comunidad Bilatu comunidad testuinguru gehiagotan

1
komunitate > comunidad (55 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunitate bereko beste familiekin harremana izatea eta haiei laguntzea. Relación y ayuda a otras familias de su comunidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Begi bistakoa da, familiak bere eginkizunak behar bezala betetzen ez dituenean, zenbait arazo sortzen direla, bai familiako kideen hazkuntzari eta heltzeari dagokienez, bai komunitatearekin duten harremanean: Es evidente que cuando la familia no cumple adecuadamente sus funciones se derivan una serie de problemas, tanto de cara al crecimiento y maduración de sus miembros, como en su relación con la comunidad:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia horien arazoak konplexuak izaten dira, eta eskaerak erakunde ugaritara bideratu behar izaten dira. Maiz profesionalek, poliziak edo komunitateak berak bideratzen ditu. La complejidad de la problemática de estas familias requiere que las demandas se deriven a diferentes instituciones, que en muchos casos vienen derivados por diferentes profesionales, por la policía o por la propia comunidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, babespeko pisuak alternatiba gisa ezarri dira barneratzearen aurrean; izan ere, adinekoei beren ingurunean komunitate-erregimenean bizitzeko aukera ematen diete, eta entitate publiko edo pribatu baten laguntza edo babesa izaten dute. Actualmente los pisos tutelados se han establecido como una alternativa al internamiento, que permiten a las personas mayores vivir en su medio en régimen de comunidad con la asistencia o tutela de una entidad pública o privada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Komunitateko gizarte-baliabideei eta kultura-jarduerei buruzko informazioa ematea. Información sobre los recursos sociales y las actividades culturales de la comunidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Komunitate terapeutikoek. Las comunidades terapéuticas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskatzailearen egoera sakon aztertzen da eta aldagai guztiak identifikatzen dira, bereziki haren inguruari, familiari, komunitateari eta talde sozialei lotutakoak. Se analiza en profundidad la situación del demandante identificando todas las variables, en especial las relacionadas con su entorno, la familia, la comunidad y los grupos sociales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori dela eta, beharrezkoa da gizarte-politikak komunitatearen zaintza eta familiarentzako laguntza-programak sustatzera zuzentzea. Por ello es necesario que las polí­ticas sociales se orienten a favorecer los cuidados en la comunidad y los programas de apoyo a la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Programa horiek mendekotasuna duen pertsonaren zaintzaren karga arintzea dute helburu. Horretarako, adinekoa komunitatean gera dadin lagundu, eta instituzionalizazioa saihestu edo atzeratu egiten dute. Estos programas pretenden aliviar la carga del cuidado de la persona dependiente contribuyendo a que el anciano permanezca en su comunidad y evitando o retrasando la institucionalización.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiaren ardurak, batez ere seme-alaba txikiak tartean daudenean, eta komunitateko baliabideei buruzko ezjakintasuna funtsezko elementuak dira. Las responsabilidades familiares sobre todo si hay hijos pequeños junto con un desconocimiento de los recursos de su comunidad son elementos esenciales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
komunitate > comunidad (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nahi gabeko eraikuntza-lanak, komunitatearen, jabetzaren edo zuzendaritza fakultatiboaren baimenik gabe eginak, TV antena paraboliko edo analogikoak instalatzea, adibidez. Izan ere, enpresa instalatzaileek ez dute beren gain hartzen eragindako kalteak konpontzeko erantzukizuna, estalkiaren estankotasuna lehengoratu gabe utzita. Construcciones no deseadas, realizadas sin el permiso de la Comunidad, Propiedad o Dirección Facultativa, como pueden ser la instalación de antenas de TV (parabólicas o analógicas), pues existe una irresponsabilidad por parte de las Empresas Instaladoras en no subsanar los desperfectos ocasionados para restaurar la estanquidad de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Esekitokiak kontrolik gabe eta Komunitatearen baimenik gabe instalatzea ere giza agresioen adierazgarri da, eta, horien ondorioz, karelak, teilatuak, zoladurak eta abar hondatu eta suntsitu egiten dira, eta auzokoentzako kostua, jakina, handitu egiten da. La instalación de Tendederos de una forma incontrolada y sin un permiso de la Comunidad es otro tipo de agresión humana, que provoca deterioros y destrucciones en petos, tejados, solados, etc., que representan un coste innecesario a los comuneros.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Trastelekuak eraikitzeak gainkarga bat dakar berekin proiektatu gabeko estalkian, eta, horrenbestez, profesional kualifikatu baten azterlan teknikoaren bermea behar du, komunitatearekin adostuta; hala ez bada, zenbait arazo gerta litezke, hala nola estankotasuna haustea, ura isurtzea, hustubideak ezereztea eta abar. La construcción de Trasteros en principio producen una sobrecarga en cubierta no proyectada y que debe de tener un estudio técnico por parte de un profesional cualificado, con el correspondiente consenso por parte de la Comunidad, porque en caso contrario ocasiona rotura de la estanquidad, escorrentía del agua, anulación de desagües, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Horretarako, Jabetzak edo Komunitateak eraikinaren eta instalazioen ezaugarrien berri izan behar du, aldez aurretik aipatutako Eraikinaren Liburuan jaso dena. Esta misión conlleva el conocimiento por parte de la Propiedad o Comunidad de las caracterí­sticas del edificio e instalaciones del mismo, lo cual expresa el Libro del Edificio, mencionado anteriormente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aldez aurretik adierazitako guztia Jabetzaren edo Komunitatearen eskura geratuko da eraikina entregatzean, eta, hortik aurrera, eraikinaren bizitzan gertatzen diren gorabehera guztiak eta egiten diren obrak, konponketak eta abar jasoko dira. Todo lo expuesto anteriormente quedará en manos de la Propiedad o Comunidad a la entrega del Edificio, donde a partir de entonces se anotarán todas las incidencias, obras efectuadas, reparaciones, etc., que se hayan producido en la vida de la edificación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren gaineko itxitura horizontala da eraikina atmosfera-agresioetatik babesteko eginkizuna duena, eta, horregatik, funtsezkoa da ongi kontserbatu eta mantentzea. Jabetzak edo komunitateak hartu behar du ardura hori, haren eta eraikinaren mesedetan. Es el cerramiento horizontal que corona la edificación, con la misión de proteger al edificio de las agresiones atmosféricas, por lo cual es vital su conservación y mantenimiento, siendo responsable de la misma la Propiedad o Comunidad, en beneficio de ella misma y de la propia

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiei dagokienez, halaber, antenak ezartzeko aukera hartu behar da kontuan (TV/FM, parabolikoak, irratikoak eta abar), betiere Komunitatearen Jabegoaren edo Batzordearen baimenarekin eta iragazgaizteari kalterik eragin gabe. Enpresa instalatzaileak edo kontserbatzaileak hartu beharko du ardura hori, baita eragindako kalteen gastuen ardura ere. Otro punto en las Cubiertas es la instalación de Antenas (TV/FM, Parabólicas, Radio, etc.), siempre con el consentimiento de la Propiedad o Junta de la Comunidad, sin dañar la impermeabilidad, donde la responsabilidad será de la Empresa Instaladora o Conservadora, que correrá con los gastos de los daños ocasionados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Esekitokiak dituzten estalki horietan, kalteen arriskua Komunitatearen kontura izango da, kalteak nork eragin dituen ez dakigulako. En las cubiertas con tendederos, antes citadas, el riesgo de daños correrá a cargo de la propia Comunidad, pues no se conoce la persona o personas que los provocaron.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jabe edo komunitate guztiek jakinaren gainean egon behar badute ere kontserbatu eta mantentzearen beharren inguruan, egin beharreko lanak ez dituzte egiten sarritan, Kode Zibilak eta Jabetza Horizontalari buruzko Legeak ezarritakoak, batzuetan arrazoi ekonomikoengatik (errenta zaharreko eraikinak) eta beste batzuetan utzikeria dela medio. Aunque en principio es conocido por todos los propietarios o comunidades el deber de conservación/mantenimiento, unas veces por falta de medios económicos Edificios de Renta antigua y otra por una dejadez personal, no se acometen los trabajos que ya el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal contemplan.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikin baten EITa gauzatzeko, eraikinaren jabeak edo komunitateak teknikari aditu bat arkitektoa edo arkitekto teknikoa aukeratu eta kontratatu behar du. Horrek eraikina ikusi eta eraikinaren atal eta funtsezko elementu guztiak aztertuko ditu, segurtasunarentzat, egonkortasunarentzat eta hirugarrenentzat kaltegarri izan daitekeen akatsik ote duten egiaztatzeko. La ITE de un edificio, su propietario o comunidad, deben contratar a un técnico competente de su elección Arquitecto o Arquitecto Técnico que mediante una inspección, visual en principio, del edificio en todas sus partes y elementos vitales, detecte las posibles deficiencias que puedan afectar a la

Materiala: Eraikinaren estalkia