bienestar Bilatu bienestar testuinguru gehiagotan

1
ongizate > bienestar (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zentzu horretan, kontsumoa beharrak asetzeko bitarteko gisa azaltzen da. Biziraupenerako, ongizaterako edo erosotasunerako beharrak kasu. En este sentido, el consumo aparece como el medio para satisfacer las diferentes necesidades, ya sean de supervivencia, de bienestar o de comodidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adinekoentzako arreta eta haien ongizatea sustatzea. Atención y promoción del bienestar en la vejez.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-ingurunea garrantzitsua da edozein banakorentzat (haurra, nerabea, heldua edo adinekoa izan), baita taldeentzat edo familientzat ere. Halaber, bakoitzaren ongizatearen zati ere bada. El entorno social es importante para cualquier individuo (sea niño, adolescente, adulto o anciano) y para grupos o familias, no en vano, significa también parte del bienestar de cada uno.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren antolaketa berrogeiko hamarkadaren erdialdean koka daiteke (Bigarren Mundu Gerraren ondoren) Holandan, Britainia Handian eta Eskandinaviako herrialdeetan (Danimarka, Finlandia, Suedia), ongizatearen estatuaren teoria ekonomikoa garatzeko zabaldu ziren akordioen emaitza gisa. La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se puede situar a mediados de la década de los cuarenta (después de la Segunda Guerra Mundial) en Holanda, la Gran Bretaña y los paí­ses nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia), como fruto de los acuerdos generalizados para llevar adelante la teoría económica del estado del bienestar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikuspegi berri hori kontuan hartuta, osasuna ez du soilik osasun-sektoreak babestu behar, eta, beraz, dimentsio kualitatiboagoa lortu du, osasunaren eremuan alderdi hauek ere sartu direlako: bizi-estilo osasungarriagoak, osasun mentala eta soziala, ingurumen-osasuna eta abar, eta gu guztion ongizatea hobetzea dute helburu. Desde este nuevo planteamiento, la protección de la salud excede del sector sanitario y adquiere una dimensión más cualitativa incorporando a su ámbito aspectos como estilos de vida saludables, salud mental y social, salud ambiental, etc., todos ellos destinados a incrementar el bienestar de las personas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Eboluzio hori azaldu dugunean azpimarratu dugu osasun-hezkuntzak garrantzi handia duela ohitura eta bizi-estilo osasungarriak finkatzeko; zalantzarik gabe, bizi-kalitate eta ongizate hobea ekarriko dutelako. Se ha incidido, al explicar esta evolución, en la importancia que tiene la educación para la salud para conseguir asentar unos hábitos y un estilo de vida saludable que, seguro, representará una mayor calidad de vida y un mayor bienestar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Begitarte erlaxatua, irrikorra, haurtxoaren premiak arretaz hartzen dituena lagungarria izango zaio soinu egokiari, haurraren ongizatea lortzeko. Un rostro relajado, risueño, atento a las necesidades del bebé es un buen acompañamiento al aspecto sonoro para conseguir su bienestar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Kasu horietan gonbitoekin batera beste sintoma batzuk ere izaten dira: goragalea, sukarra edo beherakoak; eta bota ondoren ez da ongizate-sentsaziorik izaten, justu kontrakoa, hain zuzen ere, nekatuta, ezertarako gogorik gabe sentitzen dira eta zurbiltasuna izaten dute. En estos casos el vómito suele ir acompañado de otros sí­ntomas como náuseas, fiebre o diarreas, y después de vomitar no aparece una sensación de bienestar, al contrario, se sienten agotados e inapetentes y presentan palidez.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aurreko unitate didaktikoetan aipatu dugunez, gure herrialdea herrialde garatuen artean izateak ez du esan nahi ongizatea populazio guztira iristen denik: Como ya se ha mencionado en anteriores unidades didácticas, el hecho de que nuestro paí­s pertenezca a los llamados paí­ses desarrollados no es sinónimo de que el estado de bienestar llegue a toda la población por igual:

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur-etapa honetan entzuteko oso interesgarriak diren zenbait musikari daude; izan ere, ongizaterako bidean lagungarri zaizkion alderdi emozionalak eta kognitiboak eskaintzen dizkio haurrari haien musikak, bai egituragatik, bai melodiagatik. Hay músicos que es muy interesante que sean escuchados en la etapa infantil, ya que su música, tanto por su estructura como por su melodía, aporta aspectos emocionales y cognitivos que ayudan al niño en su proceso evolutivo hacia un mayor bienestar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa