profil Bilatu profil testuinguru gehiagotan

1
profil > perfil (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Askotariko profilak izan ditzakete moldurek. Muntaia, berriz, topeka egiten dugu, pita bidez, edo 45 graduko alde bat erabiliz. Las molduras pueden tener muy variado perfil; la ensambladura se hace a tope, con boquilla, o con una cara a inglete.

Materiala: Egurraren teknologia

Aukeratzen dugun profileko leiho-zangoak eta juntura-estalkiak jarri behar dira hutsune guztietan, baita arkitekto zuzendariak kasuan-kasuan agintzen dituen tiradera-zangoak eta goi-zeihartasunak ere. En todos los huecos se colocarán jambas y tapajuntas de los perfiles elegidos, así­ como las jambas de cajón y capialzados que ordene en su caso el Arquitecto-Director.

Materiala: Egurraren teknologia

Oinplanoa (profilen konposizioa). Planta (Composición de los- perfiles).

Materiala: Egurraren teknologia

Horien eta paralelo horizontalen arteko elkarguneek adierazten dute non jarri behar dugun maila bakoitza eta nolakoa den zankabearen profila. Su intersección con las paralelas horizontales, nos dará la colocación de cada peldaño y el perfil de la zanca.

Materiala: Egurraren teknologia

(ikusi 348. irudia). Profil ezberdina izan behar dute bi buruek. (figura 348). Las dos cabezas han de tener diverso perfil.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezek profil simetrikoa badute, ez da beharrezkoa txantiloi osoa egitea; aitzitik, nahikoa da erdia bakarrik egitea. Para piezas que tengan un perfil simétrico, no es necesario hacer la plantilla completa, basta hacer sólo la mitad.

Materiala: Egurraren teknologia

Askotarikoa izan daiteke bizkarraren profila, atzeko hanken arabera. El respaldo puede tener muy variado perfil, según las patas traseras de las sillas.

Materiala: Egurraren teknologia

Profil bereko hainbat pieza egiteko, nolanahikoa (zuzena, okerra edo bitarikoa) dela ere profila, pieza guztiak batera eta modu berean markatzeko txantiloia prestatu behar dugu. Para hacer cierta cantidad de piezas del mismo perfil, sea recto, curvo, o mixto, se hace una plantilla que sirva de patrón para marcar todas las piezas, y para que resulten todas iguales.

Materiala: Egurraren teknologia

Egin behar duen lanaren marrazkia eskuetan duenean, oro har, tamaina naturaleko profilak eta ebakidurak marratu behar ditu eraikitzaileak, taulan edo paperean, eta kasuan kasuko muntaiarik onena adierazi behar du. Cuando el constructor tiene entre manos el dibujo del trabajo a realizar, debe de ordinario trazar en un tablero o en un papel los perfiles y secciones en tamaño natural, señalando los ensambles más adecuados para el caso.

Materiala: Egurraren teknologia

Alabaina, dena delakoagatik, komenigarria iruditzen bazaigu txantiloi osoa egitea, profil-erdia marraztu behar dugu kartoi mehean, eta, ondoren, simetria-ardatzetik tolestu behar dugu kartoia; orduan moztu behar dugu profila, eta egin behar dugun profilaren txantiloia osoa eta zehatza izango da hartara. Si por alguna circunstancia nos interesara hacer la plantilla completa, dibujaremos sobre una cartulina la mitad del perfil; y, doblándola por el eje de simetría, cortaremos el perfil con el doble grueso de cartulina, lográndose así­ la plantilla completa y.exacta del perfil deseado.

Materiala: Egurraren teknologia

profil > perfil (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patologia oso hedatua badago, estalkia desmuntatzen da eta jarraian estalki berri bat egiten da, iragazgaizteari eta isolamenduari buruzko EOA betez, antzeko profila edo profil desberdina duten pieza zeramikoak edo zementuzkoak jarriz. Cuando la patología está muy extendida, lo lógico es desmontar la cubierta y posteriormente realizar una nueva cubierta cumpliendo con la NBE de impermeabilización y aislamiento, colocando piezas cerámicas o cemento de perfil similar o diferente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Atrakatze mota hori posible ez bada, iragazgaizte-xafla paramentu bertikalari itsasten zaio hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz, eta, jarraian, plastikozko edo aluminiozko "Z" formako profil bat ainguratzen da mekanikoki, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatuz silikona azidoz edo aire libreko poliuretanoz. Si no es posible este atraque, se adhiere la lámina de impermeabilización al paramento vertical con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, para posteriormente anclar mecánicamente un perfil de plástico o aluminio en forma de "Z" con sellado de silicona ácida o poliuretano de intemperie en el contacto con el

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclar mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikin baten estaltze-profila, proiektugilearen premien edo irizpideari jarraiki, nahi den bolumenaren, kokapenaren edo eremuko indarreko araudiaren eraginpean dago. El perfil de la cubrición de un edificio, según necesidades o criterio del Proyectista, está supeditado al volumen deseado, ubicación o normativa vigente de la zona.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Profila "inklinatua" (estalki inklinatua) edo "laua" (estalki laua) izan daiteke, eta konposizioak desberdinak izan daitezke materialei zein obran jartzeari dagokienez El perfil puede ser "inclinado" (Cubierta Inclinada) o "plano" (Cubierta Plana), con composiciones distintas tanto en materiales como de puesta en obra.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki orok eraikinaren barnealdea eguraldi txarretik babestea du eginkizun, eta, horregatik, estalkiaren profila oso kontuan hartzekoa da, baita estalkiaren iragazgaiztea ere, estalkia inklinatua izaki estaldurak berak hartu behar duelako bere gain iragazgaiztea. Estalkia laua bada, aldiz, material berezi bat erabili behar da estalkia hermetiko bihurtu eta iragazgaizteko, eta horrela estankotasuna bermatzeko. Como la función de toda cubierta es la de proteger el interior del edificio de las inclemencias meteorológicas, hay que tener muy en cuenta el perfil de la misma y la impermeabilidad, pues ésta se encomienda en el caso de cubierta inclinada a la propia cubrición y si es cubierta plana a un material hermetizante que garantice la est

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin estalkiaren profila zehaztuta, estalkiaren konposizioa sortzeari ekingo diogu, geruzaz geruza, horietako bakoitza osatzen duten materialen ezaugarriak adierazita. Estalkiaren atalekin zerikusia duten legeak eta betebehar teknikoak bete behar direla hartuko du kontuan proiektugileak horretarako. Una vez definido el perfil de la cubierta, el siguiente paso es proceder a crear la composición de la misma, en sus diferentes capas, expresando las caracterí­sticas de cada uno de los materiales que la configuran, teniendo en cuenta el Proyectista el cumplimiento legal y técnico de los distintos componentes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Dagokion nabearen metalezko egituraren gainean sortzen da estalkia, zertxa eta petraletan ainguratua profil "grekatua" eta galvanizatutako edo koloretan lakatutako gainazala duten metalezko xaflak ezarriz. La cubierta, como tal, se origina sobre la estructura metálica de la nave en cuestión, anclada a las cerchas y correas mediante la instalación de chapas metálicas con perfil "grecado" y superficie galvanizada o lacada en color.

Materiala: Eraikinaren estalkia

profil > perfil (156 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kopiagailuetako transmisio-eragingailuak, profilak fresatzeko gailuak. Accionamientos de transmisión en copiadoras, dispositivos para el fresado de perfiles.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zerra baten bidez barrak edo profilak bizarrik atera gabe mozteko, makina-euskarri zahar bat eta orga gidaridun bat erabiliz zerratzeko automatismo bat eraiki zen. Para cortar barras o perfiles con una sierra, sin que se produzcan rebabas, se construyó un automatismo de aserrar, utilizando un antiguo sorporte de máquina y un carro con guías.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Barrak edo profilak kanpoko sistema batek garraiatuko ditu topera heldu arte, euste askearekin. Las barras o perfiles son transportadas por un sistema exterior hasta el tope, con la sujeción libre.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Plater zatitzailea bertikalki jarrita dago eta zentroan euskailua du: profil biribilei matxarda bidez eusteko burua. El plato divisor está en posición vertical y lleva en el centro el dispositivo de sujeción, en este caso un cabezal de sujeción por pinzas para perfiles redondos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Matxardaren euskarriak behar bezala erabiliz, hainbat profil mota elika ditzakegu linealki. Con la ejecución adecuada de los soportes de la pinza pueden alimentarse linealmente diferentes perfiles.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Diametroaren eta luzeraren arteko erlazioa >= 1 duten zilindro-itxurako piezak banatu behar ditugunean edo hainbat profiletako pieza laukizuzenak banatu behar ditugunean ere oro har ez dugu inolako arazorik izango. La distribución de piezas cilindricas con una relación diámetro-longitud>= 1 o la de piezas rectangulares de diferentes perfiles, generalmente tampoco ocasionan dificultades.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Geroago, 1835ean, Sir Joseph Whitworth-ek tornu platerdun bat patentatu zuen. Halaber, beste makina batzuk garatu zituen eta, horren bidez, Wilkinsonen eta Maudslayren makinen hedapena areagotu egin zuen. Tresna horiei esker, hazbetearen milioireneko doitasuna (hots, 0,0000254 milimetrokoa) lortu zuen, harien profila eta hari-neurriak bateratu zituen eta abar. Más adelante, Sir Joseph Whitworth, que en 1835 patentó un torno de plato, aceleró la expansión de las máquinas de Wilkinson y de Maudslay al desarrollar otras máquinas, instrumentos que permitían una precisión de una millonésima de pulgada (0,0000254 milí­metros), unificar el perfil de las roscas y los pasos de los tornillos, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Profilak ijezteko trenak Trenes de laminado de perfiles

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kontu izan behar da blokeen prestakuntza geldiarazten duten aldagaiekin, izan ere horiek konpentsazioa duten mekanizatu-blokeen artean tartekatuz gero, nahi ez diren profilak sor baititzakete. Hay que tener precaución con las variables que detienen la preparación de bloques, ya que intercaladas entre bloques de mecanizado con compensación pueden provocar perfiles no deseados.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Profil eta xafla normalizatuak Perfiles y chapas normalizados

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea