cota Bilatu cota testuinguru gehiagotan

1
kota > cota (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
PLANOAK (bukatutako obraren behin betiko planoak, kota eta azalerekin) PLANOS (Planos definitivos de la obra acabada, con cotas y superficies)

Materiala: Proiektuak

Horrela, elementu berriak zuinkatzean, mantentzen diren obraren zatiak hartu ahal izango dira erreferentziatzat, planoak berak adierazten dituen koten bidez, edo planoaren gainean interesatzen zaizkigun distantziak eskalan neurtuz. Esto deberá permitir, a la hora de replantear los nuevos elementos, tomar como referencia las partes de obra que se mantienen, ya sea mediante las cotas que indique el propio plano, como midiendo a escala sobre él las distancias que interesen.

Materiala: Proiektuak

Galdaratxoetako hustubidearen goiko ertza maldaren gutxieneko kotaren azpitik 1-2 cm-ra dagoela egiaztatzea, euriaren ur bildua saihesteko. Comprobar que el borde superior del desagüe en las calderetas está situado por debajo de la cota mí­nima de la pendiente de 1 a 2 cm, para evitar el remanso del agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Galdaratxoetako hustubidearen goiko ertza maldaren gutxieneko kotaren azpitik 1-2 cm-ra dagoela egiaztatzea, euriaren ur bildua saihesteko. Comprobar que el borde superior del desagüe en las calderetas, está situado por debajo de la cota mí­nima de la pendiente de 1 a 2 cm, para evitar el remanso del agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Galdaratxoetako hustubidearen goiko ertza maldaren gutxieneko kotaren azpitik 1-2 cm-ra dagoela egiaztatzea, euriaren ur bildua saihesteko. Comprobar que el borde superior del desagüe en las calderetas esté situado por debajo de la cota mí­nima de la pendiente de 1 a 2 cm, para evitar el remanso del agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Altuera babes astunaren kotaren araberakoa da, baina babes astunak gutxienez 10 cm-tan gainditzen du. La altura está en función de la cota exterior de la protección pesada, sobrepasando ésta en un mí­nimo de 10 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

kota > cota (119 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konpentsazio-metodoa (kota mota). Método de compensación (tipo de cotas).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Konpentsazioa kota teorikoekin egiten da La compensación se realiza con las cotas teóricas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G74ren ondoren bi ardatzen arteko kota-diferentzia orekatzea. Compensar la diferencia de cota entre ambos ejes tras G74.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kotak hamar milarenetan adierazita agertuko dira milimetroak izanez gero, eta ehun milarenetan hazbeteak izanez gero. Las cotas vendrán expresadas en diezmilésimas si son milí­metros o cienmilésimas si son pulgadas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Adibidez, beheko irudiko piezaren kasuan, ardatzen arteko 130+60-ko distantziako balioa ezarriko dugu A kotarako. Por ejemplo, para la pieza que vemos en el dibujo inferior, establecemos para la cota A un valor de 130+60 de distancia entre ejes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perdoi horiek kota nominalarekiko onar daitezkeen desbiderapenak mugatzen dituzte. Estas tolerancias limitan las desviaciones admisibles con relación a la cota nominal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Alde konikorako, UNE 15-007 arauaren zehaztapenei jarraitu behar zaie; D1 kota arau horretan zehaztutakoa izango da. Para la ejecución de la parte cónica deben seguirse las especificaciones de la norma UNE 15-007, siendo la cota D1 la especificada en la misma.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kota teorikoei edo errealei ardatzaren konpentsazioa aplikatu. Aplicar la compensación de husillo a las cotas teóricas o reales.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ardatzak Sercos posizioan daudenean, homogeneizatzean CNCak REFSHIFT parametroaren balioa bidaltzen du erreguladorera, horrek kontuan har dezan; era horretan, CNCaren kota eta erreguladorearena berdinak dira. Cuando los ejes son Sercos posición, durante la homogeneización el CNC envía el valor del parámetro REFSHIFT al regulador para que éste lo tenga en cuenta; de esta manera, la cota del CNC y la del regulador es la misma.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G90 Programazioa kota absolutuetan. G90 Programación en cotas absolutas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua