eremu Bilatu eremu testuinguru gehiagotan

1
eremu > zona (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-eremu guztiak behar bezala argiztatuta eduki behar dira. Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainera, langileren batek metalezko elementuaren kontra (garabi-besoa eta txardangoa) kolpea hartuz gero sor daitezkeen kalteetarako babes handiagoa eskaintzeko, metalezko elementua besarkatzen duen babes bigungarri bat ezartzen da kolpea gerta daitekeen eremuan. Además, como incremento de protección para evitar lesiones en caso de una colisión del trabajador contra el elemento metálico (pescante-horca), se instala un protector acolchado abrazando al citado elemento metálico en la posible zona de impacto.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

izan ere, ubidearen eremuan utziko bagenitu, erraz barneratuko litzateke ura handik. Ya que si se dejase en la zona del rí­o se facilitaría el acceso de agua por él.

Materiala: Igeltserotza

Hormatala talotxatzeko, komenigarria izaten da lotuneetatik hastea; izan ere, lotuneen esparrua aurreko egunean zabaldutako masa lehorraren ondoan dago, eta masa lehorrak zurrupatu egiten du hezetasuna; beraz, lotuneen eremuan erdialdean baino lehenago lehortuko da zabaldu berri dugun masa. Para talochar el paño es conveniente empezar a hacerlo desde los empalmes ya que, al ser una zona en contacto con la masa seca dada el día anterior, esta rechupa haciendo que la masa recién dada empiece a secarse antes en esos sitios que por el centro.

Materiala: Igeltserotza

Berun-puntua lortu dugunean, hozkadura nondik nora luzatuko den markatuko dugu eskuairarekin, eta ondo garbitu eta ureztatuko dugu eremu hori (2. irudia). Una vez que se tenga el punto del plomo con una escuadra se marcará en el suelo el lugar que ocupará la mocheta, después de haber limpiado y regado la zona, (Fig. 2).

Materiala: Igeltserotza

Arbelezko teilak Iberiar penintsulako iparraldean (Leon, Kantabria) erabiltzen dira, hots, harri mota hori oparo dagoen eremuetan. Las tejas de pizarra suelen usarse en las zonas del norte (León, Cantabria) donde es común este tipo de piedras.

Materiala: Igeltserotza

Ibaiek, kostaldeak, errepideek, gasaren, uraren eta elektrizitatearen eroanbide handiek eta abarrek "erasan-eremuak" dituzte". Los rí­os, la costa, las carreteras, las grandes conducciones de gas, agua, eléctricas, etc. tienen "zonas de afección".

Materiala: Proiektuak

Bizitegi-eremua Zona residencial

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza-obra bat kokatu eta gauzatu ahal izateko, aldez aurretik lurraldea antolatu behar da, lurzorua sortu, haren erabilerak aurreikusi eta haren integrazioa planeatu. Hori egindakoan, hauek diseinatuko dira: komunikazioko elementuak, bizitegi-eremuak, industrialdeak, ekipamendu publiko eta pribatuak, saneamenduko azpiegiturak eta abar. Para poder ubicar y efectuar una obra de edificación, antes ha tenido que organizarse el territorio, generar el suelo, prever sus usos y también planear su integración; a partir de ello, se han ido diseñando los elementos de comunicación, las zonas residenciales, los polí­gonos industriales, los equipamientos públicos y privados, las infraestructuras de saneamiento, etc.

Materiala: Proiektuak

2
eremu > campo (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

#Fitxategi motako eremuak erakusten diren formularioa #Formulario en el que se muestran los campos tipo fichero

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioan ikusi dugunez, fitxategi-eremuak fitxategia du izena: Cómo vimos en el formulario, el campo de archivo se llama archivo:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Basic realm="Sarrera mugatua""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Authorization Required."; exit; $fich = file("passwords.txt"); $i=0; $baliozkotua=false; while ($fich[$i] && !$baliozkotua) { $eremua = explode("|",$fich[$i]); if (($PHP_AUTH_USER==$campo[0]) && ($PHP_AUTH_PW==chop($eremua[1]))) $baliozkotua=true; $i++; if (!$baliozkotua) { header("WWW-Authenticate: Basic realm="Acceso restringido""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Authorization Required."; exit; $fich = file("passwords.txt"); $i=0; $validado=false; while ($fich[$i] && !$validado) { $campo = explode("|",$fich[$i]); if (($PHP_AUTH_USER==$campo[0]) && ($PHP_AUTH_PW==chop($campo[1]))) $validado=true; $i++; if (!$validado) { header("WWW-Authenticate:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

eremu identifikatzaile bat, eremu horren balioarekin errenkada bat unibokoki identifikatzeko balioko diguna; beste eremu bat pertsona baten izenarekin; eta, azkenik, beste bat pertsonaren deiturarekin. un campo identificador, que nos servirá para identificar uní­vocamente una fila con el valor de dicho campo, otro campo con el nombre de una persona y por último un campo con el apellido de la persona.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

name="" Eremuaren izena. name="" Nombre del campo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Password Sartu beharreko eremua pasahitza izango dela adierazten du. Password Indica que el campo a introducir será una palabra de paso.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Checkbox Hainbat aukeren artean laukitxo bat markatuz hautatzen da eremua. Checkbox El campo se elegirá marcando de entre varias opciones una casilla cuadrada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Radio Hainbat aukeren artean biribiltxo bat markatuz hautatzen da eremua. Radio El campo se elegirá marcando de entre varias opciones una casilla circular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Image Klikatutako irudiaren puntuko koordenatuen balioa edukiko du eremuak. Image El campo contendrá el valor en coordenadas del punto de la imagen que haya pinchado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3
eremu > terreno (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adierazi dugun bezala, aplikazio-eremua hertsia dute; hain zuzen, bakantze goiztiarrak egiteko erabiltzen dira, 15 cm inguruko zuhaitzak mozteko, nahiz eta 25 edo 30 cm-koak moztera ere iritsi daitekeen. Eremuari dagokionez, ezin da malkartsua izan eta % 20tik beherako malda izan behar du. Como se ha indicado, su ámbito de aplicación estricto es el de las claras tempranas talando árboles de alrededor de 15 cm de diámetro, aunque puede llegar a 25 ó 30 cm El terreno no puede ser escabroso ni tener una pendiente superior al 20%.

Materiala: Nekazaritza

Ahal dela, eremu lauan aparkatuko da beti. Hay que estacionar en terreno llano siempre que sea posible.

Materiala: Nekazaritza