bloke Bilatu bloke testuinguru gehiagotan

1
bloke > bloque (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Blokeen goiko aldean zuloak estuagoak izaten dira kasu batzuetan, erabat itxiak izaten dira; masa-lerroa, beraz, blokeen gainaldetik zabaldu behar dugu, eta haren gainean jarri hurrengo ilarako blokeak (1. eta 2. irudiak). Vienen fabricados de manera que en la parte superior los agujeros se estrechan -llegando en ocasiones a cegarse-, con el fin de facilitar el echado de los cordones de masa sobre esta parte, donde se asentarán los bloques de la hilada superior (Fig. 1 y 2).

Materiala: Igeltserotza

Blokeak Bloques

Materiala: Igeltserotza

Hala, bloke baten ertz tolestua hurrengo blokearenarekin itsatsita geratzen da, eta bi ertzek bat eginda eratzen duten hutsunean bota behar dugu masa (6. irudia). Zenbait blokek, gainera, ganbera izaten dute erdialdean, blokeak handik erdibitu ahal izateko (6. irudia). El reborde de un bloque se pega al reborde del siguiente echando la masa en el hueco que queda al pegar ambos rebordes (Fig. 6), también vienen algunos con una cámara intermedia que sirve para obtener medios (Fig. 6).

Materiala: Igeltserotza

Aurpegi bat bistan izango duten bloke horietan, junturak egiteko, txantiloia hartzeko eta erdiratzeko, bistako adreiluarekin bezalaxe jokatu behar dugu (7. irudia), eta bai juntura eta bai blokea bera gogoz garbitu behar ditugu gero. Las juntas, escantillado y promediado de estos bloques con cara vista ha de tratado idénticamente a como se lo hace con el ladrillo caravista (Fig. 7), debiendo limpiar la junta y el bloque con esmero.

Materiala: Igeltserotza

Hainbat koloretako blokeak daude. Estos bloques pueden estar fabricados de distintos colores.

Materiala: Igeltserotza

Juntura bistan uzten ez duten bloke ugari daude; horrelakoetan, lehenik, morteroa botako dugu, eta, ondoren, piezak elkarrekin mihiztatuko ditugu (8. irudia). Existe una variedad de bloque visto que no deja junta vista, debiendo echar el mortero y ensamblando después una pieza con otra (Fig. 8).

Materiala: Igeltserotza

Bistan geratuko ez diren blokeak zarpiatzeko, berriz, kontuan izan behar dugu zarpiatze-prozesua geldoa izango dela blokeak urik xurgatzen ez duelako; horrenbestez, masa ez da beste gainazal batzuetan bezain erraz geratuko itsatsita, eta, beraz, tenk geratu arte itxaron behar dugu talotxatzeko. A la hora de enfoscar bloque, no visto, se ha de tener en cuenta que el enfoscado del mismo se ralentiza ya que el bloque no chupa el agua, por lo que dificulta la aplicación de la masa, ya que no adhiere con tanta facilidad como sobre otras superficies, y se ha de esperar hasta que tire para poder pasar la talocha.

Materiala: Igeltserotza

Pikor uniformeko hormigoiz egindako piezak dira blokeak, eta adreiluen antzera erabiltzen dira; blokeak, baina, adreiluak baino handiagoak dira (19x40), eta, beraz, arinago egin dezakegu lan haiekin. Los bloques son unas piezas realizadas en hormigón de grano uniforme y que se utilizan de idéntica manera que los ladrillos, solo que el tamaño de los bloques es superior (19x40) y se avanza más en el trabajo.

Materiala: Igeltserotza

Adreilu trinkoak bezalaxe, blokeak hainbat modutara utz daitezke bistan (5. irudia), eta, aldeetako bik akabera izurtsua dutenez, aproposak dira hormari landako eraikinen itxura emateko. Al igual que los ladrillos macizos, el bloque tiene una variedad para dejar una cara vista (Fig. 5), teniendo dos de sus caras un acabado rugoso, a modo rústico.

Materiala: Igeltserotza

6. irudian hormigoizko piezekin egiten ari dira ke-irteera, eta pieza horiek blokeen antzera jartzen ari dira, gidaritzat gutxienez erregela erabiliz. En la ilustración Fig. 6, se está fabricando con unas piezas de hormigón, se colocan a similitud que los bloques y se ha de poner, al menos una regla para guiarse.

Materiala: Igeltserotza

bloke > bloque (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Blokea. Bloque.

Materiala: Ostalaritza

Motor horiek bloke bat, kulata bat eta karter bat izaten dituzte. Estos motores disponen de un bloque una culata y un cárter.

Materiala: Ostalaritza

Zilindroak V forman dituzten motorrak.Motorrean zilindroak bi bloketan banatuta daudenean eta bloke horiek elkartu egiten direnean uve letraren itxurarekin Motor con cilindros en V.Se denomina así al motor cuyos cilindros están repartidos en dos bloques que se unen formando una uve.

Materiala: Ostalaritza

Motor horiek bi bloke bi kulata eta karter bat izaten dituzte. Estos motores disponen de dos bloques dos culatas y un cárter.

Materiala: Ostalaritza

Hainbat bloke eta hainbat kulata izaten dituzte, eta ez dute karterrik Tienen varios bloques varias culatas y no disponen de cárter.

Materiala: Ostalaritza

Birabarkian, lau erro eta bost euskarri egoten dira; bielak –pistoi bakoitzeko bat– erroei akoplatzen zaizkie, eta bost euskarrien bitartez blokearen gainean eusten zaio birabarkiari El cigüeñal está constituido por cuatro muñequillas, a las cuales se acoplan las bielas –una por pistón−, y cinco apoyos a través de los cuales se sujeta sobre el bloque

Materiala: Ostalaritza

Adierazi bakoitzak zenbat bloke kulata eta karter dituen. Indica, para cada uno de ellos, cuántos bloques culatas y cárteres tiene.

Materiala: Ostalaritza

Pistoirantz doazen blokearen barneko hodietan motorrak olio-injektoreak izaten ditu, zilindroak adina. En la canalización interna del bloque que accede hacia el pistón, el motor dispone de tantos inyectores de aceite como cilindros haya.

Materiala: Ostalaritza

Likido hozgarriarekin kontaktuan dago, motorraren blokearen edo kulataren barruan. Se encuentra en contacto con el líquido refrigerante y alojado en el bloque del motor o en la culata

Materiala: Ostalaritza

Dentsitatea gutxitzearen ondorioz blokearen azpiko alditik sartu den likidoa goiko aldera mugitzen da, eta goian erradiadorera doan irteerako hodia dago. Como consecuencia de la disminución de la densidad el líquido que ha entrado en el bloque por su parte inferior se desplaza hacia la parte superior, en la cual está el conducto de salida hacia el radiador

Materiala: Ostalaritza

2
bloke > regleta (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Doikuntza egiteko, orgaren eta bankadaren artean kokatutako bloke edo listoi bat erabili ohi da (22. eta 23. irudiak). Normalmente, el reglaje se realiza mediante el ajuste de una regleta o listón que se encuentra alojada entre el carro y la bancada (figs. 22 y 23).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Bloke horretara iristeko, orgek torloju batzuk izaten dituzte (24. irudia); haiei eragitean, listoia higitu egiten da, eta, ondorioz, doitu egiten dira gainazalen arteko posizio erlatiboak. Para poder acceder a esta regleta, los carros van provistos de una serie de tornillos (fig.24); al operar sobre ellos se produce el desplazamiento del listón y, por consiguiente, el ajuste de los juegos producidos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Blokearen aurpegi aktiboek gidariaren forma, akabera eta ezaugarri berdinak dituzte (25. irudia). Las caras activas de la regleta tienen la misma forma, acabado y caracterí­sticas que la guía (fig.25).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

24. irudia Doitzeko torlojuaren bidez —irudi honetan ikusten da—, blokea posizio egokiraino eramaten da. Fig.24 Mediante el tornillo de ajuste, que podemos ver en este dibujo, conseguimos desplazar la regleta hasta la posición adecuada.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Beste gidari batzuk: gainerako kasuetan, blokeak lekualdatuz egiten da doikuntza, eta, horretarako, torlojuak doitu behar dira (27. irudia). Otras guías: en los demás casos, el ajuste se lleva a cabo mediante el desplazamiento de las regletas, que se obtiene con el ajuste de los tornillos (fig.27).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Badira sekzio konstanteko blokeak, hau da, beren luzera osoan neurri berak dituztenak. Podemos encontrar regletas con una sección constante, es decir, presentan las mismas medidas en toda su longitud.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

"B" zonak modu uniformean bermatuta egon behar du bere gainazal osoan blokearen luzera osoan zehar. La zona “B” tendrá que apoyar uniformemente en toda su superficie a lo largo de toda la regleta.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak