montaje Bilatu montaje testuinguru gehiagotan

1
muntaketa > montaje (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baraila euskarrien muntaketaren xehetasuna Detalle montaje Soportes Mordaza

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Modulu independentea dagoeneko muntatuta dago, eta behar den solairura igo daiteke garabiarekin. Besoen finkagailuak euskarrian ainguratuta egon behar du; muntaketa-kakoak goiko langetaren erdialdean egon behar du, manipulatu eta bere tokian jartzean mugi ez dadin (353. irudia). Ya se ha completado el ensamblaje del módulo independiente y se puede proceder a su elevación con la grúa a la planta requerida, teniendo bloqueados los Brazos con su fijador al Soporte, ayudados por el Gancho de montaje situándolo en la parte central del Larguero superior para una buena estabilidad durante su manipulación y posterior emplazamiento (fig. 353) .

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Lehen forjatua egitean dauden arriskuak ezin dira T sistemako segurtasun-sareen bidez saihestu, sistemaren mugengatik. Izan ere, baraila euskarria finkatzeko, forjatuak erabat fraguatuta egon behar du. Horregatik, lehen forjatuko enkofratuaren muntaketa babesteko, hauetako prebentzio-neurrietako bat ezartzea gomendatzen da: Como los peligros durante la ejecución del primer forjado no pueden ser resueltos con Redes de Seguridad del Sistema "T", por limitaciones del propio sistema, debido a que para la fijación del Soporte Mordaza, es necesario que el forjado esté completamente fraguado, se aconseja prever para la protección del montaje del

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Posizio bertikala edo muntaketakoa. Posición Vertical o de Montaje.

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

V ETOSA SISTEMAKO SEGURTASUN-SARE BERTIKALEN MUNTAKETA MONTAJE REDES DE SEGURIDAD VERTICALES "SISTEMA V ETOSA"

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Muntaketaren plangintza egitea, gauzatzea eta egiaztatzea eta sistemaren mantentze-lanak. Planificación, ejecución y verificación del montaje y mantenimiento del Sistema.

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Goiko langetari erdialdetik eutsi muntaketa-kakoa erabiliz, garabiaren bidez esekitzeko. Sujetar el Larguero superior, por su parte central, para su cuelgue con la grúa, utilizando el Gancho de Montaje.

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

A posizioa - Posizio bertikala edo muntaketakoa: Posición A - Posición vertical o de Montaje:

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Bineten muntaketa. Montaje de viñetas.

Materiala: Irudia

Narrazioa eta irakurketa-prozesuko erritmo egokia sortzeko elkarren artean artikulaturiko bineten hautaketa da muntaketa. Podemos definir el montaje como la selección de viñetas, articuladas entre sí­ para crear una narración y un ritmo adecuado durante el proceso de lectura.

Materiala: Irudia

muntaketa > montaje (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Unitate nagusiari esleitutako kanalak unitate horren muntaketa-posizioaren menpe daude. Bigarren mailako unitate bakoitzak erabiltzen dituen bitak, aldiz, nodo-zenbakiaren eta unitate motaren menpe (sarrerakoa edo irteerakoa). El grupo de canales asignados a la unidad maestra depende de la posición de montaje de ésta, y los bits utilizados por cada secundario vienen determinados por su número de nodo y por el tipo de secundario (de entrada o de salida).

Materiala: Industria komunikazioak

Teknika hori sarri erabiltzen da; izan ere, horren erraza izanik, telekomunikazio- eta informatika-sistemen hainbat garapen-, mantentze- edo muntaketa-egoeratan erabil daiteke. Esta técnica se utiliza muy a menudo, puesto que, por su sencillez, se puede aplicar a una gran variedad de situaciones de desarrollo, mantenimiento o montaje de sistemas de telecomunicación e informáticos.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Irrati eta telebista-seinaleak jasotzeko eta hornitzeko instalazioaren muntaketa Montaje de la instalación para la captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Guri muntaketa-prozesua optimizatzea ardura zaigu, hots, instalazio-tokira materiala eramateko ahalik eta denbora gutxiena itxaron behar izatea. Lo que nos interesa aquí­ es optimizar el proceso de montaje, minimizar los tiempos de espera del suministro del material al punto de instalación.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

3. solairuko igarotze-erregistroen arteko telefono-pareen landaketa, sakabantze-sareko elementuen muntaketako goi-mailako eginkizunari dagokiona. Eginkizun hori, era berean, telefono-zerbitzua hornitzeko instalazioaren muntaketari dagokio. Empotrado de los pares telefónicos entre registros de paso en la planta 3ª que corresponde a una tarea superior de Montaje de los elementos de la red de dispersión que a su vez corresponde al Montaje de la instalación para la distribución del servicio telefónico.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Sakabanatze-sareko elementuen muntaketa Montaje de los elemento de la red de dispersión

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Satelite bidezko irrati- eta telebista-seinaleak jasotzeko eta hornitzeko instalazioaren muntaketa. Montaje de instalación para la captación y distribución de Radiodifusión sonora y Televisión satélite

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Telefono-zerbitzua hornitzeko instalazioaren muntaketa Montaje de instalación para la distribución del servicio Telefónico

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Muntaketa-eragiketak Operaciones de montaje

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Muntaketa-prozesua Proceso de montaje

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

muntaketa > montaje (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistemaren muntaketa. Montaje del Sistema.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

S sistema eta METALCO babes perimetraleko sistema desmuntatzeko, muntaketan jarraitutako ordena alderantzikatu behar da. Para el desmontaje del Sistema S y del Sistema de Protección Perimetral METALCO, se deberá seguir el orden inverso al utilizado en el montaje.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horretarako, olana erako sarea diseinatu zen. Sistema horrek oso emaitza onak ematen ditu, langileei eskaintzen dien babesagatik eta muntaketaren erraztasun nahiz segurtasunagatik. Para ello, se ha diseñado la red tipo Toldo, red que sorprende tanto por la garantía de protección que aporta a los trabajadores, como por la facilidad y seguridad de montaje.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Segurtasun-sareen S sistemaren muntaketa Montaje del Sistema S de Redes de Seguridad

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

S sistemaren barruan 2 muntaketa-sistema ikusiko ditugu: Vamos a analizar 2 Sistemas de montaje diferentes dentro del propio Sistema S:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kontuan izan beharreko lehen araua da muntaketaren zatirik handiena lurraren sestran egingo dela; alegia, langileek ahalik eta denbora gutxien emango dute lan horiek altueran egiten. La primera norma a tener en cuenta durante el montaje, es que se realizará la mayor parte posible de este a nivel del suelo, reduciendo el tiempo en que los operarios realicen estas labores en altura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gaur egungo segurtasun-sistema gehienek ainguratzeko gailu finkoak erabiltzen dituzte; zuzenean hormigoian edota eraikitze bidean dagoen eraikinaren egituran ezarri ohi dira elementu horiek, edota mekanismo zurrunen bidez finka daitezke. Horrek guztiak aurretiazko muntaketa bat behar du, beharginek gerora segurtasun-elementuak bertan ezarri ahal izateko. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de anclaje de sistemas de seguridad son fijos, tratándose de elementos que directamente se implantan en el hormigón o en la estructura del edificio en construcción, o se fijan en la misma por medios mecánicos rí­gidos; todo ello requiere un montaje previo para posteriormente instalar los

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hau da muntaketa-prozesua: zinta elementu erresistentearen inguruan jarri eta gero, aske geratzen den muturra tenkagailuaren itzulera saihesten duen mekanismoaren errotazio-ardatzetik sartu behar da, irekita egongo baita. El procedimiento de montaje es abrazar el elemento resistente con la cinta, introduciendo el extremo libre de la misma por el eje de rotación del mecanismo antiretorno del tensor, que estará abierto.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Muntaketak ez dauka inolako arrisku erantsirik. Este montaje no genera ningún tipo de riesgo añadido.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bi kasuetan muntaketa oso antzekoa denez, sistema hau zubi batean nola jartzen den azalduko dugu ondoren. Como el sistema de montaje es muy similar en un caso y en el otro, vamos a desarrollar el montaje de un puente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

muntaketa > montaje (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Burdineria-piezak elikatzeko eta muntatzeko eragingailuak, euskailuak, muntaketarako bitarteko osagarriak, bastidoreen prentsak, zulagailua aurreratzeko gailuak, zurezko xaflak mozteko gailuak, xaflak garraiatzeko aginteak, kola-dosifikazioa, moldatze- eta euste-prentsetarako gailuak, kola emateko gailuak. Accionamientos de alimentación y de montaje para piezas de herraje, dispositivos de sujeción, medios auxiliares de montaje, prensas de bastidores, dispositivos de avance de taladrado, dispositivos para cortar chapas de madera, mandos

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ontziek estalkia duten egiaztatu beharrean, bi piezaz osatutako muntaketak ere kontrola ditzakegu, adibidez, hurrengo eragiketa baterako beharrezkoa den pieza bat (zirrindola bat, juntura bat eta abar) badagoen. En lugar de la existencia de la tapa en el recipiente, se puede controlar también un montaje de dos piezas, por ejemplo una arandela, una junta, etc., si una operación de unión posterior supone la existencia de una pieza determinada.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Muntaketa eta erabilera Montaje y utilización

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Halaber, muntaketa errazteko gailu egokiak daude merkatuan (irudikoa, adibidez). También podemos encontrar en el mercado dispositivos adecuados que nos faciliten este montaje, como el de la imagen.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Eragintza-torlojua muntaketaren aurretik metodo zorrotzagoekin egiaztatu bada, saiakuntza hori saihestu ahal izango da kontrol-ziurtagiri bat aurkeztuta. - Si el husillo de accionamiento ha sido verificado antes del montaje, por métodos más rigurosos, se puede obviar este ensayo mediante un certificado de control.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egiaztapen geometrikorako eragiketak makina osatzen duten multzoen araberako ordenan egiten dira. Beraz, sekuentzia aldatu egin daiteke egiaztapen-tresnen muntaketa eta/edo kontrola errazteko. El orden en que se presentan las operaciones de verificación geométrica corresponde a los conjuntos que constituyen la máquina, lo que significa que puede alterarse la secuencia para facilitar el montaje y/o control de los instrumentos de verificación.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torlojuetan egiten diren muntaketa bereziak Montajes caracterí­sticos en husillos

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bankaden forma eta neurriak hauetan oinarrituta ezartzen dira: jasan behar diren esfortzu estatikoen eta dinamikoen kalkuluek ezarritako zurruntasun- eta aldaezintasun-eskakizunak, mekanizazioan eta muntaketan izan daitezkeen zailtasunak, irizpide ergonomikoak eta, kasu batzuetan gutxienak, nolanahi ere, alderdi estetikoak. A partir de los requerimientos de rigidez e invariabilidad determinados por los cálculos de esfuerzos estáticos y dinámicos a soportar, dificultades en su mecanizado y montaje, criterios ergonómicos y, en algunos casos -aunque los menos- también factores estéticos, se establecen su forma y dimensiones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ezinezkoa bada bankada bat pieza bakar batean egitea, esate baterako, bankadaren neurriak edo ondorengo muntaketak hori gomendatzen duelako, hainbat modulutakoak egiten dira, eta erreferentziazko larakoen bitartez mihiztatu, eta eusteko elementu egokiekin finkatuko dira. Cuando no es viable la construcción de una bancada en una sola pieza porqué, p.ej. sus dimensiones o su posterior montaje así­ lo aconsejan, se construyen de varios módulos, que serán ensamblados mediante pasadores de referencia y fijados con los elementos de sujeción adecuados.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Muntaketa-prozesu bidez eraikitako oinarria. Base construida mediante proceso de montaje.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea