babes astun Bilatu babes astun testuinguru gehiagotan

1
babes astun > protección pesada (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkiaren babes astuna. Protección pesada de la Cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren azken forjatua oinarritzat hartuta sortzen dira, altuera aldakorreko karel perimetralarekin. Igarotzeko moduko estalki lauaren aldean, bestelako babes astuna eramaten dute, hau da, zoladura zeramikoaren edo hidraulikoaren ordez, lauza edo baldosak jartzen dira (40 x 40koak edo 50 x 50ekoak), sare metalikoaz armatuak altuera erregulagarria duten takoen edo "ploten" gainean. Está originada teniendo como base el último forjado del edificio con peto peri-metral de altura variable, diferenciándose de la Cubierta plana transitable por el cambio de la protección pesada, es decir, se sustituye el solado cerámico o hidráulico por losas o baldosas de 40 x 40 o de 50 x 50 -éstas armadas con mallazo met

Materiala: Eraikinaren estalkia

"Lorategiz hornitutako estalkiaren" kontzeptuaren barnean, oro har, babes astun gisa hainbat landarez osatutako landare-mantua duten estalkiak hartzen dira. Gainera, % 2ko malda eduki dezakete gehienez. El concepto de "Cubierta Ajardinada", de una forma general, hace referencia a aquella que posee como protección pesada de la misma un manto vegetal con plantas diversas y pendiente máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

6. GERUZA. Babes astuna sortzeko, errekako legarraren geruza bat erabili behar da, garbia eta lohirik gabea, eta 5-7 cm-ko lodiera duena, edo bestela zoladura zeramiko bat ere erabil daiteke, estalkiaren erabileraren arabera. CAPA nº 6. La protección pesada se crea con una capa de grava de rí­o lavada y exenta de limos, con espesor de 5-7 cm o por un solado cerámico, según el uso de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Babes astuna (3): teila zeramikoek, hormigoizko edo arbelezko piezek edo asfalto-plakek osatua. Protección pesada (3); originada por la instalación de piezas de teja cerámica u hormigón, pizarra o placas asfálticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

"Lorategiz hornitutako estalkiaren" kontzeptuaren barnean, oro har, babes astun gisa hainbat landarez osatutako landare-mantua duten estalkiak hartzen dira. Gainera, % 2ko malda dute gehienez. El concepto de "Cubierta Ajardinada", de una forma general, es la que posee como protección pesada de la misma un manto vegetal con plantas diversas y pendiente máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

babes astuna sortu behar da. 10-15 cm-ko hormigoi-geruza batek osatzen du, sare fin elektrosoldatudunez armatuta dago eta, indarreko EH araua betetzen du. creación de la protección pesada, constituida por una capa de hor-migoncillo de 10-15 cm, armado con mallazo fino electrosoldado, cumpliendo la norma EH vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Babes astuna. Protección pesada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ez igarotzeko moduko estalkietan, lehenik eta behin babes astuna errekako legarra kendu behar da, eta iragazgaizte-xafla agerian utzi; ondoren, jarraian deskribatutako lan-prozesuari ekingo diogu, 5.7 irudian jaso duguna: En el caso de la Cubierta No Transitable, lo primero que hay que ejecutar es la retirada de la protección pesada, grava de rí­o, y dejar al descubierto la lámina de impermeabilización existente y a continuación seguir el siguiente proceso de trabajo reflejado en la Figura 5.7, que a continuación comentamos:

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Babes astuna sortzen da, dagoen legarra zabalduz, edo, beharrezkoa bada, legar gehiago erantsiz, 3-5 cm-ko lodierako geruza ezartzeko. d) Formación de la protección pesada, con la extensión de la grava existente o aporte si es necesario y espesor comprendido entre 3 y 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia