necesidad Bilatu necesidad testuinguru gehiagotan

1
premia > necesidad (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunikazioa pertsonari datxekion premia da, eta bizitza osoan garatzen da. La comunicación es una necesidad inherente a la persona que esta desarrolla a lo largo de su vida.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Begitarte erlaxatua, irrikorra, haurtxoaren premiak arretaz hartzen dituena lagungarria izango zaio soinu egokiari, haurraren ongizatea lortzeko. Un rostro relajado, risueño, atento a las necesidades del bebé es un buen acompañamiento al aspecto sonoro para conseguir su bienestar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hasieran, negarra senezkoa da eta premia horiek baino ez ditu adierazten. En un principio, el llanto es instintivo y sólo responde a la manifestación de dichas necesidades.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Unearen, premien eta kontatzen duen pertsonaren arabera bultzatuko dira osagai batzuk edo besteak. Depende del momento, de las necesidades y de quién lo narra para que se puedan potenciar unos u otros.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Elkarrekin komunikatzea, premia bat Comunicrse, una necesidad

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garrantzitsua da hainbat motatako ipuinak edukitzea, haur bakoitzaren interesei eta premiei erantzuteko. Es importante disponer de diferentes tipos de cuentos, para poder atender los intereses y necesidades de cada niño.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hitzak jasotzeko prozesu hautakorra egiten dute, beren interesen eta premien arabera. (c) Realizan un proceso de recepción selectivo en función de sus intereses y sus necesidades.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Keinuen bidez, premiak eta nahiak adierazten dituzte haurrek eta, askotan, sinbolikoak dira. Los gestos infantiles son la expresión de sus necesidades y deseos y, en muchas ocasiones, tienen un carácter simbólico.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurraren lehenengo seinaleek haren premia fisiologikoak eta sentsitiboak adierazten dituzte, baina ez dituzte bereizten. Las primeras manifestaciones del niño son indicios de sus necesidades fisiológicas y sensitivas, pero no están diferenciadas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Testuinguru horretan, negarraren, keinuen eta abarren bidez adierazten dituen premiei erantzun beharko die helduak, eta seinale horiek interpretatzen ikasiko du. Horrela, komunikatzeko sistema primario baten oinarriak ezarriko ditu. En este contexto, la persona adulta atenderá a sus necesidades respondiendo a llantos, gestos, etc., y aprenderá a interpretar estas manifestaciones, con lo que establecerá las bases de un sistema primario de comunicación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa