xehetasun Bilatu xehetasun testuinguru gehiagotan

1
xehetasun > detalle (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
OINARRIZKO PROIEKTUA GARATZEN DU, MATERIALEN, ERAIKUNTZA-SISTEMEN ETA INSTALAZIOEN XEHETASUNAK ETA ZEHAZTAPENAK FINKATUZ. DESARROLLA EL PROYECTO BíSICO DETERMINANDO DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

Materiala: Proiektuak

· Partikularrak eraikuntzaren munduarekin duen kontaktu bakarra enkargua denez, teknikariaren zeregina da proiektuaren planteamendua eta hura osatzen duten xehetasunak hari ulertaraztea. · El encargo es el único contacto del particular con el mundo de la construcción por lo que es labor del/la técnico/a hacer comprender el planteamiento del proyecto y los detalles que lo complementan.

Materiala: Proiektuak

Berritze-obra bat zertan datzan eta hura proiektuan islatzeak duen zailtasuna ulertu badugu, erraz ikusiko dugu zer garrantzitsua eta beharrezkoa den gauzatzeko konplexutasun berezia izan dezaketen obraren zati guztiak proiektuan jasotzea, eraikuntza-xehetasunen bidez. Zati konplexu horien adibide bat material berriek lehendik dagoen obrarekin dituzten entregak izan daitezke: Es fácilmente comprensible, si se ha asimilado ya en qué consiste una obra de reforma y cuál es la dificultad de su representación en el proyecto, la importancia y necesidad de reflejar, a través de detalles constructivos, todas aquellas partes de la obra que pueden ofrecer una complejidad especial en su ejecución, como, por ejemplo, las entregas de los materiales nuevos con

Materiala: Proiektuak

Lauzak kartaboiz jartzea, xehetasunak eta zoladurak A cartabón, detalles y solados

Materiala: Igeltserotza

Trenkadak eraikitzeari buruzko xehetasunak Detalles sobre tabicado

Materiala: Igeltserotza

Estalkien xehetasunak Detalles de las cubiertas

Materiala: Igeltserotza

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

ERAIKUNTZAKO PLANOEN MULTZOA, sekzioak eta xehetasunak: CONJUNTO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, secciones y detalles:

Materiala: Proiektuak

EGITUREN PLANOEN MULTZOA, oinak, sekzioak eta xehetasunak: CONJUNTO DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, plantas, secciones y detalles:

Materiala: Proiektuak

ºSekzioak, profilak eta abar ulertzeko behar diren xehetasunezko planoak (ez dira beharrezkoak izango profil komertzialak badira). ºPlanos de detalle necesarios para la comprensión de secciones, perfiles,etc (no será necesario si se trata de perfiles comerciales).

Materiala: Proiektuak

xehetasun > detalle (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esperientzia horien bidez lortutako praktikatik abiatuta, beste pieza batzuen bista adierazgarrienak aukeratu eta marraztu ahal izango dira. Beste pieza horiek, jada marraztutakoak bezalakoak ez izan arren, lehenago ebatzitako xehetasunak edo zatiak izango dituzte. Partiendo de la práctica adquirida con dichas experiencias, se podrán elegir y dibujar las vistas más representativas de otras piezas que, aún siendo en su conjunto distintas a las ya dibujadas, posean detalles o partes anteriormente resueltas.

Materiala: Krokizazioa

B.Perspektiban irudikatutako pieza bat.Horrek zailtasun txiki bat dakar aurreko kasuaren aldean izan ere, bistak marrazten hasi aurretik, ikasleak saiatu behar du pieza bere osotasunean eta xehetasunetan nolakoa den ulertzen, eta, horretarako, ezin dio begiratu piezari angelu desberdinetatik. B. Deuna pieza representada en perspectiva lo cual implica una pequeña dificultad respecto al caso anterior, ya que antes de empezar a dibujar las vistas, el alumno debe tratar de entender como es la pieza en su conjunto y en sus detalles y, para ello, no puede mirarla desde diferentes ángulos

Materiala: Krokizazioa

Baieztapen horren oinarria hau da: pieza bakoitza elementu berezi bat da, ezaugarri edo xehetasun batzuk beste pieza batzuetatik errepikatzen dituena: zuloak, alakak, ertzak biribiltzea, artekak etab. Pieza bakoitzaren gainerako xehetasun berri eta bereziek gaian esperientzia zabaltzeko balio dute. Esta afirmación está respaldada por el hecho de que cada pieza es un elemento singular, en el que algunas características o detalles se repiten de otras piezas agujeros chaflanes redondeos de aristas ranuras etc. El resto de detalles nuevos y peculiares de cada pieza son los que van ampliando la experiencia en el tema.

Materiala: Krokizazioa

Pieza bat bi bistaz defini badaiteke baina haren interpretazioa zaila bada, komeni da hirugarren bista bat eranstea xehetasunak errazago ulertzeko, edo bista egokiagoak aukeratzea. Una pieza puede quedar definida por dos vistas, pero si su interpretación resulta dificii, conviene, o bien añadir una tercera vista que facilite la comprensión de sus detalles o. elegir otras vistas más convenientes.

Materiala: Krokizazioa

C. Hautatutako bistek ahalik eta xehetasun gehienak erakustea C. Las vistas elegidas aportarán el mayor número de detalles visibles

Materiala: Krokizazioa

Biraketa-ardatzak eta simetria-planoen trazak irudikatzeko erabiltzen dira, bai bista osoarena, bai haren xehetasunetakoren batena. Se emplean para representar ejes de revolución y trazas de planos de simetría, tanto de la vista completa como de alguno de sus detalles

Materiala: Krokizazioa

22, 23 eta 24. irudietanikusten den moduan, lerro horien luzera lerro horiek kokatuta dauden bistena edo xehetasunena baino handiagoa da. Como puede apreciarse en lasFigs. 22, 23y24, la longitud de estas líneas excede la de las vistas o detalles en los que se colocan.

Materiala: Krokizazioa

Pieza batek plano inklinatuak baditu eta plano horietan artekak edo beste xehetasun batzuk badaude, gerta daiteke komenigarria izatea adierazitako prozesuaren ordena aldatzea, zeren eta ebakidura-lerroak grafikoki kalkulatu behar baitira zer luzera duten eta zer posizio duten jakin baino lehen. Cuando una pieza tiene planos inclinados en los que confluyen, por ejemplo, ranuras u otros detalles puede ser conveniente modificar el orden del proceso indicado, ya que las líneas de intersección se han de calcular gráficamente antes de saber su longitud y la posición que ocupan.

Materiala: Krokizazioa

2
xehetasun > detalle (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 16, - Koktelerako beroki bateko parpaila marroi eta urre zahar kolorekoaren xehetasuna, 1962. Cat, 16. - Detalle de encaje marrón y oro viejo en un abrigo de cóctel, 1962.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 12. - Artxiboko argazkia: ezkontza soinekoa, 1950. Xehetasuna: toles askatuek lore estilizatuz beteriko adar koadro aldakor bat osatzen dute. Cat. 12 - Foto de archivo: vestido de ceremonia, 1950, Detalle: los pliegues despegados forman un cuadro cambiante de ramos de flores estilizadas,

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 27. - Koktelerako sorta baten xehetasuna, Eisaren izenpean, Espainian, 1964an. Cat. 27 - Detalle de un conjunto de cóctel bajo la firma Eisa realizado en España en 1964

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 46. - Soineko honen parpailezko apaingarria 1959. urtetik aurrera egindako hainbat modeloetan aurki daiteke. Parpailaren xehetasuna. Cat. 46 - El motivo de encaje de este vestido se encuentra en varios modelos realizados a partir de 1959. Detalle del encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 18. - Zenbaitetan "dantza soinekoa" deitua, koktelerako soineko honek bularraldeko drapea luzatzen duen hegal bat du, estola edo mantelina moduan janzteko, 1957. Parpailaren xehetasuna. Cat. 18 - Denominado en ocasiones "vestido de baile", este vestido de cóctel posee un faldón que prolonga el drapé del busto, para llevar como estola o como mantilla, 1957. Detalle del encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 45. - Koktelerako soinekoaren bolante baten atzealdearen xehetasuna. Bolanteari bolumena emateko, zurdazko zinta bat edo bat baino gehiago josten zitzaizkion bolanteari. Cat. 45 - Detalle del reverso de un volante de un vestido de cóctel. Para dar volumen al volante se cosían al revés una o varias cintas de crin.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 24. - Xehetasuna, koktelerako soinekoa, 1963. Cat. 24 - Detalle, vestido de cóctel, 1963.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 68. - Chantilly parpailaren xehetasuna, gaueko soineko batean, 1946. Cat. 68 - Detalle del encaje de Chantilly aplicado sobre un vestido de noche, 1946.

Materiala: Ehungintza liburuak