obra Bilatu obra testuinguru gehiagotan

1
obra > obra (271 testuinguru)
eu testuak es testuak
Obrako materialek eta unitateek bete behar dituzten ezaugarriak eta eskakizunak. Caracterí­sticas y requisitos que deben cumplir los materiales y unidades de obra.

Materiala: Proiektuak

Eskailera-begi osoan zehar sare-oihal ia bertikal bat jartzean datza sistema hau. ETOSAk obraren amaiera egin duenean jartzen da batez ere. El sistema consiste en la colocación de un paño de red de forma casi vertical a lo largo de todo el ojo de la escalera, colocándose sobre todo cuando se realice la posterior terminación de la obra por parte de ETOSA.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea obrak dirauen artean izan behar da jarrita, baita behin betiko baranda finkatu eta gero ere. La red permanecerá colocada durante toda la obra, e incluso hasta después de haber colocado la barandilla definitiva.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, igogailuen instalatzaileen lan egiteko modua aldatu egingo da. Alabaina, aldaketa horri esker, langileak igogailu-zulotik erori eta hil ez daitezen solairu bakoitzean jartzen diren babes-ekipamenduak kentzea saihestuko da (ia obra guztietan geratzen da hori). Esto implicará un cambio en la forma de trabajo de los instaladores de ascensores, pero evita que se retiren las protecciones que se colocan en cada planta para evitar las caí­das mortales a través del hueco del ascensor, como se produce en casi la totalidad de las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obrako langile guztiei aginduko zaie igogailua behin betiko muntatu arte sare elektrosoldatua ez kentzeko. Se ordenará a todo el personal de la obra que no se retire el mallazo hasta el momento del montaje definitivo del ascensor.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren oihalak altxatuko dira (382. irudia). Neurrira egindakoak izan beharko lukete, eta beraz, estali beharreko baoaren edo obraren ezaugarrietara egokituak. Se procederá a izar los paños (fig. 382), que deberían ser fabricados a medida, y, por tanto, ajustados en sus dimensiones al hueco a proteger y/o a las particularidades de la obra.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Egin beharreko saiakuntzak azaldu behar dira, eta obran zehar horiek bete. Descripción de los ensayos a realizar y cumplimiento de los mismos durante la obra.

Materiala: Proiektuak

Obraren ezaugarriak direla eta (teilatu inklinatua eta hegal handia), txardangoak besoa barnealderantz biratuta dutela ezartzea erabaki dugu, sarea txardangoaren eta egituraren artean gera dadin. Por la particularidad de la obra, con tejado inclinado y gran vuelo, hemos optado por colocar las horcas con el brazo girado hacia el interior del forjado, de forma que la red posteriormente quede ubicada entre las citadas horcas y la estructura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemak obraren edozein zonatan lanak gauzatzeko ainguratze-puntu gisa jardun dezake, babes kolektiboak egon zein ez. El sistema, puede actuar como punto de anclaje para realizar trabajos en cualquier zona de la obra, existan o no protecciones colectivas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lehenago adierazi dugun moduan, obraren edozein fasetan babes kolektiboak erabiltzea ezinezko egiten duten egoerak egoten dira, eta babestu beharreko arrisku mota jakin batzuk sortzen dira: altueratik erortzea, askatutako objektuak erortzea eta abar. Como comentábamos anteriormente, en cualquier fase de obra existen situaciones en las que no es posible utilizar protecciones colectivas, lo que dan lugar a la aparición de determinados riesgos (caí­da de altura, caí­da de objetos desprendidos, etc..) que son necesarios proteger.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

lan > obra (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
bizitegi-erabilera edo erabilera publikoa izango ez duten solairu bateko lan soilak, eta kanpoko konposizioa, bolumena edo egitura-sistema aldatzen ez dituzten berritzeak obras sencillas de una planta que no tengan uso residencial ó público, y reformas que no alteren la composición exterior, el volumen ó el sistema estructural

Materiala: Proiektuak

eta betearaztea Prebentzio Zerbitzuaren nahiz prebentzio-ordezkarien, obraburuaren eta arduradunen bitartez; horrela, organo bakoitzarekin elkarlanean arituko da prebentzio-lanetan eta zigorra jaso dezake neurri horiek bete ezean. Cumplir y hacer cumplir todas las medidas preventivas indicadas por el empresario a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de los Delegados de Prevención, Jefes de Obra y Encargados; cooperando con cada uno de estos órganos en las labores preventivas, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de estas medidas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hasiera batean, errendimendua gehitzeak era bateko edo besteko abantailak ekartzen dituenez beti, ezinbestekoa da, lan jakin bat edo obra-unitate oso bat PLANIFIKATZEN denean, ahalik eta eraginkorrenak izango diren gauzatze-sistemak antolatzea, hala errendimendurik onena lortzeko. Como en principio todo aumento del rendimiento supone ventajas, de uno u otro tipo, se impone, cuando se PLANIFICA un tajo o una unidad de obra completa, organizar "sistemas" de ejecución que resulten lo más eficaces posibles para, de ese modo, lograr los mejores rendimientos.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Horren ondorioz, lanak aldi baterako gelditu beharko dira, eta egitura sendotzeko konponbiderik egokiena zein den aztertu; batez ere, kontuan izan beharko da karga horiek modu seguruan transmititu beharko direla eraikinaren zimenduak ezarri arte. Ello implicará detener temporalmente las obras y estudiar cuál es la solución de refuerzo más adecuada, teniendo en cuenta, sobre todo, que habrá que transmitir dichas cargas, de una manera segura, hasta la cimentación del edificio.

Materiala: Proiektuak

Obra berrien proiektuetan ez bezala haietan proiektatutako lan guztiak egiteke baitaude, berritze-proiektuek hainbat kontzeptu biltzen dituzte: A diferencia de los proyectos de obra nueva, en los que toda la obra proyectada está por ejecutar, los proyectos de reforma engloban varios conceptos diferentes:

Materiala: Proiektuak

Orain arte berritze-lanen sailkapen orokorra baino ez dugu egin, eta gaiari heltzeko hiru tipologia bakarrik bereizi ditugu. Hasta ahora sólo se ha hecho una división general de las obras de reforma, nombrando tan sólo tres tipologías diferentes para introducir el tema.

Materiala: Proiektuak

Berritze-lanak hutsalak izan daitezke (adibidez, komun bat berritzea), baina baita eraikin handi bat goitik behera berritzea ere. Las obras de reforma varían, desde obras muy insignificantes, como puede ser la simple reforma de un cuarto de baño, hasta la rehabilitación integral de un gran edificio.

Materiala: Proiektuak

ERAIKIN BAT ERAISTEA LAN KONPLEXUA ETA, BATEZ ERE, ARRISKUTSUA DA DEMOLER UN EDIFICIO ES UNA OBRA COMPLEJA Y SOBRE TODO PELIGROSA

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza bat egituraren, funtzionaltasunaren eta estetikaren aldetik egoera ezin hobean mantentzeko, ziklikoki egin behar diren lan guztiei dagokie. Se refiere a todas aquellas obras que deben realizarse cí­clicamente para mantener cualquier construcción en unas condiciones óptimas de uso estructural, funcional y estético.

Materiala: Proiektuak

URBANIZAZIO-LANAK OBRAS DE URBANIZACION

Materiala: Proiektuak