estaldura Bilatu estaldura testuinguru gehiagotan

1
estaldura > cobertura (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez dago finantza-analisirik, ez dago ukiezinen arrisku-estaldurari dagokion politika egokirik; bai, ordea, ukigarriei dagokiena. No hay análisis financiero, ni existe una polí­tica adecuada de cobertura de riesgos del intangible aunque sí­ del tangible

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aldian behin enpresaren aseguru-polizak ikuskatzea, estaldura-maila nahikoa den aztertzeko, betiere aurreikus daitezkeen zirkunstantzia berrien arabera. Inspeccionar periódicamente las pólizas de seguros suscritas por la empresa para analizar si el nivel de cobertura es suficiente en función de las nuevas circunstancias que previsiblemente se vayan originando.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dibisen kotizazio-aldaketagatik arrisku-estaldurarik ez duen enpresa ikuskatu batek 6 hilabeteko epemuga duten salgaiak erosi dizkie hornitzaile ingeles bati eta estatubatuar bati, eta eragiketa hauek egin ditu. Una empresa auditada sin cobertura de riesgos por cambio cotización de divisas, compra mercaderías a vencimiento a 6 meses a un proveedor inglés y a un estadounidense, realizando las siguientes operaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estaldurarako finantza-tresnen aldaketak eta saltzeko moduan dauden finantza-aktiboenak zuzenean ondare garbian sartuko dira. La variación de los instrumentos financieros de cobertura y los activos financieros disponibles para la venta, se incluirá directamente en el patrimonio neto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du aseguru-estaldurarik dibisen kotizazioetan izan daitezkeen halako aldaketetarako. La empresa no tiene cobertura de seguros para los cambios (variaciones) que se puedan producir en las cotizaciones de las divisas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dolarra berriro ebaluatu, enpresak kanbio-arriskuen estaldurarik ez izan, eta sortzapena ikuskatutako ekitaldian izanda, ez kontabilizatzea. Revaluación del dólar, la empresa no tiene cobertura de riesgo de cambio, y el devengo sea en el ejercicio auditado y no se contabilice.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-estaldura dagoenean (kanbio-asegurua edo antzeko estaldura), estali gabeko arriskuaren zatia soilik hartuko da aintzat. En los casos de cobertura de cambio (seguro de cambio o cobertura similar), se considerará únicamente la parte del riesgo no cubierto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaierako datan izan daitezkeen kanbio-diferentziak aztertzea, eta, halaber, izan daitezkeen kobrantza- eta kanbio-aseguruen estaldurak egiaztatu eta ebaluatzea. Analizar las posibles diferencias de cambio a la fecha de cierre del ejercicio, así­ como verificar y evaluar las coberturas de los seguros de cobro y de cambio que pudieran existir.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arrisku-estaldura dagoenean (kanbio-asegurua edo antzeko estaldura), estali gabeko arriskuaren zatia soilik hartuko da aintzat. En las situaciones de cobertura de riesgos (seguro de cambio o cobertura similar), se considera únicamente la parte de riesgo no cubierto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izakinen jabetza, zaintza eta aseguru-estaldura baieztatzea Confirmación de la propiedad, custodia y cobertura de seguros de las existencias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
estaldura > revestimiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Metal urtutik eta elektrodoaren estalduratik sortutako ke metalikoak Humos metálicos procedentes del metal fundido y el revestimiento del electrodo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura-prozesuan sortzen diren gasak metaletik datoz; metalak, urtzean, ke metalikoak sortzen ditu eta horiek, kondentsatzen direnean, iragazi beharreko metalezko partikula txikiak sortzen dituzte, batez ere soldadura elektrikoan, elektrodoaren estaldura hainbat konposatuk osatzen baitute. Los gases que se generan durante el proceso de soldadura provienen del metal que, al fundirse y derretirse, genera humos metálicos que, al condensarse, forman pequeñas partí­culas de metal que hay que filtrar, sobre todo en la soldadura eléctrica, ya que el revestimiento del electrodo está formado por diferentes compuestos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Estalduraren hondarrak kentzea Quitar los residuos del revestimiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Estaldurak hainbat gas sortzen ditu, haren konposizioaren arabera. El revestimiento genera distintos gases dependiendo del compuesto del mismo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

estaldura > revestimiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plastiko geruzatuzko taula da, eta asko erabiltzen da estaldura apaingarritarako. Es un tablero de plástico estratificado, muy utilizado en todo revestimiento decorativo.

Materiala: Egurraren teknologia

Hau da, zurkaitzen edo estalduren ageriko aldean idatzi behar ditugu, ateen alderik apainduenean, leihoen alderik ikusgaienean... Se trazan, pues, en la cara vista de los arrimaderos o revestimientos, en la cara más decorada de las puertas, en la cara más visible de las ventanas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur sendoa (pagoa, lizarra, etab.) edo egur zuria erabiltzen da egurrezko eta metalezko idazmahaiak egiteko, eta plastikozko xaflak izaten dituzte estalduratzat. Para los pupitres mixtos, suele emplearse madera fuerte (haya, fresno, etc.), o bien madera blanca, con revestimientos de laminados plásticos.

Materiala: Egurraren teknologia

Batetik (ikusi 741.A irudia), mahaiko taulak estaldura soila izan dezake bi aldeetan, En A, el tablero de la mesa lleva un revestimiento sencillo por sus dos caras.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso baliagarria da plastikozko xaflaren estaldurak hezetasunari edo likidoei aurre egin behar dienerako, oinarriko taula guztiz isolatuta gelditzen baita hartara. Muy útil para los revestimientos en que la plancha de plástico tenga que soportar humedades ó lí­quidos, pues de ellos quedará el tablero de base completamente aislado.

Materiala: Egurraren teknologia

estaldura > revestimiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra erabiliz gero babes-estaldura bat erabiltzen bada, ez du materialaren akatsak atzematea galarazi behar. En caso de utilizar madera, si se usa un revestimiento de protección, no debe impedir la detección de los defectos del material.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zirkunstantziak larriak ez badira, egokitzat jotzen ditugun konponbideak aurkitu ahal izango ditugu, obraren erritmoa gehiegi ez mantsotzeko. Aurreko adibidea estaldura-materialak kentzean agerian geratu diren ezkutuko patologien ohiko eredu bat da. Cuando se trate de circunstancias de menor gravedad, se podrán aportar las soluciones que se crean oportunas, con el fin de no entorpecer excesivamente el ritmo de la obra.El ejemplo anterior sería un caso tí­pico de patologías ocultas que han sido detectadas al retirar los materiales de revestimiento.

Materiala: Proiektuak

e) Aurreko tabikea 2-3 cm-ko lodierako Portland zementuzko mortero-geruza batekin zarpiatu behar da (7), koloredun estaldura mehe batez estaliz. e) Enfroscado del tabique anterior (7) con una capa de mortero de cemento Portland de 2-3 cm de espesor, revestido con un revestimiento fino en color.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aurrekoa egin ezin bada, hormigoizko azalerak direlako edo lodiera txikiko estaldura delako, erradapia egiteko 6.5 irudian azaltzen den lan-prozesuari jarraituko zaio: En el caso de que sea imposible realizar lo anterior, como puede ser superficies de hormigón o revestimientos de poco espesor, la formación del rodapié sigue el siguiente proceso de trabajo, reflejado en la Figura 6.5:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jarraian, gofratutako aluminio autobabestutako xafla-banda bat aluminioa aire zabaleko estaldura akrilikoarekin estalia, hormatxoaren + gainjarpenen altueraren araberako zabalerarekin itsasten da. Posteriormente, se adhiere una banda de lámina autoprotegida con aluminio gofrado revestido con revestimiento acrí­lico de intemperie, con ancho en función de la altura del murete + solapes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

estaldura > recubrimiento (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eztainua xafla moduan erabiltzen da; hain zuzen ere, lodiera gutxiko xafla moduan eta gehienez 0,01 mm-ko lodiera duten orrietan (eztainuzko papera). Estalduretarako erabiltzen da paper hori. El estaño se emplea en forma de chapa de poco espesor y en hojas hasta de 0,01 mm de espesor llamadas papel de estaño, que sirve para recubrimientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estaldura horren lodiera 0,002 eta 0,006 mm bitartekoa izaten da; beraz, material honen kantitate txikiak erabiltzen dira. El recubrimiento es de un espesor que oscila entre 0,002 y 0,006 mm, por lo que las cantidades que se utilizan de este material son bajas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

babesteko estaldura bat aplikatzen da eraso kimikorik behar ez duten eremuetan. se aplica un recubrimiento protector en las zonas que no se quiere atacar quí­micamente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdinurtua fresatzeko metal gogorrezko plakatxoa, estaldurarekin. Plaquita de metal duro con recubrimiento, para fresado de fundición.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

e) estaldura. e) recubrimiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erreakzioaren emaitzak metal zein konposatu izanik ere nukleo bat osatzen du, eta nukleo hori hazi egiten da substratuaren gainazalean, estaldura osatu arte. El producto de la reacción, ya sea un metal o un compuesto, conforma un núcleo que crece en la superficie del sustrato hasta formar el recubrimiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gogorarazi beharra dago gainerako erremintak ere (barautsak, hariztatzeko ardatzak, fresak, terrailak, altzairu lasterrezko hortzak eta abar, aldaera guztietan, estaldurei eta materialei dagokienez) araututa daudela, ISO, DIN, JIS, UNE, AFNOR eta abarren bidez. Cabe recordar que el resto de herramientas: brocas, machos de roscar, fresas, terrajas, cuchillas de acero rápido, etc., en todas sus variantes referentes a recubrimientos y composición material, también están normalizadas, sea por ISO, DIN, JIS, UNE, AFNOR, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estaldurarik gabeko plakatxoak. Plaquitas sin recubrimiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

TiN/TiCN/TiAIN estaldura Recubrimiento TiN/TiCN/TiAIN

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bi erreminta mota horiek eskuzkoak edo makinarakoak izan daitezke. Ereduen gama oso zabala da, eta material eta estaldura asko daude, mekanizazio-premien arabera. Ambos tipos de herramienta se encuentran en tipo manual o para máquina, con una amplia gama de modelos, así­ como de distintos materiales y recubrimientos, en función de las necesidades del mecanizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

3
estaldura > cubierta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki inklinatuaren atal nagusiak 1.1 irudian irudikatu dira. Plano inklinatua dauka, estalki-taula zeramiko batek osatua eta zulatutako tabike txiki zeramikoen edo hormigoi armatuzko lauzen gainean eraikia. Bestetik, estaldura (2) zeramikazkoa, hormigoizkoa edo metalezkoa izan daiteke. La Cubierta Inclinada, representada básicamente en la Figura 1.1, tiene un plano inclinado formado por un tablero de cubierta (1) de material cerámico sobre tabiquillos cerámicos palomeros o losa de hormigón armado y una cubrición (2) de tipo cerámico, de hormigón o metálica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

% 25 baino txikiagoa bada, teila berriak jarriko dira, antzeko piezak erabiliz, eta, % 25 baino handiagoa bada, estaldura osoa eraitsiko da, eta horren ordez estaldura berria ezarriko, indarreko araudia betez. si ésta es menor del 25% se efectuará un "retejado" con piezas similares y si es superior al 25% la actuación será la demolición total de la cubrición, con una cubierta nueva cumpliendo con la normativa vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

4
estaldura > cubrición (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Txingorraren eragina "hirukoitza" dela esan dezakegu: batetik, estalki gainean erortzean, estalkia osatzen duten materialak hautsi eta suntsitzen ditu, estalduran bereziki. Gainera, estalkian gainpisua eragiten du, elurraren antzera eta, azkenik, urtzerakoan, euri-uraren eraginak gertatzen dira. El Granizo o pedrisco el efecto que produce se podría definir como "triple", porque por una parte en su caí­da origina roturas y destrucción en los materiales que componen la cubierta, en particular en la propia cubrición; en segundo lugar, se crea un sobrepeso en la cubierta parecido al de la nieve y en tercer lugar, al deshelarse, se producen los efectos del agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki orok eraikinaren barnealdea eguraldi txarretik babestea du eginkizun, eta, horregatik, estalkiaren profila oso kontuan hartzekoa da, baita estalkiaren iragazgaiztea ere, estalkia inklinatua izaki estaldurak berak hartu behar duelako bere gain iragazgaiztea. Estalkia laua bada, aldiz, material berezi bat erabili behar da estalkia hermetiko bihurtu eta iragazgaizteko, eta horrela estankotasuna bermatzeko. Como la función de toda cubierta es la de proteger el interior del edificio de las inclemencias meteorológicas, hay que tener muy en cuenta el perfil de la misma y la impermeabilidad, pues ésta se encomienda en el caso de cubierta inclinada a la propia cubrición y si es cubierta plana a un material hermetizante que garantice la est

Materiala: Eraikinaren estalkia

Arrisku hori ezabatzeko, iragazgaizgarri bat aplika diezaiokegu estalki-taulari, estaldura ezarri aurretik. Este riesgo podemos anularlo tratando el tablero de cubierta con un impermeabilizante antes de la instalación de la cubrición.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hasiera batean, itxitura iragazgaizteko lana teila zeramikozko edo hormigoizko estalduaren esku uzten da, baina, estalduaren materialarekin zerikusirik ez duten arrazoiak direla medio (kolpeak; hausturak, mantentzearen ardura dutenak gainetik igarotzen direlako; haizea; eta abar), estalduran jarritako konfiantza hori ez da nahikoa izaten normalean. La impermeabilización del cerramiento se le encomienda en principio a la propia cubrición de teja cerámica o de hormigón, pero esta confianza se trunca no imputable al material cubriente por motivos ajenos, como son golpes, roturas por tránsito de personas ajenas al mantenimiento, viento, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura (6); teila kurbatuak edo lauak, edo zeramikazko edo hormigoizko piezak ezartzen dira, plaka isolatzailearen arteketan hozkatuta doazen Portland zementuzko mortero-arrastelen gainean jarrita (5). Cubrición (6); formada por la instalación de piezas de teja curva o plana, cerámica o de hormigón, apoyadas sobre rastreles de mortero de cemento Portland (5) entallados en el ranurado de la placa aislante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Beste estaldura mota bat ezarri nahi bada, arindutako zementuzko morteroko edo igeltsuzko geruza bat egiten da, eta estaltze-piezak bertan ainguratzen dira mekanikoki. Si se desea instalar otro tipo de cubriente, se realiza una capa de mortero de cemento aligerado o yeso donde se anclan mecánicamente las piezas de cubrición.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Udan, aireztatze-ganberan dagoen aireak, eguzki-erradiazioren eta alde termikoaren eraginez berotu denak, goranzko korrontea sorrarazten du estalkiaren gailurreko arnasgailuetarako bidean, eta berritutako aireak aurrera egiten du isurkiaren behealdetik sartzeraino; horrela, estalkiaren estalduran metatutako beroa ezabatu egiten da, modu naturalean (2.3.1 irudia). En verano, el aire existente en la cámara de ventilación, calentado por la radiación solar y por diferencia térmica, crea una corriente ascendente hacia los respiradores de la cubierta o "beatas", situados en la cumbrera de la misma, renovando el aire con el que penetra por la parte baja del faldón, eliminándose de esta forma natural el calor acumulado en la cubrición de la cubierta (

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura (8): asfalto-plakak, 125 g/m2-ko beirazko zuntzez armatutako zenbait geruzaz osatuak, bi aldeetan oxidatutako betun katalitikoz estalita eta koloreko ale naturaleko egitura dutenak, arbel naturalaren antzeko ezkatatze moduko bat osatuz, UNE 104 402 arauari jarraiki (PA mota, GC-1 sistema). Cubrición (8); formada por placas asfálticas, definidas por una serie de capas armadas con fibra de vidrio de 125 g/m2 recubiertas a ambas caras con betún oxidado catalí­tico y textura de grano mineral en color, formando un escamado que imita la pizarra natural, cumpliendo norma UNE 104 402 tipo PA sistema GC-1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Fenol-taularako beste estaldura-aukera batzuk ere izan daitezke baliagarri, hala nola teila zeramiko lauak, arbela eta abar, betiere mekanikoki ainguratzen badira aire librerako landutako metalezko iltzeen, kakoen eta abarren bitartez. Sobre el mencionado tablero fenólico se pueden adoptar otras soluciones de cubrición, como pueden ser teja cerámica plana, pizarra, etc., siempre que su anclaje sea mecánico con clavos, ganchos metálicos, etc., tratados para intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura: metalezko teiladun sistema instalatu behar da fabrikatzailearen jarraibideei jarraiki, lanak estali beharreko isurkiaren behealdetik hasita, hustubidearen erretena ezarri ondoren. Cubrición; instalación del sistema de teja metálica, siguiendo las instrucciones del fabricante, iniciando los trabajos desde la parte baja del faldón a cubrir previa instalación del canalón de desagüe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

5
estalki > cobertura (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urtu estalkiaren 3/4 gehienez ere 50 ºC-tan eta gutxienez 45 ºC-tan, guztiz kristalgabetzeko. Fundir 3/4 partes de la cobertura a una temperatura no superior a 50ºC y no inferior a 45ºC, para su total descristalización.

Materiala: Gozogintza

estaldura > cobertura (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Betegarriek azukreak edo esnegain harrotuak emandako sendotasuna hartzen dute, edo baita harekin homogeneizatutako estaldura baten gogortasuna ere. Los rellenos en cambio, adoptan la consistencia que les da el azúcar, la nata montada o incluso la dureza de una cobertura homogeneizada con esta.

Materiala: Gozogintza

Oso gogorra da hozten denean; lan-tenperaturan, ordea, estaldurei jariakortasun dezente ematen die. Posee una gran dureza cuando se enfría, en cambio, a temperatura de trabajo, da un notable grado de fluidez a las coberturas.

Materiala: Gozogintza

Kontuan hartu behar da hiru estalduren suzedaneoak daudela. Teniendo en cuenta que hay sucedáneos de las tres coberturas.

Materiala: Gozogintza

Horiek estalduren aldean duten bereizgarria hau da: suzedaneoei, kakao-gurina atera eta kakaoarenak ez diren koipeez ordezten zaie. Estos se diferencian de las coberturas en que a los sucedáneos, se les extrae la manteca de cacao y se sustituye por grasas no propias del cacao.

Materiala: Gozogintza

Estalduren eta suzedaneoen osagai-taula: Cuadro de ingredientes de coberturas y sucedáneos:

Materiala: Gozogintza

Alabaina, inoiz ez dute estalduren testura izango eta, jakina ez eta zaporea ere. Eso sí­ nunca tendrán la misma textura que las coberturas y por supuesto ni sabor.

Materiala: Gozogintza

ESTALDUREKIN LAN EGITEKO GOMENDATZEN DIREN TENPERATURAK: TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA TRABAJAR LAS COBERTURAS:

Materiala: Gozogintza