seguimiento Bilatu seguimiento testuinguru gehiagotan

1
segimendu > seguimiento (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eguneroko eginkizunetan egunero laguntza ematea eta segimendua egitea. Seguimiento y apoyo diario en el desarrollo de las tareas cotidianas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Segimendua. Seguimiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hauek dira segimenduan gizarteratzearen pronostiko txarra erakusten duten zenbait alderdi: Algunos de los aspectos que durante el seguimiento anuncian un mal pronóstico de la reinserción son los siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jarraian datorren albistea abiapuntu gisa hartuta, saiatu kasu horretako protagonista den emakumearentzako esku-hartzea planteatzen eta esan zer nolako segimendua egingo zenukeen ondoren. A partir de la siguientes noticia intentar plantear una intervención para la señora que protagoniza este caso, y que seguimiento posterior realizaríais

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tratamendua amaitzean ebaluazio objektiboa eskaini ahal izateko erabiltzaile bakoitzaren ezaugarrien mapa izatea profesionalen betebeharra da. Horrela, segimendu jarraitua egin gabe arazo horretatik ateratzea zein zaila den jabetuko dira. La obligación de los profesionales es tener un mapa de todas estas caracterí­sticas de cada uno de los usuarios para poder llegar a ofrecerles una evaluación objetiva en el momento de finalizar el tratamiento (ya sea de manera terapéutica, con baja voluntaria o por expulsión) de modo que sean conscientes de lo difí­cil que es conseguir salir de esta problemática si no se hace un seguimiento continuado; o, como dicen ellos en su pro

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Birgizarteratu ondoren, familiak, komunitate terapeutikoak, eguneko zentroak nahiz laguntzako etxeak Mendekotasun Jokabide Unitateetan segimendu anbulatorioa egiteko aukera eskaini behar die erabiltzaileei, betiere, berriro erortzea aurrez ikusteko eta horren aurrean neurriak hartzeko. sea la familia, la comunidad terapéutica, el centro de día o el piso de apoyo, debe ofrecer a sus usuarios una vez reinsertados (ya sea con alta terapéutica, alta voluntaria o expulsión) es que hagan un seguimiento ambulatorio en las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) para prever posibles y probables recaí­das y actuar sobre ellas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Informazioa ondo jasotzeko, beharrezkoa da egindako elkarrizketak, jasotako eskaerak eta segimendua jasotzeko tresnak edukitzea. Para llevar a cabo una buena recogida de información es preciso disponer de instrumentos de registro en los que se señalen las entrevistas hechas, las demandas recibidas y el seguimiento que han tenido.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Segimendua Seguimiento

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Segimendu-fitxak; fitxa horietan esku-hartzearen alderdi kualitatiboak, teknikak, erabiltzailearen bilakaera eta antzekoak jasotzen dira. Las fichas de seguimiento, donde se reflejan aspectos cualitativos de la intervención, las técnicas, la evolución de los usuarios, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Luzatu ere egin daiteke, eta segimenduaren ebaluazio esaten zaio horri. También puede prolongarse en lo que se denomina evaluación de seguimiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

jarraipen > seguimiento (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontrol eta jarraipen pediatrikoa Control y seguimiento pediátrico

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Kasuen informazioa, orientazioa eta jarraipena. Información, orientación y seguimiento de casos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

? Ebaluaketa eta jarraipena ? Evaluación y seguimiento

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Juanek hau aurreratu du: "etxera itzultzen den momentutik, gizarte-zerbitzuetakoek kasuaren jarraipena egingo diote berriro ere gauza bera gerta ez dadin". Juan ya ha avanzado que "a partir del momento que vuelva al piso desde servicios sociales se hará un seguimiento de este caso para evitar que vuelva a pasar"

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Haurrak 3 hilabete izan arte egin behar da, gutxienez, eta arazoren bat atzemanez gero, aditu batek neurtu behar du buru-perimetroa eta neurketari jarraipena egin behar dio haurrak bost urte izan arte. Debe realizarse por lo menos hasta los 3 meses de edad, en caso de detectarse algún problema debe prolongarse su seguimiento y medición por un especialista hasta los 5 años.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Txokoen jarraipena El seguimiento de los rincones

Materiala: Jolasaren metodologia

Hasieran, txokoen jarraipena eta kontrola hezitzaileak egingo du, haurrarekin batera, baina pixkanaka ardura hori haurraren esku utziko du, hark egitea lortu arte. Al principio, el seguimiento y control de los rincones debe hacerlo el educador junto con el niño, pero poco a poco debe ir delegando esta responsabilidad hasta conseguir que sea el propio alumno el que lo haga.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hazkundearen jarraipena egiteko parametroak eta tresnak Parámetros e instrumentos para el seguimiento del crecimiento ...

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikasketa horrek eskola-etapa osoan jarraipena izatea litzateke egokiena. Lo ideal sería que este aprendizaje tuviera seguimiento durante la etapa escolar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Behaketa-protokolo bat landu ezazue haurraren garapen logiko-matematikoaren jarraipena egiteko. Elaborad un protocolo de observación para hacer un seguimiento del desarrollo lógico-matemático en el niño.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

jarraipen > seguimiento (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Administrazio publiko eskudunek eta bestelako kontrol-erakundeek egiten dituzten egiaztapen-, jarraipen- eta kontrol-jarduerak egitea. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones Públicas competentes y los demás órganos de control.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Prozesu hori azkar, erraz eta modu seguruan egiten da aplikazio telematiko baten bidez, zeinak aukera ematen baitie enpresei beren trebakuntza-ekintzak kudeatzeko eta jarraipena egiteko. Este proceso se realiza de forma ágil, sencilla y segura, a través de una aplicación telemática que permite a las empresas realizar la gestión y el seguimiento de sus actividades formativas.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jardunaren ebaluazioaren xedea da plangintza bat ezartzea, non bilduko baitira azken emaitzak (helburuak) eta adieraziko baitira nola gauzatu haiek (konpetentziak), betiere jarraipen etengabe eta sistematiko baten esparruan, eta langileen jarduna eta, beraz, erakundearen emaitzak hobetzeko helburuarekin. La evaluación del desempeño trata de establecer un plan en el que se marquen una serie de resultados finales (los objetivos) y la forma de llevarlos a cabo (las competencias), todo ello en el marco de un seguimiento continuo y sistemático, con el fin de que mejore el desempeño de los trabajadores y por lo tanto los resultados de la organización.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Inork ez du egiten haiek baino jarraipen hoberik, inork ez du ezagutzen haiek baino hobeto ardurapean dituen pertsonen errendimendua. Nadie mejor que ellos realiza un seguimiento tan minucioso y conoce mejor el rendimiento de las personas que tiene a su cargo.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jarraipena egiteko modu bat proposatzea, helburuak kontrolatzeko, aztertzeko eta egon daitezkeen desbideratzeak zuzentzeko. Proponer alguna forma de seguimiento para controlarlos, analizarlos y rectificar sus posibles desviaciones.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Helburu orokorrei lotutako jarduketa-proiektuen jarraipena egiteko, tresna batzuk erabiltzen dira, 9.4 irudian ageri direnak: Para hacer el seguimiento de los proyectos de actuación vinculados a los objetivos generales, se utilizan herramientas como la que podemos ver en la Figura 9.4:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

– Jarraipena egiteko eragiketak – Operaciones de seguimiento

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jarraipenaren eta kontrolaren adierazleak. Indicadores de seguimiento y control.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jarraipena egiteko eragiketak. Operaciones de seguimiento.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Jarraipeneko bileretan landu beharreko gaiak ere azaleratzen dituzte. Hauek dira ohikoenak: Estos indicadores señalan los temas para tratar en las reuniones de seguimiento; los más habituales son:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)