punto singular Bilatu punto singular testuinguru gehiagotan

1
puntu berezi > punto singular (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
"Estalkia" oro har eta estalkiaren puntu bereziak nola egikaritzen diren ikuskatzeko honako jardun hauek egin behar dira: Las actuaciones a realizar para la supervisión de la ejecución de la "cubierta", así­ como el de puntos singulares, son las que a continuación se comentan.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkia eta estalkiaren atalak egikaritzeko lana kontrolatzen da, baita estalkiaren puntu bereziei dagokienez ere: junturak, erremonteak, hustubideak, gainjartzeak eta abar. Controlar la ejecución de la cubierta y componentes, así­ como los puntos singulares de la misma, como juntas, remontes, desagües, solapes, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Egiturazko dilatazio-juntura estalkiko beste puntu berezi bat da, eta, haren ordez, juntura berri bat jarri behar da, eranskin teknikoko 5.9 irudian jaso den bezala, honako lan-prozesu honi jarraiki: La junta de dilatación estructural es otro punto singular de la cubierta, la cual debe de ser sustituida por otra de nueva ejecución, como refleja la Figura 5.9, del anexo técnico, con el siguiente proceso de trabajo:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Egiturazko dilatazio-juntura estalkiaren beste puntu berezi bat da, eta horren ordez beste juntura bat jarri behar da, jarraian jaso dugun lan-prozesuari jarraiki (5.9 irudia). La junta de dilatación estructural es otro punto singular de la cubierta, la cual debe de ser sustituida por otra nueva, con el siguiente proceso de trabajo, reflejado en la anterior Figura 5.9.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiaren puntu bereziak puntos sinGulares de la CuBierta

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oro har, esan daiteke estalki baten puntu bereziak estalkia paramentu bertikalekin edo azalera horretan jarritako elementu auxiliarrekin harremanetan jartzen direneko puntuak direla. De una forma general, se puede decir que los puntos singulares de una cubierta son aquellos en que la misma entra en contacto con paramentos verticales o elementos auxiliares instalados en esta superficie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura mota horretan, kontuan hartu behar diren puntu bereziak (estalkiaren diseinua tradizionala bada, betiere) honako hauek dira: nabak, bizkarrak, argizuloak, erretenak, zorrotenak, paramentu bertikalekiko elkarguneak eta abar. En este tipo de cubrición los puntos singulares a considerar, siempre y cuando el diseño de la cubierta sea tradicional, son las limahoyas, limatesas, claraboyas, canalones, bajantes, encuentros con paramentos verticales, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Itxitura horizontaletan, puntu bereziak askoz gehiago definituta daude eta horiek proiektu-fasetik egin daitezke, argi eta garbi eta berme osoz. En los cerramientos horizontales, los puntos singulares se encuentran más definidos y su tratamiento se puede realizar desde la fase de proyecto con toda claridad y garantía.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Puntu berezi horiek estalkiaren honako zona hauetan daude: Estos puntos singulares se localizan en las siguientes zonas de la cubierta:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Puntu berezi hori estalkiaren azalera barneko paramentu bertikalekin (karelak arestian landu ditugu, tarte-hormak, shuntak, kasetoiak, eta abar) ekartzen den gunean sortzen da. Este punto singular se origina en el encuentro de la superficie de cubierta con los paramentos verticales interiores, como son petos, estudiados anteriormente, medianeras, shunts, casetones, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia