empleado Bilatu empleado testuinguru gehiagotan

1
langile > empleado (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
8.- Langileen biziaseguruaren primarengatik 1.718,89 euro ordaindu ditugu. 8.- Pagamos por la prima de seguro de vida para los empleados 1718,89 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

13.- Langileen semealabentzako beka eta dirulaguntzetan, 390,66 euro gastatu dira. 13.- En concepto de becas y ayuda en estudios a los hijos de los empleados se gastan 390,66 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

5.- Langilearen nomina (901,52 euro) likidatu du. Momentuz ez duzu ordaindu. 5.- Liquida la nómina de su empleado que asciende a 901,52 €, que de momento no le paga.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak 1.502,53 euroko bekak eskaintzen ditu langileen semealabentzat. La empresa pone a disposición de los hijos de los empleados becas por importe de 1.502,53 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langile bati erretiro aurreratuarengatik 6.010,12 euro ordaindu dizkiogu txeke bidez. Pagamos 6.010,12 € con CH/ a un empleados en concepto de jubilación anticipada.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langileei egindako atxikipenen berdinkatzea egiaztatu, kontzeptu horrengatik enpresak dituen obligazioak gehituta, kontabilitate-oharrekin eta aitorpen-likidazioekin. Comprobar la conciliación de las retenciones practicadas a los empleados, más el resto de las obligaciones de la empresa por este concepto, con los apuntes contables y con las declaraciones-liquidaciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Gauzaz egindako ordainsariak (ibilgailuak eta abar), enpresako langileek eta/edo administratzaileek modu pribatuan erabilitakoak, zuzenak al dira? 2 ¿La aplicación de retribuciones en especie (vehí­culos, etc) utilizados de forma privada por los empleados y/o administradores de la empresa, son correctas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Langileen zirkularizazioak a) Las circularizaciones a los empleados

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Langile berberak daude. Se mantiene la misma plantilla de empleados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Apirilaren 30ean langileei nomina ordaintzeagatik Por el pago de la nómina a los empleados el día 30 de abril

Materiala: Kontu-ikuskaritza