libro Bilatu libro testuinguru gehiagotan

1
liburu > libro (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gosearen beharra, adibidez, janez asetzen da, eta aisialdirako beharra, berriz, mendian paseatuz, liburua irakurriz edo beste modu askotara. Por ejemplo, la necesidad de hambre se sacia comiendo o la de esparcimiento se satisface paseando por la montaña, leyendo un libro o de otras muchas maneras.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde bakoitzak, behin ikasleek liburua irakurri dutenean, eskema bat egingo du, eta familiako krisi-egoerak nabarmenduko ditu eskema horretan. Cada grupo, una vez leí­do el libro, realizará un esquema enfatizando en las situaciones de crisis de la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Copyright-a duten titularrek aurrez eta idatziz baimenik eman ezean, debekatuta dago liburu hau osorik edo zatika erreproduzitzea, tratamendu informatikoa ematea eta beste edozein modutan edo edozein bidetatik transmititzea (elektronikoki, mekanikoki, kopia bidez, erregistro bidez edo beste metodo batzuen bidez). No está permitida la reproducción total o parcial de este libro,su tratamiento informático, la transmisión de ninguna otra forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Liburu honen helburua da bizikidetza-unitateen deskribapena egitea eta haietako bakoitzean egiten diren esku hartzeko prozesuak deskribatzea. Este libro tiene como objetivo la descripción de las diferentes unidades de convivencia, así­ como los procesos de intervención que se realizan en cada uno de ellos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aldi hau liburu honen azterketatik kanpo geratzen bada ere, aipatu egingo dugu, ezinbestekoa delako jolas-motei buruzko ezagutza osatzeko; zehazki, arauzko jolasari buruzkoa, adin-tarte horretan baitago unerik goienean. A pesar de que este perí­odo queda fuera de la edad de estudio de este libro, se hará mención a él por ser imprescindible para completar el conocimiento sobre los diferentes tipos de juego, concretamente sobre el juego de reglas, que se manifiesta en su máximo apogeo durante este perí­odo de edad.

Materiala: Jolasaren metodologia

Oihanek ahalegin izugarria egin behar izan zuen, eta gogor egin behar izan zuen lan liburuen aurrean ordu asko igarotzea eskatzen duen karrera "oso zail" horretan aurrera egiteko (berak dio beti azken orduan ikasten zuela, gehienek bezala). Oihane tuvo que esforzarse al máximo e hincar los codos para avanzar en una carrera "muy difí­cil" que requiere numerosas horas delante de los libros (ella dice que estudiaba siempre al final, como hace la mayoría).

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Gaur egun kontulari eta idazkari gisa dihardu eraikuntzaren arloko enpresa batean eta, era berean, Espainiako Gor-itsuen Elkartearen (ASOCIDE) Kataluniako azpiordezkaria da. Pertsona gor-itsuen beharrak ezagutaraztea helburu duten hainbat ekimenetan hartzen du parte (foroak, hitzaldiak, lantegiak...), eta, horrez gain, gai horri loturiko zenbait lan argitaratu ditu; besteak beste, Miguel Salvatella-k 2001ean argitaratutako "Resultado Final" liburua. En la actualidad trabaja como contable y secretaria en una empresa del ramo de la construcción, y ostenta el cargo de Subdelegada para Cataluña de la Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE); participa además en numerosas iniciativas (foros, conferencias, talleres...) encaminadas a divulgar las necesidades de las personas sordociegas, habiendo también publicado diversos trabajos relacionados, como el libro "Resultado Final" editado por Miguel Salvatella en 2001.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Liburu honetan, dena den, eremu horietako beharrak asetzearekin eta ohiturak hartzearekin zerikusia duten alderdiei egingo diegu erreferentzia. En este libro, sin embargo, se hará referencia a los aspectos que tengan que ver con la satisfacción de necesidades y la adquisición de hábitos en estas áreas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zer liburu ari da irakurtzen? ¿Qué libro está leyendo?

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Dirudienez, frogatuta dago teknologia eta baliabide berri guztiek ezingo dutela inoiz ordezkatu haurrak liburuarekin duen harreman pertsonala; gainera, liburua eta haurra elkartzera bideratu behar da heziketa-lana. Parece demostrado que todo el conjunto de nuevas tecnologías y recursos nunca podrán sustituir la relación personal del niño con el libro; además, la tarea educativa debe ir encaminándolo hacia este encuentro.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

liburu > libro (54 testuinguru)
eu testuak es testuak
Liburu hau egin genuenean, ekipo digitalen ekoizle baten presioak jasan genituen. Beharbada, gure analisia sistema horien oso kontrakoa izango zela uste zuen, bazekien-eta etorkizuna beste bide batetik datorrela. Cuando realizamos este libro, sufrimos fuertes presiones de una de las firmas fabricantes de equipos digitales, quizá porque intuían que nuestro análisis iba a ser muy contrario a ese tipo de sistemas, sabiendo que el futuro está precisamente en otro camino.

Materiala: Soinu profesionala

"Liburu gorria" izenekoan jasotako nazioarteko arauekin bat etorri beharko dute informazio horiek guztiek, sistema guztiekin bateragarriak izateko. Todas estas informaciones, para ser compatibles con todos los sistemas, deben ajustarse a unas normativas internacionales contenidas en el denominado "Libro rojo".

Materiala: Soinu profesionala

Herriarentzako kulturaren hedapenaren ondorioz, egin dute ilustrazioak barrualdeko orrietatik liburuen azaletara. La expansión de la cultura de masas ha provocado que las ilustraciones salten de las páginas interiores a las portadas de los libros.

Materiala: Irudia

Nahiz eta gure gizartearen hedabideetan bitarteko teknologiko berriak agertu diren, ilustrazioak bere tokia aurkitu du: liburuak eta azalak, haur-literatura, ilustrazio teknikoak, eguneko prentsa, aldizkari espezializatuak eta kolorezko aldizkariak, foiletoak eta inprimakiak, produktuen bilgarrietako Aunque nuevos medios tecnológicos han irrumpido en el entorno mediático de nuestra sociedad, la ilustración ha encontrado su lugar: los libros y sus portadas, la literatura infantil, las ilustraciones técnicas, la prensa diaria, las revistas especializadas y a color, folletos e imp

Materiala: Irudia

Liburu hau eta Andoaingo Zinema- eta Bideo-Eskolak argitaraturiko gainerako izenburuak merkataritza elektroniko bidez eskuratu daitezke, http://www.libross.como web orrian edo ohiko salmenta-tokietan. Este libro y los demás tí­tulos publicados por la Escuela de Cine y Ví­deo de Andoain, podrán ser adquiridos a través de comercio electrónico visitando la página Web: http://www.libross.como en los puntos habituales de venta.

Materiala: Irudia

Gainera, airean doazen zenbait liburu eta erorikoaren ibilbidea erakusten duten lerro zinetikoak ageri dira. Además, incluye algunos libros volando y unas lí­neas cinéticas que muestran la trayectoria de su caí­da.

Materiala: Irudia

Koadro guztiak marraztea bukatutakoan, beheko aldetik atxiki behar dira liburu bat izango balira bezala. Cuando hayas terminado de dibujar todos los cuadros, hay que sujetarlos por la parte superior como si fueran un libro.

Materiala: Irudia

Zinema aditua den Noí«l Burchek (Estatu Batuak -1932), Zinemaren praxia izeneko liburuan, plano-aldaketetan gertatzen den espazioa eta denbora artikulazioari buruzko azterketa interesgarria egin du. El estudioso del cine Noí«l Burch (Estados Unidos -1932), en su libro "Praxis del Cine", hace un interesante análisis sobre la articulación del espacio y del tiempo que se produce durante los cambios de plano.

Materiala: Irudia

Ahalmen estetiko handia garatu zuen, eta haren liburuak zinemaren arteari buruz idatzitako libururik sakon eta bikainenetakoak dira. Desarrolla una gran capacidad estética y sus libros son algunos de los más profundos y lúcidos escritos sobre el arte del cine.

Materiala: Irudia

Aurrerapen horiek baliatuta, Edward Muybridge ingelesak fasekako argazkiekin saiakerak egin zituen 1870ean, eta 1877an segidako 20.000 argazkiko liburu bat argitaratu zuen. Argazki horiek hainbat animaliaren eta giza jardueraren mugimendua deskonposatzen zuten. Valiéndose de estos avances, el inglés Edward Muybridge experimentó en 1870 con la fotografía en fases, y en 1877 publicó un libro con más de 20.000 fotos consecutivas que descomponían el movimiento de diferentes animales y actividades humanas.

Materiala: Irudia