lotune Bilatu lotune testuinguru gehiagotan

1
lotune > empalme (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotunea Empalme

Materiala: Igeltserotza

Piezen edo hodien arteko lotuneak errematatzeko, eskaiolatan bustitako zenbait hesgailu hartu, eta hainbat bira emango diegu pieza edo hodi horien inguruan. Los empalmes que han de hacerse entre las distintas piezas, tubos, deben rematarse dando varias vueltas alrededor de ellos con unas vendas empapadas en escayola.

Materiala: Igeltserotza

eta ondoren, hagatxoa masatan ezarriko dugu (2. irudia). Komenigarria da hagatxoak hormatalaren antzeko luzera izatea, lotunerik egin behar ez izateko. Asentando en el cordón la varilla (Fig. 2), es conveniente que la varilla tenga una longitud similar a la altura del paño, para no tener que hacer empalmes.

Materiala: Igeltserotza

Zarpiatuak txukun geratzeko, ez da igarri behar ez hormatalen lotuneak non dauden ez berdingidak non egon ziren. Es importante para el buen acabado de los enfoscados que no se noten los empalmes entre paños ni los lugares donde estuvieron las maestras.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, lotuneak gaizki errematatuta daudelako ere gera daitezke lotune horiek begi-bistan. Horixe gertatzen da ofizialak, talotxatzerakoan edo masa zabaltzerakoan, jarri berri duen masa lehor dagoen hormatal zatiaren gainean uzten duenean (9. irudia), eta akabera zikin eta zakar geratzen da horrela. También suele ocurrir que destaquen los empalmes debido a un mal remate en el mismo, esto ocurre cuando el oficial, bien a la hora de talochar o bien a la hora de aplicar la masa, deja que la masa recién dada monte sobre la parte del paño ya seca (Fig. 9), dejando un acabado sucio y feo.

Materiala: Igeltserotza

Hormatala talotxatzeko, komenigarria izaten da lotuneetatik hastea; izan ere, lotuneen esparrua aurreko egunean zabaldutako masa lehorraren ondoan dago, eta masa lehorrak zurrupatu egiten du hezetasuna; beraz, lotuneen eremuan erdialdean baino lehenago lehortuko da zabaldu berri dugun masa. Para talochar el paño es conveniente empezar a hacerlo desde los empalmes ya que, al ser una zona en contacto con la masa seca dada el día anterior, esta rechupa haciendo que la masa recién dada empiece a secarse antes en esos sitios que por el centro.

Materiala: Igeltserotza

2
lotune > enlace (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elkargune-adreiluak eta lotuneak errazago jarri ahal izateko, adreilua kolpez joko dugu edo soka lotuko dugu, paletaren punta adreiluan sartu ahal izateko morteroa bota edo kendu egin behar dugunean. Para que sea más fácil colocar los ladrillos de encuentro y enlaces, pudiendo meter la punta de la paleta para retirar o echar el mortero, golpear el ladrillo o atar la cuerda.

Materiala: Igeltserotza

Lotuneak trenkadetan egiten diren hutsuneak dira, eta beste trenkada batzuk lehen trenkada horiekiko perpendikularrak lehen trenkada horietara zenbait hutsuneren bidez lotzeko balio dute. Adreiluaren muturretik lotuko zaizkio bi trenkadak elkarri, eta ilaran geratuko dira hala. Los enlaces son huecos que se practican en unos tabiques para que otros tabiques perpendicular a ellos entronquen en una serie de puntos, entrando la testa de un ladrillo, y filando los tabiques entre sí­.

Materiala: Igeltserotza

Hodiak horizontalki sartzeko arrakalak egin ditzakegu ilara bakoitzeko adreiluen arteko lotunean, adreiluetako zuloak elkarri lotuta geratu arte. Hala, zulo horietatik sartuko ditugu gero hodiak. Para llevar tubos de manera horizontal se pueden realizar unas hendiduras en los enlaces de unos ladrillos con otros, de una misma hilada, hasta conseguir que se comuniquen los huecos de los ladrillos entre sí­ y así­ meter por ellos los tubos.

Materiala: Igeltserotza

Itxitura-trenkadetara ainguratzen diren lotuneak salbuespeneko kasuetan besterik ez ditugu egin behar; esate baterako, trenkadak itxituren kontra amaitzen direnenean. El caso de realización de enlaces que se anclen en los tabiques de cerramiento ha de ser en casos excepcionales, como en tabiques que mueran contra los cerramientos.

Materiala: Igeltserotza

Trenkadaren amaieran edo hasieran dagoen gainaldea hormigoizkoa denean edo azala laua denean (masa nekez itsasten den azala), zenbait lotune egin beharko ditugu. Hala, gainaldea zurezkoa bada, puntapaxak iltzatuko dizkiogu, edo tetrazerozko hagatxoak, kasu honetan bezala (14. irudia). Cuando la superficie contra la que se va a morir o arrancar un tabique sea de hormigón o una superficie lisa, de difí­cil adherencia para la masa, se habrán de practicar unos enlaces clavando puntas, si fuese madera o, como en este caso, unas varillas de tetracero (Fig. 14).

Materiala: Igeltserotza

3
lotune > empalme (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotunearen irudikapena Representación de un empalme

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lotunearen konektorearen kolorea Color del conector de empalme

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lotune-zenbakia Número de empalme

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak