consumo Bilatu consumo testuinguru gehiagotan

1
kontsumo > consumo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gas-kontsumoa Consumo de gas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

- Neurtu enbragearen bobinaren erresistentzia eta kontsumoa: - Medir la resistencia y consumo de la bobina del embrague:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Elektrohaizagailuaren erresistentzia eta kontsumoa. - Resistencia y consumo del electroventilador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Elektrohaizagailuaren erresistentzia eta kontsumoa abiadura desberdinetan. - Resistencia del electroventilador y consumo a diferentes velocidades.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Korronte-kontsumoa handia bada luzaroan, efektu termikoagatik deskonektatuko dira eta, hozten ez diren arte, ezin izango dira berriro konektatu. En caso de que existiera un alto consumo de corriente durante un tiempo prolongado, se desconectarían por el efecto térmico y, hasta que no se enfriaran, no se podrían volver a conectar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura hau soldatzeko xafletan zehar korronte elektrikoa igarotzean sortutako beroaren bidez egiten da; hortaz, xaflak zikinak badaude, edo beste eremu batean kontsumo elektrikoa badugu, jaurtiketen eta soldadura txarren arriskua sortuko litzateke. Esta soldadura se realiza por el calor generado al paso de la corriente eléctrica a través de las chapas a soldar, por lo que si estas están sucias o tenemos un consumo eléctrico en otra zona, se generaría un riesgo de posibles proyecciones y malas soldaduras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kontsumo > consumo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu berezietan onartzen da, salbuespen batzuetan soilik; hain justu, arrazoi justifikatuekin kontsumo-produktuak publikoari merkaturatzen dizkieten enpresek inbentarioa baloratzeko arazoak dituztenean. Es un caso especial que puede admitirse en ocasiones excepcionales cuando, por causas justificadas, las empresas dedicadas a la comercialización al público de productos de consumo, tengan problemas de valoración de inventario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Salmentak, gastuak, kontsumoak eta erosketak faltsuak ez direla. - Que las ventas, gastos, consumos y compras no sean ficticias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenten, kontsumoen, marjinen, pertsonal-gastuen, finantza-gastuen eta beste kostu egozgarrien proba bidezko azterketa analitikoa egitea (ratioak, desbideratzeak, itopuntuak eta abar), emaitza errealak enpresak ekitaldirako aurreikusitakoekin konparatzean detektatutakoak. Revisión analí­tica mediante pruebas (ratios, desviaciones, punto muerto, etc) sobre fluctuaciones significativas de ventas, compras, consumos, márgenes, coste de personal, gastos financieros y otros costes imputables, detectadas como consecuencia de las desviaciones obtenidas al comparar los resultados reales con los previstos en el ejercicio de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Aztertzen al da salmenten, kontsumoen, marjinen eta gastuen bilakaera, haien arteko erlazioa egokia den jakiteko? 2 ¿Se realizan revisiones de la evolución de las ventas, consumos, márgenes y gastos para conocer su adecuada relación entre dichos conceptos?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hornitzaileak urteko kontsumoagatik egindako 6.000 €-ko rappela kontabilizatu eta jakinarazi dio Distar S.A. enpresari. El proveedor ha contabilizado y notificado a Distar, S.A. el rappel efectuado por el consumo anual, cuyo importe es de 6.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izakinen mugimendu fisikoak kontrolatuta daudela behatzea; hasierako izakinei ekitaldiko erosketak gehitu eta irteerak kenduta (kontsumoa), frogatuko da emaitza aurreko ekitaldikoarekin alderatuta arrazoizkoa dela. Observar que el movimiento fí­sico de las existencias está controlado, comprobando si las existencias iniciales más las compras del ejercicio menos las salidas (consumo) en comparación porcentual con el año anterior son razonables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= KONTSUMOA = CONSUMO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontsumoa = aurreko Ai Consumo = Ef anterior

Materiala: Kontu-ikuskaritza

MATERIALEN KONTSUMOA Consumo de materiales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekoizpen-garapeneko gastuak (21X) Pertsonal-gastuak (64XX) Lehengaiak erostea (kontsumoa) (601) Hornidurak (628) Bankuak, k/k (572) Gastos de desarrollo productivo (21X) Gastos de personal (64XX) Compras materias primas (consumo) (601) Suministros (628) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kontsumo > consumo (54 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bururakoak seriean dituen batutzailea baino azkarragoa da, baina bururakoak paraleloan hedatzen dituen batutzaile bat baino motelagoa. Hala ere, azken hori baino bakunagoa eta merkeagoa da, eta kontsumo askoz ere txikiagoa du. Es más rápido que un sumador con acarreo totalmente en serie, pero más lento que un sumador con acarreo totalmente en paralelo, aunque considerablemente menos complexo, y por lo tanto menos caro y con menos consumo, que este último.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Lehen taulan aztertutako serieen datu garrantzitsuenak ageri dira, bai TTL eta CMOS familietakoak. Bertan, kontsumoan eta eragiketa-frekuentzian dituzten aldeak ikus daitezke. En esta primera tabla se muestran los datos mas importantes de las series analizadas, tanto TTL como CMOS, donde se pueden observar las diferencias de comportamiento tanto en consumo como en frecuencia de operación.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bakunak izateaz gain, kontsumo txikia dutenez, integrazio-maila handia eta fabrikazio-kostu txikiagoa dute. Esto último, unido a su bajo consumo, favorece un elevado nivel de integración y un coste mas reducido de fabricación.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CMOS familia, N kanaleko eta P kanaleko MOS transistore polobakarrez osatuta dago, eta, TTL familiarekin alderatuta, familia horren ezaugarri nagusia da kontsumo txikiagoa duela baina, aldi berean, askoz ere geldoagoa dela. La familia CMOS, está constituida por transistores unipolares MOS de canal N y canal P, se caracteriza, principalmente frente a la familia TTL, por tener un consumo mas bajo, y como contrapartida es mas lenta.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Aplikazio askotan, hainbat gailu kitzikatu behar dira: besteak beste, erreleak, lanparak, LED pantailak eta abar, eta gailu horiek kontsumo handiagoa izaten dute. En muchas aplicaciones es necesario excitar dispositivos como relés, lámparas, LEDs, etc, que necesitan de un consumo mayor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontuan hartu behar da, tenperaturaren arabera, ate logiko baten ezaugarriak asko aldatzen direla: orokorrean, tenperatura handiagoa den heinean, baldintzak okerragoak izaten dira: zarata-tarteak eta lan-abiadura gutxitu egiten dira; eta kontsumoa, berriz, handitu egiten da. Hay que tener en cuenta que las caracterí­sticas de una puerta lógica varían fuertemente con la temperatura; en general empeoran al aumentar la temperatura, lo que se refleja en la reducción de los márgenes de ruido y de la velocidad de trabajo y en un aumento del consumo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Potentzia-disipazioa edo kontsumoa Potencia disipada o consumo

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

TTL familiako barne-egituran, transistore bipolarrak erabiltzen dira (horregatik dute horren kontsumo handia); eta CMOS familian, berriz, MOS transistoreak erabiltzen dira (horregatik dauka horren kontsumo apala). Internamente la familia TTL emplea transistores bipolares (de aquí­ su alto consumo), mientras que la familia CMOS emplea transistores MOS (a lo que debe su bajo consumo).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

TTL familia oso azkar zabaldu zen, eta TTL gailuak dira merkatuan gehien kontsumitzen direnak. Hasierako TTL motak oraindik erabiltzen diren arren, familia bereko bertsio berriagoak (azkarragoak, kontsumo gutxiagokoak eta abar) lehen bertsioak ordezten ari dira. La familia TTL fue la que se implantó rápidamente y los dispositivos TTL aún mantienen la mas alta cota del mercado de consumo, aunque los tipos originales, si bien, aún continúan utilizándose, van siendo desplazados por versiones mas actualizadas (mas rápidas, con menos consumo, etc.) de la misma familia.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

MOS eremu-efektuko transistoreekin batera, CMOS teknologia agertu zen. Teknologia horrek abantaila nabarmenak ekarri zituen, batez ere kontsumoari (txikiagoa) eta integrazio-dentsitateari (handiagoa) dagokienez. En paralelo con el desarrollo de los transistores de efecto de campo MOS, aparece la tecnología CMOS que aporto significativas ventajas, principalmente en cuanto a consumo (mas reducido) y densidad de integración (mayor).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria