rendimiento Bilatu rendimiento testuinguru gehiagotan

1
etekin > rendimiento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistematikoki amortizatuko da etekinak sortzea espero den aldian. Se amortizará de forma sistemática durante el perí­odo que se espera pueda producir rendimientos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratu gabeko etekin sortuak (dibidenduak, sortutako interes esplizituak, amaitu gabeak). Rendimientos devengados no cobrados (dividendos, intereses explí­citos devengados y no vencidos).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ez dira erosketa-prezioan sartzen, baizik eta bereiz erregistratzen dira, epemugaren arabera; interes esplizitutzat hartzen da diru-itzultzearen balioan sartzen ez den etekina. No forman parte del precio de adquisición, sino que se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento; entendiéndose por interés explí­cito aquel rendimiento que no forma parte del valor de reembolso.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gainbalio edo azpibalioengatik egindako balorazio-zuzenketetan kontabilizazio egokia egin den ere egiaztatu behar da, baita interes eta dibidenduengatiko aldizkatze eta etekinetan ere. También procederá a verificar la correcta contabilización sobre correcciones valorativas por plusvalías y minusvalías, y de las periodificaciones y rendimientos por intereses y dividendos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko titulu-zorroan sartzen dira obligazioak, bonuak, ordaindukoak, zor publikoaren tituluak eta abar, eta jabeari etekin finkoa bermatu ohi diote. La cartera de tí­tulos de renta fija está formada por obligaciones, bonos, pagarés, tí­tulos de deuda pública, etc, y garantizan al propietario habitualmente un rendimiento fijo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondasun ibilgetuak modu arruntean etekinak lortzea espero den aldia. Es el perí­odo durante el cual se espera razonablemente que el bien inmovilizado obtenga rendimientos normalmente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
errendimendu > rendimiento (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errendimendu-mailak Niveles de rendimiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

a) Sistemaren errendimendua kontrolatzen da, eta ez da uzten lurrungailuan izotza sor dadin. a) Controlar el rendimiento del sistema y evitar que se produzca hielo en el evaporador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren zirkuitu batean izaten den matxurarik ohikoena errendimendurik ez izatea da, hots, behar adina hotzik ez sortzea. La avería más frecuente en un circuito de aire acondicionado es la falta de rendimiento, es decir, que no se genera el frí­o suficiente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d. Egiazta ezazu berokuntzaren errendimendua motorra funtzionamendu-tenperaturan duela, eta zunda-termometro baten bidez neurtu aireak difusoreetatik ateratzean duen tenperatura. d. Comprueba el rendimiento de la calefacción con el motor a su temperatura de funcionamiento, midiendo con un termómetro de sonda la temperatura de salida del aire por los difusores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurrekoan bezalaxe, 19 ºC-tik beherako tenperatura hautatzen badugu, kontrol-unitateak "gehieneko hotzaren" funtzioa aplikatzen du, hau da, airearen abiadura areagotzen du bidaiari-lekuan, eta fluxua erdiko aireadoreetarantz bideratzen; horrela ere, goreneko errendimenduan jarduten du. Al igual que en el caso anterior, si solicitamos una temperatura menor de 19 ºC, la unidad de control aplica la función de "máximo frí­o"; abre la trampilla de recirculación, aumenta la velocidad del aire en el habitáculo y dirige el flujo a los aireadores centrales, con lo que trabaja también al máximo de su

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

28 ºC-tik gorako tenperatura eskatuz gero, kontrol elektronikoko unitateak "gehieneko beroaren" funtzioa aplikatzen du, hau da, batetik, birzirkulazio-ataka itxi eta aire-fluxua oin-euskarrirantz bideratzen du, eta, bestetik, haize-makinaren abiadura areagotzen du; hala, goreneko errendimenduan dihardu unitateak. Cuando la temperatura solicitada es mayor de 28 ºC, la unidad de control electrónica aplica la función de "máximo calor" que consiste en cerrar la trampilla de recirculación y dirigir el flujo de aire hacia el reposapiés y aumentar la velocidad de soplado, con lo que trabaja al máximo de su rendimiento.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren sistemaren errendimendua egokia ez bada, honako honengatik izan daiteke: Un escaso rendimiento del sistema de aire acondicionado puede ser debido a:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Errendimendua Rendimiento

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e. Egiazta ezazu sistemaren errendimendua zunda-termometroa erabiliz. e. Comprueba el rendimiento del sistema con el termómetro de sonda.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Errendimendua behar den bezalakoa ez bada, ikuskapen bisuala egin beharko da loturetan ihesik ote dagoen, izotzik egin ote den, edo kondentsadorea zikin ote dagoen jakiteko. Si el rendimiento no es el adecuado, se realiza una inspección visual de fugas en uniones, formación de escarcha o suciedad en el condensador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

errendimendu > rendimiento (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
ERRENDIMENDUAREN BESTE KONTZEPTU BATZUK OTROS CONCEPTOS DE "RENDIMIENTO"

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Baina ERRENDIMENDUAK, beste testuinguru batzuetan, beste kontzeptu batzuk ere baditu: RENDIMIENTO, en otros contextos, tiene concepto diferente:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

"Pintura"n hala gertatzen da hori normalean. Produktuen ontzietan "errendimendua" zehaztu behar da, metro koadro bat estaltzeko zenbat litro edo kilo behar diren adierazteko. Es el caso frecuente en "Pintura", en los envases de los producto se precisa el "Rendimiento" para indicar los litros o kilos precisos para cubrir 1m2.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Hain zuzen ere, LANETAN beti finkoa izaten da denbora, eta ia beti astebete esleitzen da lana egiteko. Produkzioa seguruenera aldagarria izango da, eta gutxienez errendimendu onena lortzeko nahi litzatekeena edo ahalik eta handiena izan behar du. Efectivamente, en los TAJOS el tiempo es fijo, casi siempre una semana, el tiempo normalmente asignado. la producción, posiblemente variable, debe ser al menos la deseable o la mayor posible para obtener el mejor rendimiento.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

- Beste batzuetan, "errendimendu" kontzeptuak bitarteko bat aipatzen du (laguntzailea, zuzena edo zeharkakoa). - Otras veces el concepto "rendimiento" se refiere a un medio (auxiliar, directo o indirecto).

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Hala, metalezko eskora batzuen errendimendua 300 erabilerakoa dela esaten denean, horien bizitza baliagarriari dagokionez, 300 alditan "jar" daitezkeela esan nahi da, hau da, batez beste eta mantentze-lan egokia eta arrunta izanda, 300 aukera daudela eskorak erabiltzeko, bai obra berberean edo bai beste batzuetan, eta, oro har, era askotako lanak egiteko. Así­, cuando se dice que el rendimiento de unos puntales metálicos es de 300 usos, se afirma que tienen una útil" target="_blank">vida útil de 300 "puestas", es decir que, por termino medio y con un entretenimiento adecuado y normal, cabe esperar que puedan ser empleados en 300 ocasiones, en la misma o diferentes obras, generalmente para la realización de trabajos diferentes.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

b) Makina baten errendimenduaz ari bagara, hainbat kontzeptu adieraz ditzake: b) "Rendimiento" referido a una máquina, puede aludir varios conceptos diferentes:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

OBRA-UNITATE oso bat PLANIFIKATZEKO orduan, errendimendu handia lortu nahi bada, denbora ahalik eta laburrena izan dadin saiatu behar da, produkzio-kantitatea finkoa baita, hau da, aurreikusitakoa. Al PLANIFICAR una UNIDAD DE OBRA completa, para conseguir un alto rendimiento, ha de intentarse que el tiempo sea el mí­nimo necesario, ya que la cantidad de producción es fija, la prevista para ella.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LANAK PLANIFIKATZEN direnean, abiaburu gisa kontuan hartzen dira lanak egiteko DAGOEN DENBORA (finkoa, gehienetan astebete), zenbateko produkzio-kantitatea nahi den aurreikusia, egoeraren arabera izan daitezkeen obra-zirkunstantziak, eta errendimendua gehitzeko egokiak diren erabakiak hartzen dira, beharrezko izanez gero hauek aldatuz: Cuando se PLANIFICAN los TAJOS, se considera, como base de partida, el TIEMPO DISPONIBLE (fijo, casi siempre una semana), se considera la cantidad de producción deseable, antes prevista, posibles circunstancias coyunturales de obra y se toman las decisiones oportunas para incrementar rendimientos, modificando si fuera necesario:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Orain arte esandakoaren haritik, errendimenduaren funtsezko eta oinarrizko kontzeptua, denbora-unitatean izandako produkzioa da: Aún cuando el concepto fundamental y básico de "rendimiento" es, como venimos diciendo, producción en la unidad de tiempo:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak