personal Bilatu personal testuinguru gehiagotan

1
langileak > personal (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileak aztertzea Estudio del personal

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Biktimak bizi-zantzuak baditu, langile espezializatuak iritsi arte itxarongo dugu. Si el accidentado tiene signos vitales, esperaremos a que llegue el personal especializado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zenbaki hori orokorra da, halako moldez non larrialdi-dei bat jaso ondoren, 112ko langileak batira ekintza-plan guztia koordinatzen dutenak, beharrezkoak diren deiak eginez. Este número es general, de forma que tras una llamada de emergencia, es el personal del 112 quien coordina todo el plan de acción, haciendo las llamadas necesarias.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Oso ohikoa da beharrezko datu guztiak ez ematea urduritasunagatik; horregatik, larrialdi-dei hori (112) egitean, garrantzitsua da lasai egoten saiatzea eta kontuan hartzea langileek datu horiek guztiak eskatuko dituztela. Es muy frecuente que no se sepan dar los datos necesarios debido al nerviosismo; por eso, al recurrir a esta llamada de socorro (112), es importante conservar la calma y tener en cuenta que el personal preguntará todos los datos anteriores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lehen sorospenak dira istripu bat gertatzen den unetik osasun-langileak iritsi arte egin behar diren berehalako ekintzak. Los primeros auxilios son las actuaciones inmediatas que se deben realizar desde el momento en el que se produce un accidente hasta la llegada del personal sanitario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ekintza horiekin, langile prestatuak iritsi arte egoeraz arduratzen saiatuko gara. Con estas actuaciones intentaremos hacernos cargo de la situación hasta que llegue el personal competente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eraikineko langileek erabili behar dituzte. Deben ser utilizados por el personal del edificio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Atseden-lekuek mahaiak eta bizkarraldea duten aulkiak izango dituzte, langileentzat behar adina kopuruz. Los lugares de descanso tendrán mesas y sillas con respaldo en número suficiente para el personal.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arau hori zabala bada ere, aldez aurretik gure jarduera definitzera behartzen gaitu erresistentzia eta abarren kalkuluak egiteko, eta haren egituraren diseinua nahiz erabilera bideratzen ditu; izan ere, ez dira gauza bera kamioientzako plataforma bat eta ibilgailu arinentzako bat, edota konponketa-zulo baterako eskailera eta langileak bulegora igotzeko eta jaistekoa. Aunque esta norma es amplia, obliga a definir previamente la actividad a la cual nos vamos a ceñir para hacer los cálculos de resistencia, etc. y orienta tanto el diseño de su estructura como el uso que se va a hacer de la misma, ya que no es lo mismo una plataforma para camiones que para vehí­culos ligeros o una escalera de un foso, que la utilizada para subir y bajar el pers

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Enpresaburuak garbi duenean zer jarduera egingo diren lantokian edo bertako eremuetan, jarduerek (elektromekanikoak, txapak, pinturak...) eta, halaber, espezialitate bakoitzeko langileek partekatzen dituzten edo ez dituzten alderdiak identifikatu behar ditu. Cuando el empresario tiene claras las actividades que se van a desarrollar en el centro de trabajo o en sus diferentes zonas, debe identificar las partes compartidas o no compartidas por diferentes actividades como electromecánica, chapa, pintura y también el personal definido para cada especialidad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pertsonal > personal (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
755.- PERTSONALARI EMANDAKO ZERBITZUENGATIKO SARRERAK. 755.- INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Pertsonal-gastuak (64X) Hornikuntzak (628) Diruzaintza (57) Gastos de personal (64X) Suministros (628) a Tesorería (57)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Pertsonaleko gastuak enpresako langile errealekin bat datozela, eta ordaindutako zenbatekoak indarrean dagoen hitzarmenaren arabera ordaintzen direla. - Si los gastos de personal corresponden a empleados reales de la empresa, y si los importes pagados se realizan según lo pactado en el convenio vigente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DEL PERSONAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsonal-gastuak: Gastos de personal:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenten, kontsumoen, marjinen, pertsonal-gastuen, finantza-gastuen eta beste kostu egozgarrien proba bidezko azterketa analitikoa egitea (ratioak, desbideratzeak, itopuntuak eta abar), emaitza errealak enpresak ekitaldirako aurreikusitakoekin konparatzean detektatutakoak. Revisión analí­tica mediante pruebas (ratios, desviaciones, punto muerto, etc) sobre fluctuaciones significativas de ventas, compras, consumos, márgenes, coste de personal, gastos financieros y otros costes imputables, detectadas como consecuencia de las desviaciones obtenidas al comparar los resultados reales con los previstos en el ejercicio de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsonalaren arloa. írea de personal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsonal-gastuen zein proba dira esanguratsuenak? ¿Qué prueba de gastos de personal son las más significativas?:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak pertsonalaren arloa aztertzen duenean El auditor al revisar el área de personal debe

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
langile > personal (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontingentziaren batetik kanpo geratutako langileak dituzten enpresek koefiziente hauek aplikatuko dituzte, 2008. urtean, kasu bakoitzaren arabera: Las empresas con personal excluido de alguna o algunas contingencias aplicarán, durante el año 2008, según el caso, los siguientes coeficientes:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Goi-zuzendaritzako langileei dagokienez hauen lan-harremanak arautzen dituen legeria berezia jarraituko da. En cuanto al personal de alta dirección, se estará a la legislación especí­fica que regula su relación laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresaburuek pentsio-planei egindako ekarpenak eta aseguru-kontratuen primen finantzaketa bakar-bakarrik joko dira Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrak erretiroagatik, ezgaitasun iraunkorragatik eta heriotza eta biziraupenagatik ematen dituen prestazio ekonomikoen hobekuntzatzat, baldin eta horien helburua bada aipatu kontingentzietatik ondorioztatzen diren eta enpresako Sólo tienen la consideración de mejoras de las prestaciones económicas de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia otorgadas por el Régimen General de la Seguridad Social, las aportaciones efectuadas por los empresarios a planes de pensiones y la financiación de las primas de contratos de seguro, destinadas a satisfacer los compromisos por pensiones derivados de la

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

a) Erakundeek edo enpresek zuzenean antolatzen dituzten eta langileak eguneratzeko, trebatzeko edo birziklatzeko asmoz haiek zuzenean finantzatzen dituzten ikasketen gastuak, jarduerak egiteko edo lanpostuen ezaugarriengatik nahitaezkoak direnean. a) Los gastos por estudios organizados directamente por instituciones o empresas y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, siempre que vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o caracterí­sticas de los puestos de trabajo.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

ñ) Aurreabisu-epeari dagozkion soldaten ordezko konpentsazioa, goi-zuzendaritzako langileen lan-harreman berezian enpresaburuak uko egiten dionean. ñ) La compensación sustitutoria de los salarios correspondientes al perí­odo de preaviso, en el caso de desistimiento por parte del empresario en la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresak, banaka hartuta eta beren langile propioei dagokienez, behartuta daude, eskuordetze bidez, ezintasun iragankorragatiko subsidioa bere langileei ordaintzera. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal están obligadas a pagar, por delegación, el subsidio por incapacidad temporal.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Horrelakoak jasotzen dituzte, esate baterako, goi zuzendaritzakoek, kirolari profesionalek, ikuskizun publikoetan aritzen diren artistek, merkataritzako ordezkariek, zentro berezietan lan egiten duten minusbaliatuek, portuetako zamaketariek, seguritateko langileek, etxeko langileek, presoek, etab. Legez izaera berezia aitortua duen beste edozein lanetatik jasotakoak ere hemen sartzen dira. Sirven como ejemplo las obtenidas por el personal de alta dirección, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, representantes de comercio, minusválidos que trabajen en centros especiales, estibadores portuarios, personal de seguridad, servicio doméstico, reclusos... o por cualquier otro trabajo declarado por ley como de carácter especial.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Zer egiten da langileak atzerrian destinaturik daudenean? ¿Qué se hace en el caso del personal destinado en el extranjero?

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Beste Herri Administrazioetako funtzionario eta langileak (Euskal Herriko Administrazio Publikoak atzerriko delegazioetan dituenak barne): Funcionarios y el personal al servicio de otras Administraciones Públicas, incluidos los que la Administración Pública Vasca tenga destinados en sus delegaciones en el extranjero:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

e) Langileen gizarte eta kultura zerbitzuetara zuzendutako ondasunak erabiltzea. e) La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

langile > personal (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu batzuetan, osasun-hezkuntza terminoa osasun-arloko langileek egiten dutena adierazteko erabiltzen da. "Osasunerako hezkuntza" terminoa, berriz, osasun-arlokoak ez diren langileek gaitzik ez duten taldeetan egiten duten hezkuntza definitzeko erabiltzen da; lan horren adibide gisa, irakasleek eskoletan egiten dituzten jarduerak ditugu, ikasleek En algunos casos se entiende por educación sanitaria la ejercida por el personal sanitario especí­fico, y se deja el término "educación para la salud" para la desarrollada por el personal no sanitario en colectivos sanos, por ejemplo, las acciones de maestros y profesores en escuelas, que tienen el fin de promover los comportamientos saludables y la modificación de comportamientos insanos por parte del alumna

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Osasun-arloko profesionalek, eta haien artean farmaziako langileek, lan garrantzitsua dute egiteko, hain zuzen ere erretzaileek ohitura hori utz dezaten sustatzea, erretzeari uzten dioten pertsonei laguntza ematea eta gazteek eta helduek tabakoarekiko mendekotasunik har ez dezaten saiatzea. Los profesionales sanitarios, entre ellos el personal de farmacia, tiene una importante labor de estí­mulo en que los fumadores dejen este hábito, en el apoyo a las personas que dejan de fumar y en la insistencia para que los jóvenes y adultos no se inicien en el hábito del tabaquismo.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Irradiazioa industria-instalazioetan edo horma blindatuzko irradiazio-instalazioetan egiten da, langileen segurtasuna bermatzeko eta ingurumenari kalterik ez egiteko. La irradiación se realiza en instalaciones industriales o plantas de irradiación con paredes blindadas para garantizar la seguridad del personal y evitar daños medioambientales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilitatea mantentzeko, ingurunea, langileak, gainazalak, ontziak, itxigailuak eta abar zaindu behar dira. Para mantener la esterilidad es necesario prestar atención al ambiente, el personal, las superficies, envases y cierres, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botikak emateko zailtasuna, mina eman baitezake eta langile kualifikatuak behar izaten baitira. La dificultad de aplicación, ya que pueden producir dolor y se necesita de personal cualificado para llevar a cabo la administración.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Farmazia-bulegoko langileek erabiltzeko bainugela. Aseo para uso del personal de la oficina de farmacia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmazia-zerbitzuetan lan egiten duten langile horiek farmazian lizentziadunak edo doktoreak dira, ospitale-farmaziako espezialistak. El personal facultativo que trabaja en los servicios de farmacia son los licenciados o doctores en farmacia, especialistas en farmacia hospitalaria.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Ospitaleratze-unitateek botiken biltegi edo "ospitaleratze-unitateetarako botikin" bat dute, erizaintzako langileek kontrolatzen dutena. Han prestatzen eta banatzen dira ospitaleratutako gaixoentzat behar diren botikak. Consiste en que las unidades de hospitalización disponen de un almacén de medicamentos o "botiquí­n de planta", controlado por el personal de enfermería; allí­ se prepara y distribuye la medicación necesaria para los pacientes ingresados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Sistema horrek duen arazoa da farmazialariak ez duela ikusten medikuaren jatorrizko agindua; ospitaleratze-unitateko langileek kopiatzean akatsak egin ditzakete, eta, horien ondorioz, ez dituzte eskatzen espezialitate farmazeutikoak aurretik ezarritako forman eta kantitateetan. El problema de este sistema es que el farmacéutico no tiene acceso a la orden médica original; pueden existir errores de trascripción por parte del personal de hospitalización, el cual solicita las diferentes especialidades farmacéuticas en forma y cantidad no prefijadas de antemano.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Botikak banatu ondoren (hori erizaintzako langileek egiten dute), dosi bakarraren karrotxoak OFZra itzultzen dira, eta eman diren dosiak eta eman ez direnak erregistratzen dira. Tras el reparto de la medicación (lo hace el personal de enfermería), se devuelven los carros de unidosis al S.F.H. y se registran las dosis dispensadas y las que no han sido administradas.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta