pilar Bilatu pilar testuinguru gehiagotan

1
pilare > pilar (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Altzairu herdoilgaitzeko plaka bat, bernoen bidez hormigoian edo pilare biribiletan finkatua (401. eta 402. irudiak). Anclaje en placa de acero inoxidable fijación a pernos embutidos en el hormigón o pilares redondos (fig. 401 y 402).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea errazago zabaltzeko, langileek metalezko barra bat sartuko dute sareak biribilkatuta dauden txirrikan, zeina bi astoren gainean edota pilareen muturren gainean bermatuko baita (460. irudia). Para facilitar su desplegado, los operarios dispondrán por el interior del carrete sobre el que están enrolladas las redes una barra metálica, la cual se apoyará sobre dos borriquetas o sobre las propias esperas de los pilares (fig. 460).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urkilek hormatal zuzenak hartu behar dituzte, pilaretik pilarera edo, irtenuneen kasuan, izkinatik izkinara. La colocación de las horquillas se realizará de manera que abarquen paños rectos, de pilar a pilar o de esquina a esquina en caso de voladizos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Estalki inklinatuetan, puntu sendoetara (pilareak, forjatuaren burdina bera, segurtasun-sokak eta abar) lotutako segurtasun-arnesak erabiltzen saiatu behar dute (502. irudia), segurtasun-sareak instalatuta eduki arren. En las cubiertas inclinadas, se procurará utilizar arneses de seguridad (fig. 502) sujetos a puntos fuertes (pilares, el propio hierro del forjado, lí­neas de vida, etc.), aunque se encuentren instaladas las redes de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea pilareen hozketan finkatuko da lehenik; sarearen 4 edo 5 maila sartuko dira hozketan, soka perimetral gisa joka dezaten (461 - 468. irudia). La primera fijación de las redes se realizará en las esperas de los pilares, introduciendo en estas 4 o 5 mallas de la red de forma que estas mallas realicen la función de cuerda perimetral (fig 461 a 468).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

zutabe > pilar (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
||Baina monogarben eta multigarben sistemak zutabe, habe edota eraikinaren gainerako elementu erresistenteetara finka daitezke. Sistema horiek muturretako batean erregulatzeko moduko tenkagailu bat daukan zinta bat dute; era berean, tenkagailu horrek itzulera saihesten duen blokeo-sistema bat dauka, eta hor akoplatzen da zintaren beste muturra, behin dagokion zutabearen bueltan ezarri eta gero. Ondoren, nahi beste tenkatzen da, Por contrapartida, los sistemas mono-multigarben prevén su fijación a pilares, vigas u otros elementos resistentes de un edificio, y está constituido por una cinta que presenta en uno de sus extremos un tensor regulable, que incluye un mecanismo de bloqueo antiretorno, en el que se acopla el otro extremo libre de dicha cinta, después de colocarla alrededor del pilar correspondiente, procediendo post

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Izkinak babesteko lau oihal-zerrenda ditu zintak, zintaren beraren zabalera baino zertxobait zabalagoa den zuloa eratzen dutenak eta zintan zehar mugitzeko erabiltzen direnak. Gainera, beherantz erortzen den luzakin bat ere badu, zutabearen izkinetan jartzeko. Modu horretara, beraz, izkina horietan ohikoak izaten diren urratu, higadura eta antzekoetatik babesten dute zinta. También dispone la cinta de cuatro trabillas salva-esquinas que definen un ojal ligeramente mayor que el ancho de la cinta para permitir su desplazamiento a lo largo de la misma, así­ como una prolongación que cae hacia abajo por la que se pueden asir para posicionarlas en las esquinas del pilar, de forma que ahí­ colocadas protejan la cinta de las rozaduras, erosiones y desgastes propios de dichas esquinas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

515. irudian 514. irudiko gailua ikusten da zutabe batean ezarrita (6), posizio operatiboan edo erabiltzeko moduan. La figura 515 representa una vista del dispositivo de la figura 514 fijado sobre un pilar (6), en posición operativa o de uso.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

514. irudian, habe edota zutabean ezarri aurretik gailuaren sistemak izan dezakeen erabileraren bi aldagai ikusten ditugu, posizio hedatuan, betiere. La figura 514 muestra dos variantes de realización del dispositivo del sistema en posición desplegada, antes de su fijación en una viga o pilar correspondiente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, behin betiko tenkatzen da tenkatzeko mekanismoari eragin eta sistema hormigoizko zutabera finkatuta (hurrengo irudietan ikus dezakegun moduan). A continuación, se realiza el tensado definitivo accionando el mecanismo tensor, como podemos ver en las figuras siguientes, fijando el sistema a un pilar de hormigón.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ainguratzeko, zona erresistente bat baino ez da behar, hala nola zutabeak, galandak eta abar. Solamente necesita una zona resistente para poder ser anclado, como pueden ser pilares, zunchos, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Behin hormigoizko zutabeak eginda, lehenengo pausoa izango da MULTIGARBEN bat jartzea zutabearen muturretik ahalik eta hurbilen (527., 528. eta 529. irudiak). El primer paso, una vez ejecutados los pilares de hormigón, será instalar en estos un MULTIGARBEN lo más cerca posible de la cabeza del pilar (fig. 527, 528 y 529).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hurrengo pausoa V segurtasun-sistemaren sareak lurrean (edota beheko solairuan) muntatzea eta txardangoaren eta zutabeen artean instalatzea izango da. Horretarako, itxiera lasterreko kate-maila bidez lotuko zaizkio zintari, 50 cm-ko tartearekin, UNE EN 1263-2 arauak xedatutakoarekin bat etorriz. Aipatu behar da sareek txintxorren aurkako hegala edota babesa dutela, zokalo gisa, El siguiente paso es montar las redes de seguridad del sistema V en el suelo (o planta inferior) e instalarlas entre las horcas y los pilares, sujetándolas con eslabones de cierre rápido a dicha cinta con una separación de 50 cm., siguiendo las pautas estipuladas en la norma UNE EN 1263-2. Indicar que las redes llevan incorporado un faldón o peto anticascotes a modo de rodapié para evitar la

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutabe arteko batez besteko distantzia Separación media entre pilares

Materiala: Proiektuak

Zutabea lan-lekuaren erdian badago eta traba egiten badigu, adreiluetan hainbat ebaki eginez konpon dezakegu arazoa. Ejemplo de la manera de resolver, practicando distintos cortes, la intromisión de un pilar, que estrecha incómodamente el tajo.

Materiala: Igeltserotza