eragile Bilatu eragile testuinguru gehiagotan

1
eragile > soplador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragilearen airearen abiadura honela erregulatzen da: La velocidad del aire del soplador se regula:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Eragilearen motor elektrikoa matxuratuta dagoelako. c) Avería en el motor eléctrico del soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Anomaliak eragilearen funtzionamenduan Anomalías en el funcionamiento del soplador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eragilearen erresistentzia-kutxa ordeztea Sustitución de la caja de resistencias del soplador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
eragile > operador (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragile logikoak hainbat alderaketa ebaluatzeko erabiltzen dira, horien balio posibleak konbinatuta. Los operadores lógicos son usados para evaluar varias comparaciones, combinando los posibles valores de estas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hauexek dira aldagaiei eta konstante numerikoei aplika dakizkiekeen eragileak. Estos son los operadores que se pueden aplicar a las variables y constantes numéricas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Alderaketa-eragileak balioak alderatzeko eta horrela erabakiak hartu ahal izateko erabiltzen dira. Los operadores de comparación son usados para comparar valores y así­ poder tomar decisiones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile bereziak Operadores especiales

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zaila da JavaScripteko eragile batzuk kategoria jakin batean sailkatzea. Varios operadores de JavaScript, es difí­cil clasificarlos en una categoría en particular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile horiek laburbilduko ditugu. Estos operadores se resumen a continuación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Delete eragileak objektu bat, objektu baten propietate bat edo bektore baten elementu jakin bat ezabatzen du. El operador delete borra un objeto, una propiedad de un objeto, o un elemento especificado de un vector.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Void eragileak espresio bat zehazten du, baliorik itzuli gabe ebaluatuko dena. El operador Void especifica una expresión que será evaluada sin devolver ningún valor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile logikoak Operadores Lógicos

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile logikoak erabiltzen dira baldintzazko espresio batean alderatze anitzak konbinatzeko. Los operadores Lógicos se utilizan para combinar múltiples comparaciones en una expresión condicional.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak