mallazo Bilatu mallazo testuinguru gehiagotan

1
sare elektrosoldatu > mallazo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Igogailu-zuloak 20x20 cm-ko sare elektrosoldatu gainjarri bikoitzaz estaliko dira (sare hori forjatuaren konpresio-geruzakoa izango da). Los huecos de ascensor serán protegidos con mallazo doble solapado de 20x20 cm (de la capa de compresión del propio forjado).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obrako langile guztiei aginduko zaie igogailua behin betiko muntatu arte sare elektrosoldatua ez kentzeko. Se ordenará a todo el personal de la obra que no se retire el mallazo hasta el momento del montaje definitivo del ascensor.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes-barandak ere jar daitezke bao txikietan zein handietan, osagarri gisa beste babes ekipamendu mota batzuk erabiltzen diren gorabehera, esaterako, sare elektrosoldatua edo segurtasun-sare horizontalak (487. eta 488. irudiak). También se pueden utilizar barandillas de protección tanto en huecos pequeños, como huecos grandes, sin perjuicio de la utilización complementaria de otras protecciones, como mallazo electrosoldado o redes de seguridad horizontales (fig.487y488).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

solairuko gainerako materiala desenkofratzean, arreta jarri beharko da sare elektrosoldatua ez hondatzeko; material hori zamalanetarako plataformen bidez atera behar da. Cuando se proceda a desencofrar el resto de material de la planta, se realizará de manera que no dañemos el mallazo y se sacará a través de las plataformas de carga y descarga.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua kentzea. Retirada del mallazo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fatxada itxi ahala sare elektrosoldatua kentzen joango gara; sarea horizontalki bilduko dugu, leku gutxiago har dezan. A medida que se vaya cerrando la fachada iremos quitando el mallazo necesario, que acopiaremos en horizontal para que no ocupe un gran volumen.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua kentzean eta babes-sistemako elementuak muntatzean (omegak, alanbreak eta sare elektrosoldatua bera), altueratik erortzeko arriskua egon daiteke. Tanto en la retirada del mallazo, como durante las tareas de montaje de los elementos del sistema de protección (omegas, alambres y mallazos), se puede presentar el riesgo de caí­da desde altura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua Mallazo

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua jartzea: Colocación del mallazo:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatuzko itxiera bertikalaren helburua da langileak forjatuetatik ez erortzea forjatuaren ertzetan lanean dabiltzanean. El cierre vertical de fachada con mallazo de seguridad, pretende evitar la caí­da de los trabajadores desde los forjados cuando se realizan trabajos en los bordes de forjado.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

sare > mallazo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sare elektrosoldatu txikia (gehieneko sareta = 10 x 10 cm), objektuak erortzea edo langileek hanka zuloetan sartzea galarazteko. Mallazo electrosoldado de dimensiones reducidas (cuadrí­cula máxima = 10 x 10 cm.) que impida la caí­da de objetos o que los operarios introduzcan el pie.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatuaren gainean ohol bat jarri behar da (479. irudia). Encima del mallazo se colocará también un tablero de madera (fig. 479).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatuan hanka sartzeko arriskua badago, ohol edo babes-baranda bat jarri beharko da (482. eta 483. irudia). Además, se colocará un tablero tapando el hueco o una barandilla de protección en el caso de que haya posibilidad de introducir el pié entre el mallazo (fig. 482 y 483).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea igogailuaren instalatzaileak kenduko du plataformara igotzen den lehenengo aldian; hau da, solairu bakoitzean behin betiko ateak jarri direnean. La retirada del mallazo la realizará el instalador del ascensor en su primer viaje con la plataforma, es decir, cuando ya estén colocadas las puertas definitivas en cada planta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hondakinak edo isurketak ateratzeko hodia dagoen tokian sarea ez da kenduko, eta hodiaren ahoaren tamainako bao bat irekiko da. Donde vaya situada la trompa de desescombro o de vertido no se quitará el mallazo, sino que se abrirá un hueco con la forma de la boca de la trompa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Amaitzeko, urkilen gainean ohol horizontal bat jarriko da, eta errodapi baten modura jokatzen duen ohol bertikal bat ere bai, sarearen beheko baoetatik materialik eror ez dadin (449. irudia). Para terminar, se colocará un tablón horizontal, sobre las horquillas y otro vertical que haga las veces de rodapié, impidiendo que pueda caer material por los huecos inferiores del mallazo (fig. 449).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea zati zuzenetan moztu (tolestu gabe) eta solairuaren barrualdetik jarriko da; tiranteetan bermatu eta alanbrearekin finkatu behar da. Horrela, hormatal bateko babesa kentzen dugunean hurrengoa ez da babesik gabe geratuko (448. irudia). El mallazo se cortará en tramos rectos (sin doblar) y se colocará desde la parte interior de la planta, apoyándolo en los tirantes y atándolo a los mismos con alambre, de manera que cuando se quiera retirar la protección de un paño no desprotegeremos el siguiente (fig. 448).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua solairuan biltzea: Acopio de mallazo en planta:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

sistema honekin ez da inolako zulorik sortzen forjatuaren ertzaren eta sarearen artean; ez dago bertatik objektuak erortzeko arriskurik, eta zuloa erabat itxita geratzen da. Con este sistema no existe ningún hueco entre el canto del forjado y el mallazo, eliminando el riesgo de caí­da de objetos por el mismo, y quedando totalmente cerrado el hueco.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baina desabantaila bat ere badu: sarearen eta babestu beharreko forjatuaren ertzaren artean zulo bat geratzen da. Tiene la desventaja de que queda un hueco entre el mallazo y el canto del forjado que debe protegerse.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan