prezio Bilatu prezio testuinguru gehiagotan

1
prezio > precio (83 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erosketa-prezioaren edo produkzio-gastuaren arabera baloratuko dira. Se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioaren eta ekoizpen-kostuaren arteko desberdintasuna. Diferencia entre el precio de adquisición y el de coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Modu fidagarrian baloratu ezin daitezkeen elementuak erosketa-prezioan kontabilizatuko dira. Los elementos que no puedan valorarse de forma fiable se contabilizarán por el precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Faktura-prezioa gehi produktua biltegian sartu arte sortutako gastu osagarri guztiak a) El precio de factura más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta la entrada del género en el almacén

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskuratze-prezioan baloratuko dira (erosketa-prezioa gehi operazioari atxikitako gastuak), eta Balantzearen aktiboan sailkatuko dira, enpresan egotea espero den denboraren arabera. Se valorarán por el precio de adquisición (precio de compra más gastos inherentes de la operación) clasificándose en el activo del Balance en función de la permanencia esperada en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Jasandako BEZ ez kengarria eskuratze-prezioan sartzen dela. - Que el IVA soportado no deducible forme parte del precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Aktiboak: eskuratze-prezioan edo ekoizpen-kostuan. - Activos: al precio de adquisición o coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Halaber, eskuratze-prezioak eta ekoizpen-kostuak bakarra izateari uzten dio. Asimismo deja de ser único el precio de adquisición y el coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

prezio > precio (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehiakideen prezioak. Precios de los competidores.

Materiala:

prezio > precio (310 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taldean, aztertu kontinenteko destino jakin bati buruz merkatuan dauden liburuxketako eskaintzak, eta gelan hitz egin prezioan, destinoetan, ostatuetan, kalitatean eta abarretan ikusitako desberdintasunei buruz. En grupo, analizad la oferta de folletos existente en el mercado sobre un mismo destino del continente, y comentad en el aula las diferencias observadas en precio, destinos, alojamientos, calidades...

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

|Txileri gertatzen zaion bezala, merkatu europarrera eta iparramerikarrera duen distantzia arazo da jarduera turistikoaren hazkunderako; hala ere, XXI. mendearen lehen urteetan, herrialdeak bizi izan duen krisiak bi joera eragiten ditu: batetik, turismo nazionalaren atzerakada, errentak txikitu direlako; bestetik, ezegonkortasun-aldia amaitutakoan, nazioarteko turismoa handitzen ari da natura-baliabide garrantzitsuak oso prezio lehiakorrean Al igual que en el vecino Chile, la distancia hasta el mercado europeo y norteamericano es un problema para el crecimiento de la actividad turí­stica, sin embargo la profunda crisis económica que vive el paí­s en los primeros años del siglo XXI esta determinando por un lado, un retroceso del turismo nacional debido a la disminución de las rentas; y por otro , tras un periodo de inestabilidad, la llegada de un turismo

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuakNazioarteko produktuak

Lurraldearen hedadurak zaildu egiten du errepide bidez lekualdatzea, eta, horren ondorioz, hegazkina da nazioarteko bidaiariek dituzten destinoen artean lekualdatzeko garraiobide egokiena. Horregatik, Varig eta VASP konpainiek barne-hegaldiak eskaintzen dituzte, prezio murriztuan, kupoi- edo pase-sistemaren bidez, baldin eta turistak kontinenteen arteko bidaiak konpainia berarekin egin badit La amplitud territorial, dificulta los desplazamientos por carretera , por eso el avión se posiciona como el medio más eficaz para desplazarse entre los destinos más frecuentados por los viajeros internacionales, por esta razón las compañías Varig y VASP ofertan a precios reducidos , mediante el sistema de cupones o pases, los trayectos internos , siempre que el turista haya volado los tramos intercontinentales con la misma compañía aérea.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hotel-eskaintza kategoria guztietako 52.000 gelakoa da, eta Antilla Handietako gainerako tokietakoak baino prezio altuxeagoak dituzte. La oferta hotelera alcanza las 52.000 habitaciones de todas las categorías, y sus precios son algo más elevados que el resto de las Antillas Mayores.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

"...latitude baxua izan arren, Kubak klima berdin eta osasungarria du, eta azkenaldian egindako saneamenduek hobetu egin dute. Neguan, aberats iparramerikar askok ihes egiten diote New Yorkeko hotzari, eta uhartea neguko estazio gisa erabiltzen dute..." eta "...azkenaldian, turismoa erraztu egin da, trenbideak eta hotelak hobetu baitira; baina prezioak asko igo dira, eta Habana, aberatsen hiria zena agian, proportzioan munduan aberats gehien dituena eskuraezin bihurtu da dirudun txikientzat. |"...A pesar de su baja latitud, Cuba goza de un clima igual y saludable, mejorado por los recientes saneamientos. En invierno muchos ricos norteamericanos huyen de los frí­os de Nueva York y utilizan la isla como estación invernal..." , y "... el turismo se facilitó últimamente perfeccionándose los ferrocarriles y los hoteles; pero los precios se elevaron en grandes proporciones, y La Habana, que era una ciudad de ricos quizá la

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

|Dominikar Errepublikaren erakargarri nagusiak hauek dira: mila seiehun kilometroko kostaldea, eta, neurri txikiagoan, Santo Domingoko arte koloniala eta barrualdeko mendiak. Turismoak gora egin du: 1996an, 1,9 milioi turista izan zituen, eta 2000. urtean, berriz, 2,9 milioi. Horietatik % 50 europarrak ziren, eta 150.000 espainiarrak. Izan ere, erakargarriak dira pakete turistikoen prezio merkeak eta guztia barne sistema hotelguneetan, eta kapital espainiarreko enpresak ugariak dira. Los mil seiscientos kilómetros de costa, y en menor medida el arte colonial de Sto. Domingo y las montañas del interior, constituyen los mayores atractivos de la República Dominicana, que atraen a un creciente flujo de turistas , que ha pasado de 1.9 a 2.9 millones entre 1996 y el año 2000, el origen europeo supera el 50 % de las llegadas internacionales al paí­s, de ellos 150.000 son españoles ,motivados además por los bajos precios de los paquetes turí­sticos y la implantación del sistema "Todo Incluido" en los complejos hoteleros c

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

80ko hamarkadaren amaiera aldera, RISC eta CISC integrazio teknologiek eta mikroprozesadore generazio berriek software fabrikatzailearen eskuetara jarri zituzten muga teknologikorik gabeko makinak, gero eta konplexuagoak diren aplikazioak garatzeko gai direnak; ondorioz, oraingo PCak prestazioetan eta prezioan gainjartzen dira workstationekin;CAD/CAE/CAMez hitz egiten den bakoitzean nahitaez agertzen den terminoa da ho A finales de los 80, las tecnologías de integración RISC y CISC y las nuevas generaciones de microprocesadores ponen a disposición del fabricante de software máquinas sin limitaciones tecnológicas, capaces de desarrollar aplicaciones cada vez más complejas, de modo que los actuales PCs se solapan tanto en prestaciones como en precio con las workstations, término indisolublemente ligad

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ordenagailu pertsonalen prestazioa pixkanaka eta mailaz maila hobetzearen eta prezioa jaistearen eraginez, programa integratuak edo CAD/CAM paketeak oso ezagunak egin dira; horien erabilpenak garapenari eskaintzen zaion denbora eta kostua nabarmen murriztea eragiten du, eta, beraz, baita lehiakortasunak nabarmen gora egitea ere. Como consecuencia del progresivo aumento de prestaciones de los ordenadores personales, así­ como de la reducción de su precio, los conjuntos de programas integrados o paquetes de CAD/CAM se han popularizado y su empleo proporciona una importante disminución del tiempo dedicado al desarrollo, del coste y, por tanto, un notable incremento de la competitividad.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

*Gure prezioetan sartzen dira:* *Nuestros precios incluyen:*

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Destinoa aukeratu ondoren, pizgarria noiz egingo den zehaztu behar da eskaria egin duen enpresaren proposamenak eta behe-denboraldiak kontuan izanda, negoziatu eta prezio askoz txikiagoak lortu ahal izateko. Una vez elegido el destino, hay que determinar las fechas de celebración del incentivo, teniendo en cuenta las propuestas de la empresa peticionaria, así­ como las posibles temporadas bajas en las que se podrían negociar y conseguir precios mucho más bajos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan