limpieza Bilatu limpieza testuinguru gehiagotan

1
garbiketa > limpieza (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azetilenoak erreakzionatu egiten du olioekin, eta bortizki erreakziona dezake, gainera; hori dela eta, ez dira garbiketarako erabiliko. El acetileno reacciona con aceites y lo puede hacer de forma violenta, por lo que no se deben utilizar para limpieza.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zirkuituaren garbiketa Limpieza del circuito

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Garbiketa errazten duten eraikuntza-materialak hautatu behar dira. Los materiales de construcción deben ser elegidos de tal forma que faciliten la limpieza.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbiketa-eragiketek ez dute arriskurik sortu behar. Las operaciones de limpieza no deben generar un riesgo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, spray-, garbiketa- edo xaflatze-pinturan sortzen direnak. Por ejemplo, los que se producen en la pintura de spray, de limpieza o chapado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horrela, masillak aplikatzea, plastikoen soldadura, katalizatzaileak daramatzana, pintura-lixaketa, pintatzeko pistolen garbiketa eta pintaketa bera substantzia kaltegarriz egiten dira; beraz, horiek erabiltzerakoan segurtasun-arauak bete beharko dira. Así­, la aplicación de las masillas, la soldadura de plásticos, que suelen llevar catalizadores, el lijado de pintura, la limpieza de las pistolas utilizadas para pintar, y el pintado en sí­ mismo son trabajos realizados con sustancias perjudiciales teniendo, por tanto, que guardar las normas de seguridad en su manejo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbiketa egiteko, lehenbizi lan-ekipoa itzali behar da eta gero, txirbila eta balizko hondakinak brotxa batez edo dagokion tresnaz garbitu, baina inoiz ez eskuz, txirbilak zauriak eragin ditzakeelako. Para proceder a la limpieza se debe apagar previamente el equipo de trabajo y luego limpiar la viruta y posibles materiales de desecho con una brocha o el instrumento que proceda, pero nunca con la mano ya que la viruta puede ocasionar una herida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

lan-ekipo bati dagokion edozein jarduera, hala nola martxan jartzea edo gelditzea, erabiltzea, garraiatzea, konpontzea, eraldatzea, mantentzea eta zaintzea, eta batez ere garbiketa barnean hartuta. cualquier actividad referida aun equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, transporte, reparación, transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

garbiketa > limpieza (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garbiketa-prozesu horretan, zelula inguratzen duten inguruneko hondakinak jasotzen dira, eta linfa osatzen da. Linfa-sistematik garraiatzen da linfa, garbitu ondoren, odol-sisteman barneratzeko berriro. En ese proceso de limpieza, recogiendo residuos del medio que rodea a las células, tiene lugar la formación de la linfa, la cual circula por el sistema linfático para volver, depurada, a incorporarse al sistema sanguí­neo.

Materiala: Anatomia

Linfa-sistemari bide ematea garbiketa-sistema bat bada, estetikako profesionalak zuzenean eragin dezake prozesu horretan, masaje jakin batzuen bidez. Si favorecer el de la linfa es un sistema de limpieza, el profesional de la estética puede incidir directamente en este proceso a través de determinados masajes.

Materiala: Anatomia

Garbiketarako, desinfekziorako eta esterilizaziorako gida Guía para la limpieza, desinfección y esterilización

Materiala: Anatomia

azazkalen higienea eta garbiketa funtsezkoak dira organismo osasuntsua izateko. su higiene y limpieza son fundamentales para muchos aspectos de la salud del organismo.

Materiala: Anatomia

E. Erromero-olio esentziala (hipertentsiorik ez badu); geranio-olio esentziala; aguakatearen landare-olioa (garbiketa ez da eragin nagusietako bat); AHA R. Aceite esencial de romero (si no presenta hipertensión); aceite esencial de geranio; arcilla; aceite vegetal de aguacate (su principal acción no es la limpieza); AHA:

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Aurrez garbiketa-saio bat egitea gomendatu diozu, eta onartu egin du. Le recomiendas que se realice una sesión de limpieza previa, y ella acepta.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

ez dira beharrezkoak garbiketa egiteko. innecesario para una limpieza.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Asko erabili zen mendearen hasieran, baina lurrinen formulaziotik baztertu dute izpilikua neurrigabe erabili izan delako, batez ere, garbiketa produktuetan eta aire-freskagarrietan. Muy utilizada a principios de siglo, la lavanda ha quedado relegada de la formulación de perfumes debido al abuso que de ella se ha hecho, sobre todo en productos de limpieza y ambientadores.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Lurrunaren ordez erabil daitezke aurpegian garbiketa bat egin baino lehen. Pueden utilizarse como sustitutas del vapor antes de una limpieza facial.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Emakume batek zure zentrora jo du aurpegi-garbiketa egiteko, baina ez du lurruna onartzen, itolarria nabaritzen duelako. Acude atu centro una señora a realizarse una limpieza facial, pero resulta que no tolera el vapor, porque siente una gran sensación de asfixia.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

garbiketa > limpieza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garbiketa sakona. Limpieza Profunda.

Materiala:

Garbiketa suabea Limpieza suave

Materiala:

Garbiketa suabea, esnez eta tonikoz Limpieza suave con leche y tónico

Materiala:

garbiketa > limpieza (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espainiako kostaldeko beste turismo-eredu batzuekiko aldea da Galiziako kostaldeko turismoaren indarguneetako bat: bisitari kopurua ez da hain handia eta, gainera, paisaia- eta tradizio-balioak ditu. Hala ere, ez dago mehatxuetatik salbu, hala nola hondamendi ekologikoetatik: gogora ditzagun Casónen hondamendia edo berrikiago Prestigerena, promozio-kanpaina indartsuen eta garbiketa-planen bidez gainditzen ari dena; neurri horietatik haratago, kostaldean dabilen ontzi kopuru handiak eragin txikiagoa izateko, legedi zorrotzagoa beha ||El distanciamiento de otros modelos turí­sticos de costa españoles , caracterizados por la presencia masiva de visitantes, es junto a los valores paisají­sticos y tradicionales , uno de los puntos fuertes del turismo del litoral gallego, aunque tampoco queda exento de grandes amenazas como han sido los desastres ecológicos como el del "Casón," y recientemente del "Prestige" del que parece tiende a recuperarse con ayuda de fuertes campañas promocionales, y planes de limpieza , que sin embargo deben de ir complementadas por una legi

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zaborrak edo garbiketa-produktuak maneiatu ondoren. Después de manipular basuras o productos de limpieza.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Ur-horniketa eta argiztatze publikoa; garbiketa-zerbitzuak, hondakinak jaso eta tratatzea, estolderia eta ur zikinen tratamendua. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de la limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Higienea eta etxe-garbiketa Higiene y limpieza doméstica

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Lokalaren garbiketa. Limpieza del local.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Hornidura-sare nagusi batetik hornitzen bada ura, ezarritako gutxieneko kantitateekiko proportzioan metatzen duten tangak eduki behar ditu establezimenduak, eta indarrean dagoen legediaren araberako garbiketak eta desinfekzioak egin behar dira horietan. . En el caso de que el suministro provenga de una red de abastecimiento general, el establecimiento deberá disponer de depósitos de acumulación proporcional a los mí­nimos fijados en los que se realizarán las limpiezas y medidas de desinfección, exigidas por la normativa vigente.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

hoteletako, trenetako, hegazkinetako eta abarretako garbiketa eta mantentze-lanak. La limpieza y el mantenimiento en el caso del hotel, del avión, del tren, etc.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

2
garbitasun > limpieza (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordena, garbitasuna eta mantentze-lanak Orden, limpieza y mantenimiento......................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasunari eta osasunari dagozkien arazo askoren kausa garbitasuna, ordena eta lan-ekipoak mantentzeko lanaren kudeaketa desegokiak zirela ikusi ondoren sartu dira aurreko puntu horiek errege-dekretuetan. La introducción de los puntos anteriores en los reales decretos se ha llevado a cabo tras constatar que muchos de los problemas de seguridad y salud estaban motivados por la mala gestión de la limpieza, el orden y el mantenimiento de los equipos de trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordena, garbitasuna eta mantentze-lanak Orden, limpieza y mantenimiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbitasuna eta ordena Limpieza y orden

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

garbitasun > limpieza (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiri-garbitasuna Limpieza urbana

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Inguruaren kalitatea eta edertasuna/garbitasuna Calidad entorno belleza/limpieza

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Hegoaldeko muturrean, azken erupzioa (1971) izan zuen Teneguía sumendiak lur berriak sortu zituen ozeanoa zegoen tokian; inguru horretako kostaldeko inguruneak, hala nola Zamora eta Punta Larga, urpekari askok bisitatzen dituzte uren garbitasunak eta itsas hondoek erakarrita. En el extremo sur, el último volcán que entro en erupción (1971), el Teneguía, formó nuevas tierras donde antes solo había océano, los enclaves costeros de esta zona como La Zamora y Punta Larga, son visitados por submarinistas por la limpieza de sus aguas y fondos marinos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Garbitasuna: Limpieza:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

3
garbiketa > limpieza (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mantentze- edo garbiketa-lanen aurretik (makinako sasitza kentzea edo zelula fotoelektrikoak garbitzea, esate baterako), motorra eten eta makinaren lan-elementu guztiak eskura jarri behar dira. Antes de las operaciones de mantenimiento o limpieza (por ejemplo, remoción de maleza de la máquina o limpieza de las células fotoeléctricas), hay que parar el motor y disponer todos los elementos de trabajo de la máquina de modo que resulten fácilmente accesibles.

Materiala: Nekazaritza