ate Bilatu ate testuinguru gehiagotan

1
ate > puerta (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bilatu eta identifikatu larrialdiko ateak. Localiza e identifica las puertas de emergencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakuazio-bideetan kokatutako ateek hau bete beharko dute: Las puertas situadas en las vías de evacuación deberán cumplir con lo siguiente:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ibilgailuentzako zirkulazio-bideak behar adinako distantziaz igaroko dira ate, ate handi, oinezkoen zirkulazio-eremu, korridore eta eskaileretatik. Las vías de circulación destinadas a vehí­culos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ate lerragarriek eta gorantz irekitzen direnek ateak ez erortzeko sistema bat eduki behar dute. Las puertas correderas y de apertura hacia arriba deben poseer un sistema que evite la caí­da de las mismas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

11.11. irudia. Ibilgailuak sartzeko ate lerragarria. Figura 11.11. Puerta corredera de acceso de vehí­culos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakuazio-bideak eta -irteerak, eta zirkulazio-bideak eta bertara sartzeko ateak,berariazko araudian xedatutakoaren araberakoak izango dira. Las vías y salidas de evacuación, así­ como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa especí­fica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ateak, ate handiak eta beirak Puertas, portones y acristalamientos...................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Auto bat atzeko atetik aurrekoraino lixatzea. Lijar un coche desde la puerta trasera hasta la delantera:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

13.6. irudia. Biltegi edo gela bateko atea. Figura 13.6. Una puerta de un almacén o sala.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ate handiak eta tailerretara sartzeko ateak larrialdi-atetzat erabil al daitezke? ¿Se pueden utilizar los portones y puertas de acceso a talleres como puertas de emergencia?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ate > puerta (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurrezko edo metalezko uztarriak dira markoak, eta ateei, leihoei eta balkoiei eusten diete. Son cercos de madera o de metal, donde se sujetan las puertas, ventanas, y balcones.

Materiala: Egurraren teknologia

Demagun ate baterako trenkada-markoa egin behar dugula eta argia 1,95 x 0,80 m-koa dela. Hacer un marco de tabique para una puerta de 1"95 X 0¿80 m. de luz.

Materiala: Egurraren teknologia

Balkoien neurriak, marrazkian emandakoak alde batera utzita, ateen neurrien berdinak dira. Las dimensiones para los balcones, aparte las dadas en el dibujo, son las mismas que para las puertas.

Materiala: Egurraren teknologia

Lan orokorretarako egurra. Ateak, leihoak, altzariak... egiteko erabiltzen da. º Maderas para trabajos en general, como puertas, ventanas, muebles.

Materiala: Egurraren teknologia

Hau da, zurkaitzen edo estalduren ageriko aldean idatzi behar ditugu, ateen alderik apainduenean, leihoen alderik ikusgaienean... Se trazan, pues, en la cara vista de los arrimaderos o revestimientos, en la cara más decorada de las puertas, en la cara más visible de las ventanas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

ATE BEIRADUNA PUERTA VIDRIERA

Materiala: Egurraren teknologia

Lana prestatzearen adibide bakarra (ate beiradunak egiteko lanaren prestakuntza) eman dugu, lana bideratzen laguntzeko. a Sólo se ha dado un ejemplo (puerta vidriera) de preparación de trabajo, para tener alguna orientación.

Materiala: Egurraren teknologia

Lana prestatzeari buruzko orientabideak emateko, adibide bat emango dugu: ehun ate beiradun seriean fabrikatzeko lanaren prestakuntza (ikusi 708. irudia). Arau hauek bete behar dira horretarako: Para dar una orientación sobre la preparación de trabajo, exponemos a continuación un ejemplo de fabricación en serie de 100 puertas vidrieras, según el plano de la figura 708. Las normas que se han de seguir son las siguientes:

Materiala: Egurraren teknologia

704. irudia. Zeinu konbentzionalen antolamendua atean. Fig. 704 Disposición de los signos convencionales en una puerta.

Materiala: Egurraren teknologia

Ateak markatzen ditugunean, modu jakin batean antolatu behar ditugu zeinu konbentzionalak (ikusi 704. irudia), eta markoak markatzen ditugunean, beste modu batean (ikusi 705. irudia). En el grabado de la figura 704 podemos ver la recta disposición de los signos convencionales en una puerta; y en la figura 705, en un marco.

Materiala: Egurraren teknologia

ate > puerta (258 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi 74160 kontagailuak kaskadan konektatuz, zirkuituak zenbaketa zuzena egingo du 59ra iritsi arte. Sarrerako pultsuen igoera-saihetsean (hamarrekoak), bigarren kontagailuak ez du 6ra pasa behar, horren ordez 0n hasi behar du berriz. Beraz, hamarrekoen kontagailuan 6 balioa agertzeak bigarren kontagailuan reset-egoera sorrarazi behar du, SR* sarrera 0 egoerara eramanez. Horretara Conectando dos 74160 en cascada, el circuito realizará la cuenta de forma correcta hasta el 59. En el siguiente flanco de subida de los pulsos de entrada el segundo contador (decenas), no debe pasar a 6, si no que debe iniciarse de nuevo en 0. Por tanto, la aparición del 6 en el contador de las decenas, debe provocar la condición de reset en el segundo contador, llevando la entrada SR* a 0. Esto se consigue con una puerta NAND que d

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

NAND ateko sarrera, teklatuaren 0 teklara konektatuta dago, 0 balioa dauka eta ateko irteerak 1a adierazten du. Horrek esan nahi du kodetzailearen irteeran ageri den zeroa (1111) ez dela baliozkoa. La entrada de la puerta NAND conectada a la tecla "0" del teclado, está a 0 y la salida de la puerta presenta un 1, que indica que el cero (1111) que aparece en la salida del codificador es válido.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

NAND atea bi egoera horiek bereizteko erabiltzen da, baita kodetzailearen irteeran zeroa balioztatzeko ere (baliozko zero bat edukitzea): La puerta NAND se utiliza para distinguir las dos situaciones y también para validar (disponer de un cero válido) el cero en la salida del codificador:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

74HC/HCT112 CMOS motako zirkuitu integratua da, silizio-atea eta abiadura handia dauzka, eta disipazio baxuko TTL Schottkly seriearekin (LSTTL) bateragarria da. O 74HC/HCT112 es un integrado CMOS, puerta de silicio, de alta velocidad, compatible con la serie TTL Schottkly (LSTTL) de baja disipación.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontrol-linean, adibidez ateari 5 V-eko seinalea aplikatzen bazaio, atea ireki egingo da, eta 0 V-eko seinalea aplikatzen bazaio, itxi egingo da (adibidez, malguki batek tira egiten diolako). Si en la lí­nea de control se aplica una señal de por ejemplo 5V al motor, la puerta se abrirá, y si se aplican 0V se cerrará (porque tira de ella un resorte, por ejemplo).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Badago horrelako zirkuitu bat OR atea izena du, eta OR funtzioaren taularen arabera funtzionatzen du: Tal circuito existe, se llama puerta OR y funciona según la tabla de la función OR:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Etxe bateko alarma batek, leiho batean V1 sentsorea du, eta beste batean V2 sentsorea; atean, berriz, P sentsorea du. La alarma de una casa dispone de dos sensores V1 y V2 en sendas ventanas, y un sensor P en una puerta.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

A eta B ateek 1 balioa izateak hau zehazten du: El estado 1 en la entrada de las puertas A y B determina:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

B ateko bi sarrerek 0 balioa, eta irteerak 1 balioa izaten jarraitzen dute. Las dos entradas de la puerta B siguen a 0 y su salida a 1.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egin beharreko eragiketarik zehazten ez denean (taulako lehen lerroa), irteera guztiak 0an egon beharko dira. Horretarako, kodetzailean erabili gabeko sarreretan balio egokiak jarri behar dira, eta kodetzaileko EO irteera erabili behar da 7408 motako zirkuitu integratu batean, AND ateen bidez, ALUko irteerak kontrolatzeko. Cuando no se especifica ninguna operación a realizar (primera fila de la tabla), todas las salidas deberán estar a 0. Esto se puede realizar introduciendo los valores adecuados en las entradas no empleadas del codificador, y utilizando la salida EO del codificador para controlar las salidas de la ALU por medio de puertas AND con un integrado tipo 7408.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

ate > puerta (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarea igogailuaren instalatzaileak kenduko du plataformara igotzen den lehenengo aldian; hau da, solairu bakoitzean behin betiko ateak jarri direnean. La retirada del mallazo la realizará el instalador del ascensor en su primer viaje con la plataforma, es decir, cuando ya estén colocadas las puertas definitivas en cada planta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Halaxe jokatu beharko dugu pasabide, ate eta leihoetako hutsuneetan. Es el caso de pasos, puertas, huecos para ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Komenigarria izaten da ateen gainetik ezartzea xaflatze-lanean jartzen ditugun lauzen lehenengo ilaren eta azkeneko ilaren arteko elkargunea; izan ere, ate gainean, normalean, juntura gutxi egongo dira, eta junturetan arazoren bat badago, errazagoa gertatuko zaigu huts hori ate gainean disimulatzea edo konpontzea. Es aconsejable que el punto entre el lugar de arranque del enchapado y el encuentro del paño que cierra el enchapado se haga encima de las puertas, ya que normalmente habrá pocas juntas y, en el caso de que se dé algún problema entre las juntas, será mas fácil disimular o arreglar.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, batzuetan, atearen aldean baldosa-erdiak jarriz ekin beharko diogu xafla-lanari. Para lo que, en ocasiones se habrá de arrancar de la puerta con media baldosa.

Materiala: Igeltserotza

eta, beraz, zuzen-zuzen eta atearekiko perpendikular egon behar dute junturek; gainera, ez da baldosa zerrenda esturik egon behar, ez barreneko lerroetan ez alboetakoetan. Debiéndose ver las juntas bien rectas, perpendiculares a la puerta y sin tiras estrechas al fondo y lados.

Materiala: Igeltserotza

Aurremarkoak zurezko egiturak dira, eta trenkadak egiten ari garenean edo eginda ditugunean jarri behar ditugu. Gero ateak edo, kasu honetan bezala, leihoak jarriko ditugu, aurremarkoak oinarri hartuta (1. irudia). Los premarcos son unas estructuras de madera que se han de colocar, bien a la hora de realizar los tabiques o bien a posteriori, para que en ellos se armen puertas -como en este caso- o ventanas (Fig. 1).

Materiala: Igeltserotza

Markatzeko hariarekin ateetako hutsuneak ezartzeko puntuak zehaztuko ditugu, eta hutsune horiek kontuan hartzekoak izango dira zuinketa-prozesuan (3. irudia). El replanteo se hace colocando sobre las marcas que previamente se habrán realizado con la bota, dejando los huecos que han de ocupar las puertas (Fig. 3).

Materiala: Igeltserotza

Arraroa da fatxadetako itxituretan ateetarako edota leihoetarako hutsunerik utzi behar ez izatea (11. irudia). Es raro que en los cerramientos de una fachada no se tengan que dejar huecos reservados para puertas o ventanas (Fig. 11).

Materiala: Igeltserotza

Lehen adreilu ilara lurrean jarriko dugu, eta ateetarako nahiz leihoetarako utzi beharreko hutsuneetan ez dugu adreilurik jarriko. El replanteo se hace presentando la primera fila de ladrillos sobre el suelo, dejando los huecos necesarios, sin poner ladrillos que ocuparan puertas y ventanas.

Materiala: Igeltserotza