signo Bilatu signo testuinguru gehiagotan

1
seinale > signo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ohitura ona da orinak aldian behin aztertzea, eta ikustea ea handitzen ote diren, ertz irregularrak ote dituzten, kolore-nahasketarik ote duten edo odolik jariatzen ote duten; izan ere, seinale horiek melanoma bat garatzen ari dela adierazi ohi dute. Una buena costumbre, es examinar periódicamente los lunares, si aumentan de tamaño, si desarrollan bordes irregulares, si tienen mezcla de colores, o si en ellos se producen hemorragias, ya que estos signos suelen indicar el desarrollo de un melanoma.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gernuan leukozitoak agertzea da. Normalean gernu-bideetan infekzioa dagoen seinale izan ohi da. Se denomina a la presencia de leucocitos en la orina constituyendo habitualmente un signo de infección de las vías urinarias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Immunitate-sistemak porrot egitean sortzen diren seinaleen eta sintomen multzoa da. Immunitate-sistemaren porrotaren ondorioz, germen oportunistek eragindako infekzioak eta tumoreak agertzen dira, eta horiek gaixoaren osasunari eraso egiten diote. Es un conjunto de signos y sí­ntomas causados por un fracaso del sistema inmunitario, que permite que aparezcan infecciones por gérmenes oportunistas y tumores que van atacando al paciente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Estresaren sintomak eta seinaleak hauek izan daitezke: Los sí­ntomas y signos del estrés pueden ser:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasunaren sintoma edo seinalerik izan gabe mikroorganismoak kanporatzen dituen pertsona da. Es la persona que sin padecer los sí­ntomas o signos de la enfermedad elimina microorganismos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Seinale orokor ez-espezifikoak agertzen dira. Aparecen signos generales inespecí­ficos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixotasuna zehazten duten sintomak edo seinaleak agertzen dira; horiei esker, datu analitikoekin batera, diagnostikoa egin daiteke. Aparecen los sí­ntomas o signos que definen a la enfermedad y que con los datos analí­ticos nos permiten hacer el diagnóstico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
zeinu > signo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hizkuntza gizarte baten barruan komunikatzeko zeinuen sistema antolatu bat da, eta hizketa berriz, hizkuntza adierazteko modu indibiduala. La lengua es un sistema organizado de signos establecidos para la comunicación dentro de una sociedad y el habla es la forma individual de expresar la lengua

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gizakiak zeinu-sistemak sortu ditu –ke-seinaleak eta trafikokoak, konparazio batera–, eta komunikatzeko kode bilakatu dira guztiak ere. El ser humano ha creado sistemas de signos desde las señales de humo hasta las de tráfico que se ha convertido en códigos para comunicarse.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Adeitasun-zeinuak, ohitura sozialak, erritualak edo moda Son los signos de cortesía, los hábitos sociales, los rituales, o la moda

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazioaren elementu zinetikoak gure gorputza mugitzen denean sortzen diren zeinuak dira: jarrerak keinuak begiradak eskuen edo hanken mugimenduak... Los elementos cinéticos de la comunicación son los signos de nuestro cuerpo en movimiento posturas gestos miradas movimientos de manos o piernas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hitzezkoa eta ahozkoa:ahozko zeinuen eta hitzen bidez Verbal oral:a través de signos orales y palabras.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

zeinuek ordezkatzen dute, eta hizkuntza idatziaren arauei jarraitzen die, hala nola sintaxiari eta morfosintaxiari. está representada por los signos y sigue las reglas de lenguajes escrito como sintaxis y morfosintaxis.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

hainbat zeinuren bidez gauzatzen da, baita zentzumenek hautemandako irudiekin keinuekin edo gorputzaren mugimenduekin ere. que se lleva a cabo a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos gestos o los movimientos corporales.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jantziek gure eguneroko bizitzan esku hartzen duten kode multzo bat osatzen dute, eta zeinuak igortzen dituzte etengabe, inguruan ditugun pertsonen pertzepzioan eraginez La indumentaria integra un conjunto de códigos que intervienen en nuestra vida diaria, emitiendo de forma permanente signos que influyen en la percepción de la gente que nos rodea.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hori dela eta, mezuak ematen dizkiguten zeinu gisa hartu behar dira, eta, hortaz, gainerakoekin komunikatzeko modu gisa. Por ello deben ser considerados como signos que envían mensajes y que, por tanto, constituyen un modo de comunicación con los demás.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Semiotikak aztertzen ditu bizitza sozialean agertzen diren zeinuak La semiótica es el estudio de los signos en la vida social.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

zeinu > signo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seinale zuzenek, aldiz, zeinu bera dute beti: Las señales continuas, al contrario, tienen siempre el mismo signo:

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Zer gertatzen da V1en sarreran V2ren kontrako zeinuko tentsioa aplikatzen badugu? Probatu. ¿Qué sucede si en la entrada V1 aplicamos tensión de signo contrario que en V2? Probarlo.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

balio absolutua eta zeinua, bateko osagarriaren hitzarmenaren bidez eta biko osagarriaren hitzarmenaren bidez. valor absoluto y signo, mediante el convenio del complemento a uno y mediante el convenio del complemento a dos.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

balio absolutua eta zeinua emanda, eta bederatziko osagarriaren bidez emanda. valor absoluto y signo y mediante el convenio de complemento a nueve.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

KAko seinale sinusoidalan zeroko balioa du, zikloerdi positiboa negatiboaren berdina eta kontrako zeinukoa delako. En el caso de la señal CA senoidal su valor es cero, porque el semiciclo positivo es igual y de signo contrario que el negativo.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

VS bb = 0, zikloerdi positiboa negatiboa bezalakoa eta kontrako zeinukoa delako Vs med = 0, porque el semiciclo positivo es igual y de signo contrario que el negativo.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

VS1 bb = VS2 bb = 0, zikloerdi positiboa negatiboaren balio berekoa eta kontrako zeinukoa delako Vs1 med = Vs2 med = 0, porque el semiciclo positivo es igual y de signo contrario que el negativo.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

ikurrekin markatutako terminalak tentsio alternoaren sarrera-terminalak dira; + eta - zeinuekin markatutakoak, berriz, tentsio zuzen pultsatorio bikoitzaren irteerakoak dira. Los terminales marcados con los sí­mbolos son los de entrada de tensión alterna, y los marcados con los signos + y - son los de salida de tensión continua pulsatoria doble.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Osagaiaren azalean - zeinua ageri da, terminal negatiboaren ondoan. Sobre la superficie del componente viene marcado el signo al lado del terminal negativo.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak

Bietako bat NPN denez eta bestea PNP, ezaugarri elektriko berak dituzte baina kontrako zeinukoak; horrexegatik dira elkarren osagarri. Se les llama complementarios porque siendo uno NPN y otro PNP, tienen iguales caracterí­sticas eléctricas, pero de signos opuestos.

Materiala: Elektronika analogikoko praktika gidatuak