chapa Bilatu chapa testuinguru gehiagotan

1
Metal xaflaz egindako geralekua
Metal xaflaz egindako geralekua
xafla > chapa (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Automobilgintzan gehien erabiltzen direnak argiketari-artaziak eta xafla-artaziak dira. Las más utilizadas en automoción son las tijeras de electricista y las tijeras de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

alanbreak edo xafla txikiak ebakitzeko balio dute. sirven para cortar alambres o chapas pequeñas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Xaflak edo ertzak izatea Posibles chapas o aristas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ertz zorrotzak dituzten balizko xaflak Posibles chapas con aristas cortantes

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Xafla-artaziak Tijeras de chapa

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Komeni da ebaki behar dugun xaflaren konposizioa eta lodiera ikustea; izan ere, altzairu aleatuak edo xafla gogorregiak oso erresistenteak dira ebakitzeko garaian, eta ahalegina handiegia izan daiteke, lesioak egiteraino. Es conveniente ver la composición y el grosor de la chapa que vamos a cortar, ya que un acero aleado o una chapa excesivamente dura son muy resistentes al corte y el esfuerzo puede ser excesivo pudiendo ocasionar lesiones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hortzak oso bananduta dituen xafla bat hartzen badugu txapa fin bat mozteko, txapa hortzen artean katigatuko da, eta tresnak kolpe zakarrak emango ditu. Una hoja con los dientes muy separados para cortar una chapa fina ocasionará que esta se enganche entre diente y diente produciendo golpes bruscos de la herramienta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura hau soldatzeko xafletan zehar korronte elektrikoa igarotzean sortutako beroaren bidez egiten da; hortaz, xaflak zikinak badaude, edo beste eremu batean kontsumo elektrikoa badugu, jaurtiketen eta soldadura txarren arriskua sortuko litzateke. Esta soldadura se realiza por el calor generado al paso de la corriente eléctrica a través de las chapas a soldar, por lo que si estas están sucias o tenemos un consumo eléctrico en otra zona, se generaría un riesgo de posibles proyecciones y malas soldaduras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura hau butano-soplete batez eztainuzko eta berunezko barra bat urtu eta soldatu beharreko xaflara itsatsaraziz egiten da. Esta soldadura se realiza fundiendo con un soplete de butano una barra de estaño y plomo y haciendo que se adhiera a la chapa a soldar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

txapa > chapa (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
txapa tasen kontra edo zuzenean kolpekatzeko erabiltzen da. se emplea para golpear la chapa contra tases o bien directamente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa-eremua Zona de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa-eremua Zona de chapa

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa konpontzea: Reparación de chapa:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Makinaz edo txapaz ebakitzea Cortes con máquina o chapa

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolpeak, txapez ebakitzea Golpes, cortes con chapas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa eta gainazalak edertzea Chapa y embellecimiento de superficies

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Unitate didaktikoaren hasieran ikusi dugun taulan, ebakiak, zarrasta txikiak, alderdi beroekin izandako kontaktu batzuk eta abar ageri dira arrisku nagusi gisa, bai elektromekanikako eremuan, bai txapakoan. En la tabla que hemos visto al comienzo de la unidad didáctica, aparecen los cortes, los pequeños desgarros, algunos contactos con partes calientes, etc. como los principales riesgos a cubrir tanto en la zona de electromecánica como en la de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa-eremu: Zona de chapa:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egin txapa- eta pintura-lantokian erabiltzen diren produktuen zerrenda, eta identifikatu seinaleak. Haz una lista de los productos utilizados en el taller de chapa y pintura e identifica la señalización.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

xafla > chapa (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iltzez, kolaz, larakoz eta burdinazko xaflaz indartzen dugu. Se refuerza con clavos, cola, clavijas y chapas de hierro.

Materiala: Egurraren teknologia

Izan ere, marruskadura handiegia badago bira-uhalaren eta mahaiaren ertzen arten, litekeena da xafla hondatzea edo desagertzea, Un roce excesivo con los cantos de la mesa, podría dar origen al deterioro o desaparición de la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

aurrez, hezetu egin behar dugu xafla, malguagoa izan dadin. La chapa debe humedecerse previamente, para darle mayor flexibilidad.

Materiala: Egurraren teknologia

baina, xaflak erabili beharrean, lodigarriak erabiliz jar dezakegu, sendoagoa izan dadin marruskadurari gehien aurre egin behar dioten lekuetan. En este caso, en vez de chapas se han utilizado regruesos, para que tenga más resistencia en los sitios de más rozamiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Biribilduta egon behar dute ertzek, xafla ez ezpaltzeko. Las aristas deben ir matadas, para impedir que se astille la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Apaindu egin behar dugula-eta, moldura jarri behar badugu bira-uhalean, xafla estalgarriaren ondoren jarri behar dugu bira-uhala (ikusi 741.D irudia). Cuando, por razones de ornamentación, el cerquillo deba ir moldurado, se aplica después de la chapa del revestimiento (Detalle D).

Materiala: Egurraren teknologia

Hankak eta egitura muntatu ondoren, taula jarri behar dugu. Puntapaxak erabil ditzakegu hura finkatzeko, baita torlojuak, burdinazko xaflak, etab. ere. º Montadas las patas y la armazón, se coloca el tablero, el cual puede sujetarse con puntas, con tornillos, con chapas de hierro, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Bestalde, zinta-zerrak erabiltzen baditugu mozteko, manganeso-altzairuzkoak izan behar dute, eta hortzek egon behar dute prestatuta metalezko xaflak zerratzeko moduan. Si se efectúa el corte con sierras de cinta, éstas han de ser de acero al manganeso, y sus dientes preparados como para serrar chapa metálica.

Materiala: Egurraren teknologia

Arotzerian eta zurgintzan erabiltzen ditugun material plastikoak estalgarriak dira, eta xafla edo taula batek eratzen ditu. Satinatuak dira xaflak, fintasun handiz landuta daude, oso apaingarriak eta sendoak dira eta distiratsuak edo mateak izan daitezke akaberaren ikuspegitik. Los materiales plásticos empleados en el ramo de la madera, son un material de revestimiento, consistente en una chapa o tablero satinado, finamente trabajado, muy decorativo, y muy fuerte; siendo su acabado brillante o mate.

Materiala: Egurraren teknologia

Hona egurrezko zankabe normala (ikusi 981.A irudia). Xafla du ahokatuta (hain zuzen ere, torlojuz lotuta) En la figura 981-A vemos una zanca normal de madera, a la que se le ha acoplado una chapa sujeta con tornillos.

Materiala: Egurraren teknologia

txapa > chapa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Milimetro erdiko lodiera dute txapek, eta bi arteka lasaieradun dituzte, oholtxoen jokoari bide emateko (ikusi 925. irudia). Estas chapas son de medio milí­metro de espesor, con dos ranuras holgadas para permitir el juego de las tabletas (fig. 925).

Materiala: Egurraren teknologia

925. irudia. Txapa lokarria. Fig. 925 Chapa de unión.

Materiala: Egurraren teknologia

Bizarrak makurtuago egon behar du egur gogorra mozteko txapa mozteko baino. La rebaba será más inclinada para maderas duras, menos para chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra gogorra bada, berriz, oso litekeena da harirako pitzadurak izatea, eta, txapatarako erabili behar badugu, hobe da azala ez kentzea, egurra azkarregi ez lehortzeko eta, horren ondorioz, oso arrail kaltegarriak ez sortzeko. En cambio las maderas duras, en ías que es probable se encuentren fendas, y que han de destinarse a obtener chapas, es mejor no descortezarlas, para impedir que una desecación demasiado rápida produzca grietas muy perjudiciales.

Materiala: Egurraren teknologia

Azalduko dugun pertsiana-eredua egurrezko oholtxoek eratzen dute, eta oholtxoetan itota daude haiek giltzatzeko txapak: bi muturretik 20 cm-ra daude, eta bestea, erdian. El modelo de persiana que detallamos, se compone de tabletas de madera; y las chapas, que las traban, van embutidas en dichas tabletas: dos a 20 cm. del extremo, y una en el centro.

Materiala: Egurraren teknologia

Kaxa irekia oholtxoetan egiteko, hobe da bi ebaki egitea zerra zirkularraz. Hain zuzen ere, ebaki bat egin behar da ertz bakoitzean, ebakien elkarguneak txaparen zabalera emateko moduan. Para hacer en las tabletas la caja abierta, es preferible hacerla con dos cortes de sierra circular, uno por cada canto, de modo que la intersección de los cortes dé la anchura de la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Txapa bat sartu behar da oholtxo bakoitzaren behealdeko ebakian, eta beste bat goiko aldekoan, txapek artekan bat egiteko moduan.Gabila ere pasarazi behar da artekatik, txapa oholtxoan finkatzeko eta oholtxo bakoitza hurrengoarekin giltzatzeko. En cada tableta se introduce una chapa por el corte inferior y otra por el superior, de manera que coincidan en una ranura; y por ella se pasa un tirafondo que dejará asegurada la chapa a la tableta, y cada tableta trabada con la siguiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko aldean, 30 eta 40 cm arteko eremuan, giltzatu gabe utzi behar dira hainbat oholtxo, eta bata bestearen ondoan kokatu behar dira. Txapak erabiliz, pertsiana biribiltzeko mekanismoaren goiko aldeko arraboletik zintzilik dagoen metalezko zintan iltzatu behar dira guztiak. En la parte superior se dejan sin trabar varias tabletas en una superficie de 30 a 40 cm., las cuales se colocan una junto a otra; y todas ellas se clavan con chapas a la cinta metálica, que pende del rodillo superior del mecanismo en que ha de arrollarse la persiana.

Materiala: Egurraren teknologia

xafla > chapa (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ubideak eta estalkiak limaren kontra errematatzeko, kontuan hartu beharko dugu bai ubideek bai estalkiek gutxienez 5 cm-ko tartea estalita eduki behar dutela xaflan. A la hora de rematar los rí­os y tapas contra la lima se tendrá que tener en cuenta que tanto unos como otros tienen que solapar sobre la chapa un mí­nimo de 5 cm.

Materiala: Igeltserotza

Rotaflexarekin, gero, sobran dauden teila zatiak ebakiko dituzte, markatutako lerroari jarraituz, eta, tentuz jardun beharko dute, xafla ez ebakitzeko. Luego con la rotaflex, teniendo cuidado de no cortar la chapa, se cortarán los trozos de teja que sobren guiándonos por la lí­nea marcada.

Materiala: Igeltserotza

Limatxokona hormaren kontra errematatzen denean, xafla bat jar daiteke limaren kontra, fatxadako ura jasotzen laguntzeko eta, horrela, limaren eta hormaren artean urik ez iragazteko. Cuando es contra una pared contra lo que remata la limahoya, se puede colocar una chapa contra la lima para que ayude a recoger el agua de esa fachada impidiendo que se filtre en el remate entre la lima y la pared.

Materiala: Igeltserotza

Ura bideratzeko limatxokonetan erabilitako xaflak. Ejemplo de chapas utilizadas en las limahoyas para encauzar el agua.

Materiala: Igeltserotza

Zehar-saihetsaren muturrak bistan geratuko badira, akaberak egin beharko dizkiogu adreiluzko xaflak edo pletinak erabiliz. En caso de que el sardinel deba ser terminado en los laterales para quedar visto, se ha de fabricar un remate usando unas chapas o pletinas de ladrillo.

Materiala: Igeltserotza

Adreilu baten gainean bota behar dugu masa, pletinak erdian daudela; ondoren, xaflak jarriko ditugu masatan, junturen arteko tartea (x) ondo gordeta, eta ziurtatu egin beharko dugu xaflak ondo finkatuta daudela eta junturak guztiz beteta geratzen direla. Sobre un ladrillo se debe echar la masa, promediando las pletinas, y guardando las distancias entre juntas (x), se colocarán las chapas sobre la masa hasta que queden fijas y bien rellenas las juntas.

Materiala: Igeltserotza

Lehortzen utziko dugu, xaflak seguru geratzeko eta askatuko ez direla ziurtatzeko. Xaflak eta adreilua jarri aurretik, ondo garbituko ditugu, junturak ere kontuan hartuta. Dejándolo que seque hasta que queden seguras las chapas y se sepa que no se van a despegar, limpiando las chapas y el ladrillo, y llagueando las juntas si hiciese falta, antes de su colocación.

Materiala: Igeltserotza

Forjaketa-lerroan, adreiluzko xaflak edo pletinak jarri behar izaten dira, itxituraren nibelaren arabera. En la lí­nea de forjado, normalmente, se debe recurrir a la colocación de chapas o pletinas de ladrillo, de acuerdo con el plomo del cerramiento.

Materiala: Igeltserotza

Xaflak edo pletinak jartzeko, erpe-masa bota beharko dugu hormigoitan, eta xaflak ondo finkatzeko presioa egin beharko dugu masa horretan. Xaflen arteko junturetan ere botako dugu masa. Para su colocación se habrá de zarpear masa sobre el hormigón, fijando las chapas presionando sobre esta masa, echando, también, masa entre unas chapas y otras por sus juntas.

Materiala: Igeltserotza

Erregelak izkinetan jarriko ditugu, igeltsuz itsatsita, eta erregelaren eta hormaren artean tarte jakin bat (x) uzten saiatuko gara, tarte horretan gero solairuarteko hormigoietan jarriko diren adreilu-xaflak sartu ahal izateko. Se pondrán en las esquinas o quiebros, sujetas con yeso y procurando dejar una distancia (x) entre la regla y la pared suficiente como para que entren las chapas de ladrillo que irán colocadas en el hormigón de entre-plantas.

Materiala: Igeltserotza

xafla > chapa (78 testuinguru)
eu testuak es testuak
Burdineria-piezak elikatzeko eta muntatzeko eragingailuak, euskailuak, muntaketarako bitarteko osagarriak, bastidoreen prentsak, zulagailua aurreratzeko gailuak, zurezko xaflak mozteko gailuak, xaflak garraiatzeko aginteak, kola-dosifikazioa, moldatze- eta euste-prentsetarako gailuak, kola emateko gailuak. Accionamientos de alimentación y de montaje para piezas de herraje, dispositivos de sujeción, medios auxiliares de montaje, prensas de bastidores, dispositivos de avance de taladrado, dispositivos para cortar chapas de madera, mandos

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Dorretxo horrek honako abantaila hau du: esparrago baten bidez, erremintaren puntaren altuera erregula dezakegu, doikuntza egokia lortu arte, hainbat lodieratako xaflak gehitu behar izan gabe (dorretxo klasikoan horrela jokatu beharra dago). La ventaja de esta torreta es que mediante un espárrago regulamos la altura de la punta de la herramienta, sin tener que estar suplementando con chapas de distintos espesores hasta conseguir el reglaje correcto -en el caso de la torreta clásica-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eztainua xafla moduan erabiltzen da; hain zuzen ere, lodiera gutxiko xafla moduan eta gehienez 0,01 mm-ko lodiera duten orrietan (eztainuzko papera). Estalduretarako erabiltzen da paper hori. El estaño se emplea en forma de chapa de poco espesor y en hojas hasta de 0,01 mm de espesor llamadas papel de estaño, que sirve para recubrimientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xaflaren gidaria. Guía de la chapa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xaflarako gidaria eduki dezakete, eta egozkailu gisa jokatzen duen erlaitz bat, arrastakina puntzoitik ateratzeko. Batzuetan, horrez gain, beste hainbat elementu ere eduki ditzakete, baina inola ere ez puntzoiak ibiltartean gidatzeko gailurik. Pueden llevar una guía para la chapa con una pestaña que hace de expulsor, para sacar el retal del punzón, y en ocasiones, otros elementos pero ningún dispositivo para guiar los punzones en su carrera.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gailu hori eraginkorra izateko, xafla aurrera eramaten da, eta gero pixka batean atzera, hozka ondo ahoka dadin. Para que el dispositivo funcione bien, se hace avanzar la chapa y luego un pequeño retroceso para que encaje bien la muesca.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) pieza bakoitza material zati desberdin batetik hartzen da, eta material hori, gainera, xafla lau baten zati bat, edota aldez aurretik kurbatutako edo enbutitutako pieza baten zati bat izan daiteke a) cada pieza se saca de un trozo distinto de material, que a su vez puede ser una porción de chapa plana, o una pieza previamente curvada o embutida,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xaflaren gidariak. Guías de la chapa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Batik bat xafletan aplikatu ohi dira, baina alanbreekin, hodiekin eta profilekin ere erabil daitezke. Se aplican principalmente a las chapas, pero también se ejecutan con alambres, tubos y otros perfiles.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xaflari eustea Sujeción chapa

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

txapa > chapa (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Binaka simetrikoki jarritako eta elkarrekin sinkronizatutako lau banda-elikagailu erabiltzen ditu 800 mm-ko zabalera duen txapazko banda bat aurreratzeko. Con cuatro alimentadores de banda sincronizados v situados dos a dos deforma simétrica, se hace avanzar una banda de chapa de una anchura de 800 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.55 irudian, antzeko aldizkako aitzinamendu-elikagailu bat erakusten da, baina estanpazio-gailu batean erabiltzeko txapa-zumitza aurreratzeko egokituta. En la figura 3.55 se utiliza un alimentador de avance intermitente de este tipo acoplado a un dispositivo de estampado, para el avance del fleje de chapa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

5 = txaparen zentratze-gidariekin lan egiten dugunean, pieza finkoa tartean deskonektatu behar dugun kasuetan baino ez da behar izango zati hori, 6 = material hauskorrarekin lan egitean, euste- eta aitzinamendu-prozesuetan presio txikiagoarekin lan egin behar dugunerako, presioa txikitzeko konexioa, 7 = luzetarako tope batekin lan egiteko eskuzko balbula. (FESTO) 5 = esta ejecución sólo es necesaria cuando se necesita una desconexion intermedia de la pieza fija en caso de trabajar con pilotos centradores de chapa, 6 = interconexión de válvula reductora de presión, cuando se trabaja con presión reducida (para material frágil) en la sujeción y el avance, 7 = válvula manual para cuando se trabaja con un tope longitudinal (FESTO).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Konpresio hori dela medio, kanpoko ertzetik hurbil dagoen txaparen eremuaren lodiera handitu egiten da barrurantz mugitzen den heinean. Debido a esta compresión, la zona de la chapa situada cerca del borde exterior va aumentando de grosor conforme se mueve hacia dentro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lasaiera handiago hori lodierari (enbutituko den txaparen lodieraren % 10etik %20ra bitarte izango da nahitaez) gehitu behar zaio: Esta holgura -que debe sumarse al espesor- debe ser entre el 10% y 20% del espesor de la chapa a embutir:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kasu bakan batzuetan, txapazko xaflekin ere horrelako sistema bat erabil dezakegu. También en casos excepcionales se puede utilizar este sistema para planchas de chapa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Txapa estanpatzeko trokelak Troqueles para estampación de chapa

Materiala: Diseinua. Fabrikazio tresneria

Plaka gidaririk gabeko matrizeetan, erlaitz formako alboko irtenguneak jar daitezke, txapa hobeki gidatzeko eta ateragailu gisa jokatzeko. En matrices sin placa guía, se pueden poner resaltes laterales en forma de pestañas, para guiar mejor la chapa y hacer de extractores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gainera, material beretik bi pieza atera daitezke aldi berean, horietako bat bestearen barnekoa, motor elektrikoen estatoreetarako txapen kasuan bezala. Se pueden también sacar del mismo material dos piezas al mismo tiempo, una interior a otra, como en el caso de chapas para estatores de motores eléctricos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xafla lodiak txapak erabiltzen dituzte hasierako material gisa ijezteko, ijezteko makina hirukoitzak, bikoitz itzulgarriak edo laukoitzak erabiltzen dira. Ijezteko makina laukoitzek, lanerako bi arrabolez gain, eusteko bi arrabol ere badituzte. Las chapas gruesas -que utilizan los palastros como material de partida- se laminan en laminadores trí­o, dúo reversibles y cuarto, provistos -estos últimos, además de los dos rodillos de trabajo, de dos rodillos de apoyo-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
txapa > chapa (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarri txapetan eta erre 180 ºC-tan, utzi hozten eta bota gainetik estalki esnedun epeldua. Colocar en las chapas y cocer a 180º C., dejar enfriar y bañar la superficie en cobertura de leche atemperada.

Materiala: Gozogintza

Halaber, piezak ebaki eta labeko txapetan ezar ditzakegu, eta ondoren izoztu. Kasu horretan, komeni da, hostorerako berariazko izozkailu bat ez badugu, piezak plastikoez babestea izozkailuan zapore-nahasteak saihesteko (batez ere zapore gozoak eta gaziak). O también se pueden cortar las piezas y colocarlas en las chapas de horno congelándolas a continuación, en este caso es conveniente si no se dispone de un congelador especí­fico para hojaldre preservar un poco las piezas con plásticos para evitar la mezcla de sabores dentro del congelador (sobre todo de dulces y salados).

Materiala: Gozogintza

Hori bera piezak altzairu herdoilgaitzezko kaxa estalietan ezarriz egin daiteke, izozteko txaparik ez badugu. Esto mismo se puede hacer pero colocando las piezas en cajas de acero inoxidable tapadas en el caso de que no se pueda disponer de las chapas para la congelación.

Materiala: Gozogintza

Erabiltzeko unea iritsita, inguruneko tenperaturan txapak erabat desizozteko behar den denboraz aterako ditugu, edota kaxak, piezak txapetan ezarrita. Cuando llegue el momento se su utilización sacaremos las chapas con el tiempo suficiente para su total des congelación a la temperatura ambiente o las cajas colocando las piezas en las chapas.

Materiala: Gozogintza

Esku batez txapazko kukurutxoa hartu eta besteaz hostore-zerrenda; kukurutxoaren alderik mehenetik biltzen hasiko gara, lehen buelta biribilean eta hurrengoak zerrenda helikoidal moduan geratzen den arte, halako moldez non zerrendaren erdia buelta bakoitzean gainjarrita geratzen baita. Tomamos el canutillo de chapa con una mano y con la otra la tira de hojaldre, empezamos a enrollar por la parte más fina del canutillo, la primera vuelta en redondo y las siguientes hasta terminar la tira en forma de espiral de forma que quede encabalgada la mitad de la tira en cada vuelta.

Materiala: Gozogintza

Ezarri labeko txapetan azken muturra beherantz duela, margotu arrautzaz eta erre labean. Colocarlas en las chapas de horno con el extremo final hacia abajo, pintar de huevo y cocer en el horno.

Materiala: Gozogintza

Tolestu, arkuen kasuan baino pixka bat gehiago itxiz, ezarri txapetan eta erre 180 ºC-tan, eta gero utzi hozten. Doblarlas cerrándolas un poco más que para los arcos, colocarlas en las chapas y cocerlas a 180º C., dejarlas enfriar.

Materiala: Gozogintza

Ezarri txapa hezetuetan eta zimikatu ertz kurbatua matxarda horztunaz edo sardexkaz. Colocarlas en chapas humedecidas y pellizcar el borde curvo con unas pinzas dentadas o con un tenedor.

Materiala: Gozogintza

Orraztuak.- Landu orea fin-fin xehatutako 100 g laranja-azalez eta luzatu sableux orea aurrekoak bezala; ebaki 5 cm luzeko molde obalatuaz, ezarri urez hezetutako txapetan. Peinadas.- Trabajar la pasta con 100 gr. de piel de naranja confitada picada finamente y estirar la pasta sableux de igual forma que las anteriores, cortar con molde ovalado de 5 cm. de largo, colocar sobre chapas humedecidas con agua.

Materiala: Gozogintza

Txaparen hostorean 1/2 cm-ko zirikilote-geruza zabalduko dugu, ertzetan estali gabeko 1 cm-ko aldea utziz; urez edo arrautzaz margotuko ditugu. Extendemos sobre el hojaldre de la chapa una capa de cabello de ángel de 1/2 cm. dejando una parte sin cubrir en los bordes de 1 cm., los pintamos con agua o huevo.

Materiala: Gozogintza