volumen Bilatu volumen testuinguru gehiagotan

1
bolumen > volumen (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Toxiko-bolumenaren % 1 jasaten dute Soportan el 1 % en volumen de tóxico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Odol-galeraren abiadura eta galdutakoaren bolumena; izan ere, galera handiegia bada, oxigenoa ez da behar adina iritsiko garunera, eta, beraz, zaurituaren egoera larriagotu egin liteke. La velocidad de pérdida de la sangre y el volumen perdido, ya que, si la pérdida es excesiva, el transporte de oxí­geno al cerebro será deficiente y, por tanto, se podría agravar la situación del herido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

presioa, bolumena eta tenperatura. la presión, el volumen y la temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gas batek pairatzen dituen aldaketak presioa eta bolumena aldatzen direnean, baina tenperaturari konstante eusten zaionean "Boyle-Mariotteren legearen" arabera arautzen dira. Lege horrek honako hau dio: Las transformaciones que sufre un gas, cuando varían la presión y el volumen, manteniéndose constante la temperatura, se rigen por la "ley de Boyle-Mariotte", que dice:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Presioa eta tenperatura handitu egiten dira, baina okupatzen duen bolumena murriztu egiten da. a) Aumentan la presión y la temperatura, pero disminuye el volumen que ocupa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

BOLUMENA Volumen

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Bolumena eta presioa handitu egiten dira, baina tenperatura jaitsi egiten da. c) Aumentan el volumen y la presión, y disminuye la temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Bolumena eta presioa handitu egiten dira, baina presioa jaitsi egiten da. b) Aumentan el volumen y la temperatura, y disminuye la presión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Presioa, tenperatura eta bolumena erregulatzen ditu. a) Regula la presión, la temperatura y el volumen.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbulak mintz bat dauka, eta mintz horren gainean honako hauek jarduten dute: alde batetik, lurrungailutik ateratzen den lurrunaren P2 presioak; eta goialdetik, zunda-hodi baten barruan dagoen fluido lurrunkorrak (fluido horren bolumena aldatu egiten da tenperaturaren arabera) lortzen duen P1 presioak. Hain zuzen ere, lurrungailuaren irteera-hodiaren aldeko karkasak transmititzen dion La válvula de expansión consta de una membrana sobre la que actúa, por un lado, la presión P2 del vapor saliente del evaporador, y por la parte superior, la presión P1 que obtiene el fluido volátil (fluido que varía su volumen dependiendo de la temperatura) existente en el interior de un tubo sonda, para tomar la

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

bolumen > volumen (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahotsaren bolumenean egindako aldaketen helburu nagusia zera da, bestek entzutea zer esaten ari garen. Los cambios en el volumen de voz tienen como objetivo fundamental lograr que los demás puedan escuchar lo que se dice.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Askotan, erabilitako bolumena ez da egokitzen egiazko beharrizanetara. En muchas ocasiones el volumen empleado no se ajusta a las necesidades reales.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bolumen apalak mendekotasuna tristura lotsa edo tankerako jarrerak transmiti ditzake. Un volumen muy bajo puede transmitir a los demás actitudes como sumisión, tristeza o timidez.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bolumen neurtua ia beti ezaugarri positiboekin lotzen da: atseginarekin edo poztasunarekin, kasu. El volumen moderado casi siempre sea asocia a características positivas, como agrado o satisfacción.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aukeratutako bolumenak jakina behar du: bezeroari lagundu behar dio argi entzun diezaioten, garrasi egin beharrik gabe. El volumen elegido debe ser aquel que ayude al cliente a que se le escuche con claridad, sin necesidad de gritar.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ile-apainketan, ileen luzeran dentsitatean bolumenean eta harrotzean lan eginda, buruaren forma zuzendu ahal izango dugu, baita obaloaren forma ere, eta, oro har, irudia orekatuko. En peluquería trabajar sobre la longitud la densidad el volumen y el ahuecado de los cabellos nos ayudarán a corregir el tipo de cabeza la forma del óvalo, y a equilibrar la figura en general.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ilea erdi-bilduta ipin liteke, edo aske ere bai, formekin jokatuz eta hainbat bolumen bilatuz. Podemos hacer un semi-recogido, o bien llevarlo suelto jugando con las formas buscando diferentes volúmenes

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Orrazkerari dagokionez, aukera ugari dira: gazteagoetatik hasi eta serioagoetara iritsi arte fisionomiara ondoen egokitzen diren bolumenak eta formak baliatuz. Con respecto al peinado existen múltiples opciones, desde las más juveniles a las más serias, usando los volúmenes y formas que mejor se adapten a su fisionomía.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Ahotsaren tonua eta bolumena zaintzea. •Cuidar el tono y el volumen de voz

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Nolakoa izan da bolumena El volumen ha sido

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

bolumen > volumen (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Banaketaren edo solairuen planoak, barruko bolumenak horizontalki azaltzen dituztenak. - Planos de distribución o plantas, que explican los volúmenes interiores en su resolución horizontal.

Materiala: Proiektuak

ez diote eraikinaren egiturari eragiten, eta ez dute haren bolumen arkitektonikoa aldatzen. no afectan a la estructura del edificio ni modifican el volumen arquitectónico del mismo.

Materiala: Proiektuak

Era berean, eraikin baten bolumen arkitektonikoa edo egitura aldatzen duten obrak ere obra handitzat jotzen dira, baita konponketa- eta zaharberritze-obra handiak ere (horiek guztiek ere arkitekturako proiektua eskatzen dute). También se califican así­ las obras que modifican el volumen arquitectónico o la estructura de un edificio, o las grandes obras de reparación y rehabilitación (todas ellas requieren igualmente de un proyecto arquitectónico).

Materiala: Proiektuak

Bolumena. Volumen.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak lursailaren azalerarekiko duen bolumena, m3-tan. Volumen de la edificación, en m3, en relación con la superficie de la parcela.

Materiala: Proiektuak

Lurraldearen zati batean lurzoruari eman dakizkiokeen erabilerak eta jarduerak arautzen dituzten arauen multzoa da hirigintzako araudia; horrez gain, mota guztietako eraikin eta obren kokalekua, bolumena, hedadura eta morfologia ere zehazten dira arau horien bidez. Se llama normativa urbaní­stica al conjunto de normas que regulan en una parte del territorio los usos y actividades que se pueden dar al suelo, así­ como la ubicación, el volumen, la extensión y la morfología de las edificaciones y obras de todo tipo.

Materiala: Proiektuak

bizitegi-erabilera edo erabilera publikoa izango ez duten solairu bateko lan soilak, eta kanpoko konposizioa, bolumena edo egitura-sistema aldatzen ez dituzten berritzeak obras sencillas de una planta que no tengan uso residencial ó público, y reformas que no alteren la composición exterior, el volumen ó el sistema estructural

Materiala: Proiektuak

Plan horietan guztietan ezin hobeto zehazten eta arautzen dira lehen aipatu ditugun parametroak: zonak, erabilerak, bolumenak, etab. En todos y en cada uno de ellos quedan perfectamente definidos aquellos parámetros, mencionados anteriormente, respecto a la regulación de zonas,usos, volúmenes, etc..

Materiala: Proiektuak

Izan ere, obra-lizentziak emateaz arduratzen diren herri-administrazioek (tokiko administrazioek edo udalek) aurkeztu beharreko dokumentazioa arautzen dute, obraren bolumena kontuan hartuz. De hecho, las administraciones públicas encargadas de la concesión de licencias de obra (las administraciones locales o ayuntamientos) regulan la documentación necesaria a presentar en función del volumen de la obra.

Materiala: Proiektuak

Kontuan izan behar da egiten ditugun ohar guztiak generikotzat jo behar direla, lan horien bolumena txikia izaten baita bizitza profesionalean aurkitu daitezkeen proiektu eta kasu ugariekin alderatuz. Se debe tener presente que todas las indicaciones que se puedan hacer deben considerarse como genéricas, dado el pequeño volumen de estos trabajos en relación con la multitud de proyectos y casos particulares con los que es posible encontrarse a lo largo de la vida profesional.

Materiala: Proiektuak

2
bolumen > volumen (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balenciagak ehungintzari buruz zuen jakinduria sakona azpimarratzeko aukera ezin hobea ikusi du Balenciaga Fundazioak erakusketa honetan, izan ere, bertan erabateko zehaztasunez azaltzen da jostunak parpailarekin izandako harreman luze eta emankorra. Jostunak maisutasun handiz gauzatu zituen bere sorkuntza lanetan bolumen eta silueta berritzaileak, material tradizionalen ikerketatik abiatuta -haren bilduma pribatua osatzen dutenak, esaterako- aukera berriak bilatu zituen industriarekin lankidetzan. Parpaila izan da Europako gizon eta emakumeen jantzien osagarri nagusia historian zehar, eta horregatik betikotu zuten urrezko mendeko artista handiek beren lanetan eta sendo finkatu da herri tradizioetan. Parpaila izan da, halaber, Balenciagaren ezaugarri horren, haren magiaren, erakusgarri nagusia. Cristóbal Balenciaga Museoa ve en esta exposición, que muestra la larga y fructífera relación de Balenciaga con el encaje, una magnífica oportunidad de destacar la profunda sabiduría textil del modisto, quien, partiendo de la investigación de materiales tradicionales- como los que formaban parte de su colección privada- y colaborando con la industria en la búsqueda de nuevas posibilidades, fue capaz de materializar magistralmente los volúmenes y siluetas innovadoras que caracterizaron sus creaciones. El encaje fue el gran complemento a la indumentaria masculina y femenina histórica europea, inmortalizado en las obras de los grandes artistas del siglo de oro y en las tradiciones populares más arraigadas, y constituye un gran ejemplo de esta cualidad de Balenciaga, de su magia. Con Balenciaga, el encaje puede ser ornamental o estructural, puede utilizarse desde la mañana bastada noche. Puede caer con su propio peso de bordado v pasamanería o puede "levitar" gracias a la inclusión de inge

Materiala: Ehungintza liburuak

Arintasuna azpimarratzeko eta Balenciagaren hitzetan "bolante inteligenteak" sortzeko13, jostunek zurdazko zerrendak jartzen dituzte atzealdetik. Era horretara, soinekoek hegan egingo dutela ematen du. Berriz ere parpaila da ondoen erakusten dituena Goyaren efektu piktorikoak, esate baterako margolariak Karlos IV.aren familialaneko traje apartetan isuri zituen hondo beltz edo marroiaren gaineko distira urre-koloreak (45. or. il.). Parpailaren alderdi guztiak goresten dira horren erabileraren berezitasunari esker. Horren lekuko dira 1946ko bi soineko (28 or. il.), Valenciennesko txirikorda tolestuz apainduak; modu bertikalean jarrita, ezusteko erliebea ematen diote "estalaktita" edo kiribil horiei. Aipatzekoa da zeremoniako soinekoa, zeinetan lore sorta bakoitza bi toles solteen bitartez enkoadratuta ageri den (33. or. il.), edo 1957ko gaueko soineko bat, parpaila beltz izurdunarekin. Bolumena tolesen eta drapatuen bitartez ikusten da, baina jostunak "argalenentzat Point d'esprit tulean Para acentuar la ligereza y crear lo que Balenciaga llama “volantes inteligentes”, los modistos ponen bandas de crin a sus reversos. De esta manera, los vestidos parecen echar a volar. Una vez más, es el encaje (il. p. 46) el que mejor traduce los efectos pictóricos de Goya, como los brillos de oro sobre fondo negro o marrón que el pintor vertió sobre los suntuosos trajes de La familia de Carlos IV (il. p. 45). Todos los aspectos del encaje aparecen exaltados gracias a la originalidad de su utilización. Son muestra de ello dos vestidos de 1946 (il. p. 28), adornados con trenzado de Valenciennes fruncido que, dispuestos verticahnente, dan un relieve inesperado a esas ''estalactitas" o enroscamientos. Gabe citar también el vestido de ceremonia en el que cada ramo de flores está encuadrado por dos pliegues sueltos que se convierten en su encuadre (il. p. 33) o también un vestido de noche con encaje negro fruncido de 1957. El volumen se puede apreciar con los plisados y los chapeados, pero

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 45. - Koktelerako soinekoaren bolante baten atzealdearen xehetasuna. Bolanteari bolumena emateko, zurdazko zinta bat edo bat baino gehiago josten zitzaizkion bolanteari. Cat. 45 - Detalle del reverso de un volante de un vestido de cóctel. Para dar volumen al volante se cosían al revés una o varias cintas de crin.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 25/26. - Artxiboko argazkia eta tailerraren krokisa: Chantillyko koktelerako jantzi sorta, 1964. Izurrei esker, bolanteek bolumen handia dute. Cat. 25/26 - Foto de archivo y croquis de taller: conjunto de cóctel de Chantilly, 1964. Gracias a los fruncidos, los volantes tienen mucho volumen.

Materiala: Ehungintza liburuak