responsabilidad Bilatu responsabilidad testuinguru gehiagotan

1
ardura > responsabilidad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familiaren ardurak, batez ere seme-alaba txikiak tartean daudenean, eta komunitateko baliabideei buruzko ezjakintasuna funtsezko elementuak dira. Las responsabilidades familiares sobre todo si hay hijos pequeños junto con un desconocimiento de los recursos de su comunidad son elementos esenciales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hasieran, txokoen jarraipena eta kontrola hezitzaileak egingo du, haurrarekin batera, baina pixkanaka ardura hori haurraren esku utziko du, hark egitea lortu arte. Al principio, el seguimiento y control de los rincones debe hacerlo el educador junto con el niño, pero poco a poco debe ir delegando esta responsabilidad hasta conseguir que sea el propio alumno el que lo haga.

Materiala: Jolasaren metodologia

Etxebizitza hori honako gauza hauetan pentsatuz antolatu: ordutegiak, egiten ari den programa, etxean hartu behar dituen ardurak (ohea egin...), bizikidetza-arauak, harremanak familiarekin edo lagunekin... Organizar este piso pensando en los horarios, en el programa que están realizando, que responsabilidades ha de asumir en el piso (hacerse la cama...), normas de convivencia..., relaciones familiares o de amigos....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bere botiken ardura Responsabilidad respecto a su medicación

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oinarrizko alderdietan ardurak eta erabakiak hartzea xedatuta dagoen egoeretan gertatzen da, adibidez, haurrak zaintzena, ekonomian, gizarte-harremanetan eta abar. Se da en las facetas donde se hallan circunscritas las responsabilidades y la toma de decisiones en aspectos básicos como el cuidado de los hijos, la economía, las relaciones sociales, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

erantzukizun > responsabilidad (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gutunarekin bi aldeen erantzukizunak banantzen dira, eta ez du esan nahi kontu-ikuskaritzako prozedura guztiak egin behar ez direnik. Con la carta se separa la responsabilidad de las dos partes y no implica que no deban llevarse a cabo todos los procedimientos de auditoría.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erantzukizun mugatua duen sozietatearen kapitala partaidetza sozialetan banatuta egotea. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada está dividido en participaciones sociales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Organigrama eguneratuak (karguak, funtzioak eta erantzukizunak) eta informazio konfidentziala zaintzeko segurtasun-neurriak. Organigramas actualizados (cargos, funciones y responsabilidades) y medios de seguridad para custodia de información confidencial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aparteko gastuak (678) Erantzukizunetarako hornidura (142) Gastos extraordinarios (678) a Provisión para responsabilidades (142)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barne-kontroleko sistema existitzen dela, eta bertan kalkulu, jarraipen, kontrol eta horniduren zuzkidurarako baimenen gaineko erantzukizunak ezartzen direla, baita funtzio horiez arduratzen diren pertsonak ere. Que existe un sistema de control interno donde se establecen las responsabilidades en el cálculo, seguimiento, control y autorización de las dotaciones de las provisiones, así­ como las personas responsables en estas funciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erantzukizunetarako hornidura Provisión para responsabilidades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eduki zabaleko ataria da. Sozietate Anonimoei buruzko Legearen eta Erantzukizun Mugatuko Sozietateen Legearen gainean indarreko araudi osoa du, baita bestelako administrazio-araudiak ere; fiskalak, juridikoak, lanekoak eta abar. Portal muy completo, donde se puede encontrar toda la normativa vigente sobre la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así­ como otros tipos de normativas administrativas, fiscales, jurí­dicas, laborales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

-12/1995 Legea, martxoaren 23koa, erantzukizun mugatuko sozietateena. -Ley 12/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de responsabilidad limitada.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erantzukizun mugatuko sozietateen gutxieneko kapital soziala 3.005,06 €-koa izango da, eta partaidetza guztiak ordainduta egongo dira. El capital social mí­nimo en las sociedades de responsabilidad limitada será de 3.005,06 € y las participaciones deben estar í­ntegramente desembolsadas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore-kudeaketaren, kontabilitatearen eta diruzaintzaren artean erantzukizunak banatzea (bereiztea), hau da, baloreen salerosketa baimentzeko arduradunaren, baloreak zaintzen dituenaren eta inbertsioen erregistroez arduratzen denaren artean. La división (segregación) de responsabilidades entre la gestión de valores, contabilidad y tesorería, es decir, entre el responsable que autoriza la compra y venta de valores, el que custodia los valores y el responsable de los registros de las inversiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza