iragazki Bilatu iragazki testuinguru gehiagotan

1
iragazki > filtro (99 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste batzuek erradiazioekiko iragazki bat daramate, hala nola soldadura-lanetarako direnek. Otros llevan un filtro contra radiaciones, como son los destinados a trabajos de soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

** Iragazki mota hauek erabilera bakarrekoak dira; beraz, ez dira biltegiratuko eta saioa amaituta ordeztu egin beharko dira. ** Este tipo de filtros es de uso único, por tanto, no podrán ser almacenados y deberán ser sustituidos al terminar la sesión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

* Gas-iragazki hauek partikula-iragazki bat (P) izan behar dute beti. * Este tipo de filtros de gases siempre deben ir acompañados de un filtro de partí­culas (P).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura mota bakoitzerako iragazki egokiak hautatzen jakingo duzu. Sabrás elegir los filtros correctos en cada soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

AX* SR** iragazki bereziak Filtros especiales AX* SR**

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Transmisio-faktore aldakorreko soldadura-iragazkiak Filtros de soldadura de transmitancia variable

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

IRAGAZKIAREN ERABILERA USO DEL FILTRO

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aipamen berezia merezi dute soldadura-iragazkiek; izan ere, jasaten den erradiazioa eta erradiazio-dentsitatea hagitz handia da, eta gorputz osoan erredurak eragin ditzakete, batez ere, eremu sentikorrenetan, hala nola begietako zati bigunetan. Mención especial merecen los filtros de soldadura, ya que la radiación y densidad de radiación que se soporta es extremadamente alta pudiendo producir quemaduras en todo el cuerpo, sobre todo las zonas más susceptibles como las partes blandas de los ojos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

SOLDADURA AUTOGENORAKO GOMENDATZEN DIREN IRAGAZKIAK, EN 169: 1992 ARAUAREN ARABERA FILTROS RECOMENDADOS PARA SOLDADURA AUTÓGENA SEGíšN EN 169: 1992

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nola funtzionatzen du iragazki batek? ¿Cómo funciona un filtro?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

iragazki > filtro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragazkiak Filtros

Materiala: Ostalaritza

Labearen kanpoaldeko goiko zatiari, aginte-taulari eta koipe-iragazkiari erreparatzea. Observar exterior superior, cuadros de mandos y filtro de grasa

Materiala: Ostalaritza

Iturriak eta iragazkiak desinkrustatzea. Desincrustar grifos y filtros

Materiala: Ostalaritza

iragazki > filtro (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ingurune porotsuari iragazkia, ohe iragazlea edo ingurune iragazlea deitzen zaio. Oztopo bat da, fluidoari pasatzen uzten diona, baina ez bertan sakabanatuta dauden osagaiei. El medio poroso se denomina filtro, lecho filtrante o medio filtrante y es la barrera que permite el paso del fluido pero impide el de los elementos en él dispersos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Iragazkian geratzen diren solidoek hondakina osatzen dute. Los sólidos retenidos en el filtro constituyen el residuo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

iragazkian geratzen dira sarearen poroak baino handiagoak diren partikulak. el filtro retiene las partí­culas cuyo tamaño es superior al de los poros de la retí­cula.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Poro-diametroa 0,22 m (edo txikiagoa) duen iragazki esteril batetik pasarazten da prestakina, aurrez esterilizatutako ontzi batera. Se realiza a través de un filtro estéril de diámetro de poro de 0,22 m (o menos) a un envase previamente esterilizado.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Iragazki horrek ez du birusik edo mikoplasmarik kentzen, eta material hauekin egiten da: zelulosaren esterrak edo nylona, adibidez. Estos filtros no eliminan virus ni micoplasmas y están constituidos por materiales como ésteres de celulosa o nylon.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hiru iragazki mota erabiltzen dira: Se utilizan tres tipos de filtros:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hauts lodiarentzako aire-iragazkiak. Horiek lehenengo iragazki gisa erabiltzen dira, airea tratatzeko unitateen osagai funtzionalak oztopoetatik babesteko. Filtros de aire para polvo grueso, utilizados como filtros previos para proteger de obstrucciones los elementos funcionales de las unidades de tratamiento de aire.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

HEPA iragazkiak (partikulentzako eraginkortasun handiko aire-iragazkiak) edo ULPA iragazkiak (barneratze ultrabaxuko aire-iragazkiak), azken iragazki gisa erabiltzen direnak. Filtros HEPA (filtro de aire de gran eficacia para partí­culas) o ULPA (filtros de aire de penetración ultrabaja), usados como filtros finales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

airea bultzatzeko haizagailuak eta eraginkortasun handiko iragazkiak (HEPA), aireko partikulak kentzeko. ventiladores que impulsarán el aire, y filtros de alta eficacia (HEPA), que eliminan las partí­culas del aire.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

HEPA iragazkia berehala beteta gera ez dadin, airea aurreiragazki batetik edo batzuetatik igarotzen da lehenik, partikularik lodienak han edo haietan gera daitezen. Para evitar la rápida colmatación del filtro HEPA, el aire pasa previamente por uno o varios prefiltros que retienen las partí­culas más groseras.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

iragazki > filtro (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragazkiak, presio-erregulaziorako balbulak eta koipeztagailuak osatutako mantentze-unitatea. Unidad de mantenimiento, formada por filtro, válvula reguladora de presión y engrasador.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Iragazkiaren maiztasuna (FAST modua). Frecuencia del filtro (modo FAST).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iragazkiaren maiztasuna (CONTERROR modua). Frecuencia del filtro (modo CONTERROR).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aurrekarga aplikatzeko iragazkiak hartzen duen denbora. Tiempo del filtro para aplicar la precarga.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iragazkiaren ordena. Orden del filtro.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erresonantzien aurkako iragazkia Filtro antirresonante.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Iragazki honek erabakitzen du zenbat denboraz aplikatuko den aurrekarga. Este filtro establece el tiempo durante el cual se aplica la precarga de forma progresiva.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Haien funtzionamenduak arian-arian okerrera egiten du; adibidez, zikintzen diren xurgatze-iragazkiak. Van presentando una disminución progresiva en su funcionamiento; por ejemplo el ensuciado de los filtros de aspiración.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mailak, iragazkiak eta abar begiratzeaB Comprobar niveles, filtros, etc.C

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Iragazkiak, isilgailuak... egiaztatzea. Verificación de filtros, silenciosos, etc.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

2
iragazki > filtro (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horregatik dakar hartualdi eta eszena guztien garapena, filmaketa egiteko eta hartualdiak eszenan jartzeko era guztietako jarraibideak barne: planoen tamainak, hartualdi-angeluak, kamera-mugimenduak, planoen arteko ikusizko trantsizioak (mozketa edo iraungipena, beltzeko iraungipenak, irekierak, iraungipen kateatuak, etab), erabilitako objektibo motak (fokalak, iragazki bereziak), etab. Por eso incluye el desarrollo de todas las tomas y escenas, con toda clase de indicaciones para el rodaje y la puesta en escena: tamaños de los planos, ángulos de toma, movimientos de cámara, transiciones visuales entre planos (corte o mediante fundido, fundidos en negro, aperturas, fundidos encadenados, etc), tipos de objetivos utilizados (focales, fi

Materiala: Irudia

Zenbait kasutan, hainbat efektu lor daitezke: fokatzea/desfokatzea, iragazkiak erabiltzea, kolore-sorta aldatzea, kontraste eta distira aldaketak, etab. En algunos casos se pueden conseguir efectos de muy diversos tipos: enfoque/desenfoque, aplicación de filtros, modificación de la gama de colores, de contrastes, de brillos, etc.

Materiala: Irudia

Koloretako irudiak hautemateko, oinarrizko koloreetarako alegia gorri, berde eta urdinerako iragazkiak muntatzen dira zelula fotosentikorren gainean. Para captar imágenes en color, sobre las células fotosensibles se montan filtros para el rojo, el verde y el azul (colores básicos)

Materiala: Irudia

Paperezko argazkietarako eskanerrek hiru irudi-sentsore lineal erabiltzen dituzte, kolore gorri, urdin eta berdeko iragazkiekin estalita. Los escáneres para fotografías en papel utilizan tres sensores de imagen de tipo lineal cubiertos con filtros de rojo, azul y verde.

Materiala: Irudia

Aldaketa hori kamerarekin berarekin egin daiteke, argazkiak egitean, diafragmaren irekiera maneiatuz, iragazkiak erabiliz, etab. Esta alteración puede hacerse con la propia cámara, durante la obtención de la foto, mediante la manipulación de la apertura del diafragma, el uso de filtros, etc... o en manipulaciones realizadas en el laboratorio.

Materiala: Irudia

Sistema pasibo batean, aplikatutako potentziaren zati bat bero gisa xahutuko da iragazkietan, eta berotze horrek hot efektua izenekoa eragingo du. Hain zuzen, gurutzaketa-maiztasuna aldatzean datza hot efektua, eta, hori gertatzen denean, maiztasunaren erantzuna aldatuko da tenperaturaren arabera. En un sistema pasivo, una parte de la potencia aplicada se disipa como calor en los filtros, produciendo este calentamiento el llamado efecto "hot", consistente en el cambio de la frecuencia de cruce y consiguientemente de la respuesta de la frecuencia en función de la temperatura.

Materiala: Soinu profesionala

Iragazki pasiborik ez du, jakina. Horren ordez, behe mailako iragazki aktiboa du, eta potentzia-anplifikadoreak baino lehen lan egiten da. Evidentemente, se suprime el filtro pasivo y se incorpora un fiiltro activo de bajo nivel, trabajando naturalmente antes de los amplificadores de potencia.

Materiala: Soinu profesionala

Iragazkiaren diseinuak muga-maiztasunaren desplazamendua aldatuko du, noski, baina espero behar dugu zortzidun 1/2-ko balioa oso sarria izatea. El desplazamiento de la frecuencia de corte variará naturalmente con el diseño del filtro, pero debemos esperar un valor de 1/2 octava como muy frecuente.

Materiala: Soinu profesionala

fase-konpentsazioa, iragazkiak ordenagailu bidez optimizatzea, maiztasun handietako igorpen-azalera txikiagotzea, etab. Compensación en fase, optimización de filtros por ordenador, reducción de la superficie emisora en altas frecuencias, etc..

Materiala: Soinu profesionala

A/D, D/A bihurgailuak, iragazkiak, barne-nahasgailuak, etab. kontrolatzen ditu. Controla los convertidores A/D, D/A, los filtros, los mezcladores internos, etc.

Materiala: Soinu profesionala