fabricante Bilatu fabricante testuinguru gehiagotan

1
fabrikatzaile > fabricante (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
B Fabrikatzaileak markatutako ahultze-balioari batzen edo kentzen zaiona. B Lo que se suma o resta al valor de atenuación marcado por el fabricante.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Modeloa, fabrikatzailearen marka, zein den ezkerrekoa eta zein eskuinekoa, eta zein gutxieneko ahultzea. B Modelo, marca del fabricante, tapón izquierdo y derecho y atenuación mí­nima.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Alderdi horiek guztiak adierazteko pertsona egokiena fabrikatzailea da. El fabricante es la persona ideal para indicar todos estos aspectos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tapoien kasuan, fabrikatzailearen informazioa estalkian agertuko da, produktuan ezin baita jarri. En el caso de los tapones, la información del fabricante vendrá dada en el envoltorio, ya que no se puede poner en el producto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mantentze zuzena, fabrikatzailearen eskuliburuaren araberakoa Mantenimiento correcto según el manual del fabricante

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Amoniakoa eta haren deribatuak, fabrikatzailearen zehaztapenen arabera detektatzeko propietate onak dituztenak Amoniaco y sus derivados con buenas propiedades de detección, según especificaciones del fabricante

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Errespetatu makinaren erabileraren inguruan fabrikatzaileak ematen dituen arauak. Respetar las normas del fabricante en el manejo de la máquina.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Berotu edo hoztu daitezke, erresistentzia aldatzen ote den ikusteko, baina betiere lortutako balioak fabrikatzailearen datuekin alderatuz. Se les puede calentar o enfriar para ver si varía la resistencia, pero comparando siempre los valores obtenidos con los datos del fabricante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailu-modelo bakoitzak fabrikatzailearen argibide espezifikoak izango ditu, eta horiei jarraitu beharko zaie, baina, lagungarri gisa, honako urrats hauek aipa ditzakegu: Para cada modelo de vehí­culo habrá que seguir las instrucciones especí­ficas de cada fabricante, pero a modo orientativo podemos citar los pasos siguientes:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nolanahi ere, beti bezala, ibilgailu bakoitzaren fabrikatzaileak emandako jarraibideak izan beharko ditugu kontuan. No obstante, y como siempre, tendremos que seguir las instrucciones del fabricante para cada vehí­culo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

ekoizle > fabricante (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eroale bakoitzari dagokion sekzioa kalkulatzeko jasaten duen korrontea erabil daitekeen arren (datorren puntuan ikusiko dugun moduan), ohikoena da autoen ekoizleek sekzio estandar batzuk erabiltzea, korrontea ematen dioten elementu edo aparatu bakoitzaren arabera. Aunque se puede calcular la sección correspondiente a cada conductor en función de la corriente que soporta, como veremos en el punto siguiente, lo más frecuente es que los fabricantes de vehí­culos automóviles adopten unas secciones estándar, en función de cada elemento o aparato al que suministra corriente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Taula autoen ekoizleek erabili ohi duten kable-sekzioetatik abiatuta osatu da. La tabla está confeccionada a partir de las secciones de cables, que generalmente son utilizadas por los fabricantes de automóviles.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ibilgailuaren ekoizleak loturaren edo konektorearen informazioa ematen du, ibilgailu barruko kokapen zehatza emanez. El fabricante del vehí­culo proporciona la información del empalme o conector, localizándolo dentro del vehí­culo en el lugar exacto.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Autoen ekoizleek bi kokapen-sistema hauek erabili ohi dituzte: Los fabricantes de automóviles hacen referencia a dos sistemas de localización:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.2 irudiko eskema berlina motako ibilgailu bati dagokio, eta osagaien sinbologia ekoizlearena berarena da; egun, erabiltzeari utzi zaio, baina interesgarria da haren irudikapen-gaitasunagatik. El esquema representado en la figura 1.2, pertenece a un vehí­culo tipo berlina con simbología de los componentes propia del fabricante, actualmente en desuso, pero de gran interés por su capacidad ilustrativa.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ekoizle bakoitzak bere prozedura du drainatze-korronteak topatzeko. Cada fabricante tiene su propio procedimiento para la localización de drenajes de corriente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Prozedura egokia erabiltzen dela bermatzeko, ibilgailuaren ekoizleari galdetu behar zaio. Para asegurarse de utilizar el procedimiento adecuado se debe consultar al fabricante del vehí­culo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Jarraitu zehaztasunez ekoizlearen jarraibideei. Seguir las instrucciones del fabricante fielmente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Aire-poltsekin zerikusia duten lanetan, bateria deskonektatu eta zorroztasunez jarraituko diegu ekoizlearen urrats eta gomendioei. En trabajos relacionados con airbag, desconectamos la batería y seguiremos fielmente los pasos y recomendaciones estipulados por el fabricante.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

a) Masa-puntuak ekoizlearen planoetan kokatuta eta adierazita daude. a) Los puntos de masa están localizados y señalados en planos del fabricante.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

fabrikatzaile > fabricante (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egonkortasuna eta ainguraketari ondo erreparatuko zaie, fabrikatzailearen jarraibideen arabera. Deberán cuidarse la estabilidad y el anclaje siguiendo las instrucciones del fabricante.

Materiala: Gozogintza

Fabrikatzaile batzuek legamia lehorraren bi mota merkaturatzen dituzte: Hay fabricantes que comercializan dos tipos de levaduras secas:

Materiala: Gozogintza

Fabrikatzaileak ematen duen kodean programatzen da, eta edozein PCtan egin daiteke. Se programa en código facilitado por el fabricante y se puede realizar en cualquier PC .

Materiala: Gozogintza

Robot-fabrikatzailek, zeinek bere ereduetarako kontrol-lengoaia egin du, eta bere aldetik garatu ditu bere sistemak. Cada fabricante de robot ha desarrollado su propio lenguaje de control para sus modelos, desarrollando individualmente sus sistemas.

Materiala: Gozogintza

Fabrikatzaile gehienak une hauetan garatzen ari dira. Helburua da bai ibilbideak, bai gainerako kodeak automatikoki sortzea. En desarrollo en la actualidad por la gran mayoría de los fabricantes, se pretende que se generen automáticamente tanto trayectorias como códigos restantes.

Materiala: Gozogintza

fabrikatzaile > fabricante (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharrak Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

41. artikulua: Fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharrak Artí­culo 41: Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharra da langileentzat arriskutsuak izan ez daitezen ziurtatzea haiek gomendatutako kondizioetan, moduan eta helburuetarako instalatu eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lanean erabiltzeko produktu eta gai kimikoen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileak behartuta daude horiek ontziratu eta etiketatzeko halako moldez, non segurtasun-baldintzak betez gorde eta manipulatzea eta horien edukia eta langileen segurtasunerako edo osasunerako izan ditzaketen arriskuak argi eta garbi identifikatzea ahalbidetu beharko baitute. Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias quí­micas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileak babesteko elementuen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileek produktuen eraginkortasuna ziurtatzeko betebeharra dute, betiere haiek gomendatutako moduan eta kondizioetan instalatzen eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fabrikatzaileek, inportatzaileek eta hornitzaileek enpresaburuei beharrezko informazioa eman beharko diete eta enpresaburuek haiengandik eskuratu, makineria, ekipo, produktu, lehengai eta lanabesen erabilera eta manipulazioa langileen segurtasunerako eta osasu Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horretaz gain, fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileentzat ezartzen diren beharrak bete beharko dira, baita langile autonomoentzat sor litezkeen eskubide eta betebeharrak ere. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especí­ficas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

VI. kapituluan makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileei dagozkien betebeharrak arautu ondoren, zeinak erabiltzaileentzat segurtasunik handiena duten produktuak eta ekipoak merkaturatu ahal izateko barne-merkatuko komunitate-araudiarekin lotzen baitira, Legeak, VII. kapituluan, beteko dela bermatu behar duten erantzukizunak eta zigorrak arautzen ditu, eta leg Tras regularse en el capí­tulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

ekoizle > fabricante (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu eta babes kolektibo eta indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri, mantendu eta zaintzea. Gainera, oro har beren jardunean erabili dituzten baliabideak ere ekoizleak edo hornitzaileak nahiz Prebentzio Zerbitzuak emandako jarraibide eta aholkuen arabera erabili beharko ditu. Utilizar, colocar, mantener y cuidar todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que desarrollen su actividad según las instrucciones y consejos del fabricante o suministrador, as

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Begiratzea ea makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu, babes kolektibo zein indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri eta zaintzen diren eta mantentze-lanak egiten zaizkien. Eta oro har, langile guztiek beren jardunean erabiltzen dituzten baliabide guztiak ekoizleek edo hornitzaileek eta Prebentzio Zerbitzuak emandako jarrai Verificar que se utilizan, colocan, mantienen y cuidan todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que los trabajadores a su cargo desarrollen sus actividades, según las instrucciones y cons

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrez gain, enpresak erabili beharreko produktu mota oro erostean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) hornitzaileari edo ekoizleari SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA egiteko eskatu behar zaio (16 puntuz osatutako fitxa horretan zehazten dira ezaugarriak, erabiltzeko prozedura, erabilera debekatuak eta abar). Independientemente de esto, cuando se compre de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) que sea utilizado por esta empresa, solicitar al suministrador o fabricante la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD del producto (ficha compuesta por 16 puntos que definen sus caracterí­sticas, modo de empleo, usos prohibidos, etc.).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

fabrikatzaile > fabricante (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azkenik, itxitura sakonetik aztertu badugu eta fabrikatzaileak bermatutako kalitatezko materialak hautatu baditugu, indarreko araudia betez, seguru egon gaitezke estalkiak funtzionamendu egokia izango duela. Nolanahi ere, estalkia eraiki eta instalatzean, obra-zuzendariak zorrotz jokatu behar du puntu guztietan, jatorrizko proiektuan aldaketarik baimendu gabe. Finalmente, si se ha estudiado el cerramiento con profundidad y se han escogido materiales de calidad y garantía de fabricante, cumpliendo con la normativa vigente, podemos estar seguros de que el funcionamiento de la cubierta será satisfactorio, aunque queda el capí­tulo de construcción o instalación de la misma, en el que el

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aldez aurretik aipatutako lan-faseetako bakoitzean erabili beharreko produktua edo produktuak identifikatzea: izena eta fabrikatzailea, INCE/AENOR homologazioa eta proiektuaren zehaztapenak egokitzea, QB-90 EOA araua eta UNE 104 402 atala betez . Identificar el producto o productos a emplear en las distintas fases de trabajo, ya citadas, designación y fabricante, así­ como homologación INCE/AENOR y su adecuación a las especificaciones del Proyecto, cumpliendo la NBE QB-90 y apartado UNE 104 402.

Materiala: Eraikinaren estalkia

estaldura (2) esaten zaio, bi aldeetatik galvanizatutako edo barrutik ikusi ahal izateko alde batetik kolorez lakatutako altzairuzko xaflaz greka itxurakoa osatzen da. Xafla hori egituraren petraletan fabrikatzaileak berak diseinatutako ainguratze galvanizatuen bitartez ainguratuta dago. denominada cubrición (2), constituida por la instalación de una chapa de acero de perfil "grecado" galvanizado a dos caras o lacado por una de ellas en color para ser vista desde el interior, anclada a las correas de la estructura con anclajes galvanizados diseñados por el propio fabricante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

iragazgaiztea esaten zaio (4), kautxu sintetikoz (Hypalón motakoa) aurrefabrikatutako mintz bat instalatuz osatua, gainjarpenetan (gutxienez 10 cm) mekanikoki ainguratua, fabrikatzaileak berak diseinatutako ainguratze galvanizatu bereziak (5) dituena, poliesterrezko sare obalez armatua, UNE 104 301/91 araua betez betiere. denominada impermeabilización (4), compuesta por la instalación de una membrana prefabricada de caucho sintético, tipo Hypalón, anclada mecánicamente en los solapes, mí­nimos de 10 cm, con anclajes especiales galvanizados (5) diseñados por el propio fabricante, armada con malla oval de poliéster, cumpliendo la normativa UNE 104 301/91.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla grekatuaren oinarria instalatuta dagoela oinarri hartuta, estalkiari ematen zaio hasiera estrusio bidezko EXP poliestireno-aparrezko xafla zurrunak (26 kg/m3) jarriz. Xafla horiek zur-erdikako mekanizatua dute perimetro osoan, konpresio bidezko 2 kg/cm2-ko erresistentziarekin (UNE 53310) eta eraikinaren kokapen-eremuaren azterlan Higrotermikoak definitutako ||Partiendo de la base de que el soporte de chapa grecada esté instalado, se inicia la cubierta con la colocación de las planchas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido EXP de 26 kg/m3, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, con resistencia a compresión de 2 kg/cm2 (UNE 53310) y

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla "grekatua" jarri ostean, gainazala etileno-polietileno klorosulfonatuzko xafla sintetiko batez Hypalón kautxu sintetikoa estali behar da gainazala, gainjarrita (10 cm), fabrikatzailearen argibideei jarraiki. 10 cm horietatik 5 cm mekanikoki ainguratzen dira xafla metalikora galvanizatutako gabila berezien bitartez, eta gainerako 5 cm-ak aurrekoaren gainean jartzen dira aire bero bidez. Colocada la chapa "grecada", se cubre la superficie con una lámina sintética de etileno-propileno clorosulfonado caucho sintético Hypalón armada con malla oval de poliéster, solapada entre sí­ siguiendo indicaciones del fabricante 10 cm, de los cuales 5 cm se anclan mecánicamente a la chapa metálica con tirafondos especiales galvanizados y los otros 5 cm se solapan con el anterior mediante aire caliente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aldez aurretik aipatutako lan-faseetako bakoitzean erabili beharreko produktua edo produktuak identifikatzea: izena eta fabrikatzailea, INCE/AENOR homologazioa eta proiektuaren zehaztapenetara egokitzen ote diren, QB-90 EOA araua eta UNE 104 402 atala betez . Identificar el producto o productos a emplear en las distintas fases de trabajo ya citadas, designación y fabricante, así­ como homologación INCE/AENOR y su adecuación a las especificaciones del Proyecto, cumpliendo la NBE QB-90 y apartado UNE 104 402.

Materiala: Eraikinaren estalkia

estalkiaren bi isurki behealdean elkartzen diren gunea da, fabrikatzaileak berak egiten du teila zeramikoen, hormigoizkoen edo metalikoen bitartez. es el encuentro de dos faldones de cubierta en su parte baja y que está resuelto por el propio fabricante con tejas cerámicas, hormigón o metálicas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

estalkiaren bi isurki goialdean elkartzen diren gunea da, fabrikatzaileak berak egiten du teila zeramikoen, hormigoizkoen edo metalikoen bitartez. es el encuentro de dos faldones de cubierta en su parte alta y que está resuelto por el propio fabricante con tejas cerámicas, hormigón o metálicas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Erretenak, hustubide-buzoiak eta zorrotenak fabrikatzaileek diseinatutako elementu aurrefabrikatuak dira, instalatzeko gomendioekin. Los canalones, buzones de desagüe y bajantes son elementos prefabricados diseñados por fabricantes, con las recomendaciones de instalación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

fabrikatzaile > fabricante (158 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datu teknikoak aldatu egiten dira mota bakoitzaren arabera, eta fabrikatzaileak emandako informazio-orrietan egiaztatu beharko ditugu. Los datos técnicos varían para los distintos tipos y deben ser consultados en las hojas de información del fabricante.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro pneumatikoaren eta hura kontrolatzen duen balbularen diametroak aukeratzeko esperientzia praktikoetako balioak edo fabrikatzaileek emandako taulak erabili baditugu, balbularen iraganbidea erregulatuz zilindroaren batez besteko abiadura kontrola dezakegu bi noranzkoetan (2.15. irudia). Si la elección del diámetro de un cilindro neumático y de la válvula que lo controla se han hecho según valores de experiencias prácticas, o según tablas facilitadas por los fabricantes, podrá obtenerse una velocidad media que puede ser controlada en ambos sentidos mediante la variación del paso de la válvula (figura 2.15).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Gaur egun, produkzio-planteamenduen haritik (ebaketaren ingeniaritza, mekanizatu beharreko materialak eta geometriak, prozesuaren ahalmena, errendimendua eta abar), makina berri bat garatu dute makineria-fabrikatzaileek (egia esan, fresatzeko makinaren eta arrabotatzeko makinaren hibridoa baino ez da). Makina horrek oso ehuneko handian biltzen ditu adierazitako planteamenduak. Actualmente, los planteamientos productivos (ingeniería del corte, materiales y geometrías a mecanizar, capacidad de proceso, rendimiento...) han llevado a los fabricantes de maquinaria a desarrollar una nueva máquina (aunque es un hí­brido de fresadora y cepilladora) que asume en porcentaje muy alto dichos planteamientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produktuaren salmenta-prezioa merkatuko hainbat faktorek zehazten dute gaur egun; faktore horiek batzuetan ez daude fabrikatzailearen mende soilik, beste faktore batzuek ere eragiten dute, esaterako: En los momentos actuales el precio de venta del producto está determinado por múltiple factores de mercado, a veces no dependientes exclusivamente del fabricante sino que dependen de:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Zenbait fabrikatzailek behetiko sarpena gomendatzen dute. Izan ere, ebaketa-esfortzuak txikiagoak direnez gero, zehatzagoa da. Algunos fabricantes recomiendan la penetración inferior porque al producirse menos esfuerzos de corte es más preciso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fabrikatzailearen eta modeloaren arabera, makinen formak, banaketak, potentziak eta erabilerak desberdinak izan daitezke, baina, oro har, mekanizazio ultrasonikorako makina baten elementu nagusiak honako hauek dira: Según cada fabricante y modelo, las formas, distribuciones, potencias y usos de las máquinas pueden variar, pero comúnmente éstos son los principales elementos de una máquina para el mecanizado ultrasónico:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

F indarraren balioa fabrikatzaileak zehaztu behar du. El valor de la fuerza F debe ser precisado por el fabricante.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) eta b) saiakuntzetan aplikatu beharreko F indarraren balioa fabrikatzaileak zehaztu behar du. El valor de la fuerza F a aplicar en los ensayos a) y b) debe ser precisado por el fabricante.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Direktibetan hainbat prozedura (moduluak) jasotzen dira, hain zuzen, diseinu-faseari, produkzio-faseari edo biei dagozkienak, babesten dituzten produktuen kategorien eta haien arriskuen arabera. Batzuetan, fabrikatzaileari aukeratzeko askatasuna ematen zaio. Las directivas contienen distintos procedimientos (módulos) que se refieren a la fase de diseño, a la fase de producción o a ambas, de acuerdo con las categorías de productos que amparan y los riesgos implicados, concediendo en ocasiones libertad de elección al fabricante.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

Halaber, fabrikatzailea Erkidegoan kokatua ez badago eta ez badu harako ordezkari baimendurik, inportatzailearenak Erkidegoko merkatuan hirugarren herrialde bateko produktu bat merkaturatzen duena izango dira zenbait erantzukizun, eta . produktuari buruzko informazioa eman dezakeela bermatu beharko du: adostasun-deklarazioaren kopia eta dokumentazio teknikoa. Asimismo, en el caso de que el fabricante no esté establecido en la Comunidad y no cuente con representante autorizado en ésta, es el importador, el que comercializa un producto procedente de un paí­s tercero en el mercado comunitario, quien asume determinadas responsabilidades, debiendo garantizar que está en condiciones de facilitar la información necesaria sobre ese producto copia de la declaración de con

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka

2
fabrikatzaile > fabricante (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciagak 1936an Parisen hartu zuenean bizilekua, nahasmendu giroan sartuta zegoen parpaila mekanikoaren industria. Kanpoko merkatuaren oso mendekoa zenez, amerikar merkatuarena bereziki; luxuzko sektorea izanik, 1929an Estatu Batuetan sortutako finantza krisiaren ondorio latzak jasan zituen, hura Europara iritsi aurre-tik. Edonola ere, 1920ko hamarraldiko moda oso onuragarria izan zen parpailarentzat, eta bereziki estimatuak ziren Art Deco estiloaren eragina zuten motiboak. 1929an, 380 lantegi zeuden Calaisen, 2710 ehungailu eta 300 milioi franko inguruko fakturazioa eragiten zuten. Baina, 1931n, nazioarteko neurri protekzionistak jarri ziren abian2. Parpailen fabrikatzaileen ganbera sindikalaren arabera, garai hartan 54 lantegik itxi behar izan zituzten ateak3. 1830etik 1936ra sektorearen fakturazio bolumenak nabarmen egin zuen atzera. Zenbait fabrikatzaile, porrot egiteko zorian zeudela, beren ehungailuak saltzen saiatu ziren. Hala ere, epe ertainera konpetentzia areagot Cuando Cristóbal Balenciaga se instala en París en 1936, la industria del encaje mecánico acaba de vivir una década agitada. Muy dependiente del mercado exterior, principalmente americano, este sector de lujo se vio muy afectado por la crisis financiera que se abatió sobre los Estados Unidos en 1929, antes de llegar a Europa. Sin embargo, la moda de los años 1920 fue favorable para el encaje y valoró especialmente los motivos influenciados por el estilo Art Déco. En 1929, Calais cuenta ya con 380 fabricantes y 2710 telares, generando alrededor de 300 millones de francos de volumen de facturación. Pero, en 1931, se pusieron en marcha medidas proteccionistas internacionales. La cámara sindical de los fabricantes de encaje enumera en aquella época 54 cierres de fábricas. De 1930 a 1936, el volumen de facturación del sector experimenta una regresión considerable. Algunos fabricantes, al borde de la quiebra, intentan vender sus telares. Sin embargo, el riesgo de una deslocalización que alim

Materiala: Ehungintza liburuak

Bigarren Mundu Gerrak bete-betean harrapatu zuen Calais eta bertako industria: hiria okupatu eta bonbardatu egin zuten 1944ko Askapenean, eta ekoizteko eta merkaturatzeko zailtasunei aurre egin behar izan zieten fabrikatzaileek. Materia frantsesak baino ezin zituzten erabili -rayona eta biskosa-, eta horiek mugatuta zituzten. Kotoia tula egiteko baino ez zen erabiltzen, gudaroste alemanaren eltxo-sareetarako lehenik eta bonbardaketetan hautsitako kristalak ordezteko gero. 1945. urtearen hasieran ganbera sindikalistak egindako inbentario baten arabera, gatazkak iraun zuen bitartean 300 ehungailu baino gehiago suntsitu ziren. 1946. urteaz geroztik, berriro ekin zitzaion ekoizpenari, 1947an Estatu Batuek muga-zergak murriztu zituztenean batez ere. Kotoi ingelesen inportazioari dagokionez, 1950ean hasi zen berriro ere horiekin. Aldi berean, Nylon hariaren merkaturatzearekin batera aukera berriak zabaldu ziren bertako 150 fabrikatzaile ingururentzat; eta orduz geroztik, Nottinghamekoak gain La Segunda Guerra Mundial afecta de lleno a Calais y a su industria: la ciudad fue ocupada y luego bombardeada durante la Liberación en 1,944, y los fabricantes se vieron confrontados a dificultades de producción y de comercialización. Sólo podían utilizar las materias francesas - el rayón y la viscosa - que estaban además racionadas. El algodón es asignado a la fabricación exclusiva del tul, en un principio destinado a las mosquiteras de la armada alemana, después a reemplazar cristales rotos por los bombardeos. Un inventario, realizado a principios del año 1945 por la cámara sindicalista, registra más de 300 telares destruidos durante el conflicto. A partir de 1946, la producción se retoma lentamente, principalmente gracias a la reducción de los derechos de aduana por parte de los Estados Unidos en 1947. Respecto a la importación de algodones ingleses, vuelve a empezar en 195011. Paralelamente, la comercialización del hilo de Nylon abre nuevas perspectivas a los aproximadamente 150 f

Materiala: Ehungintza liburuak

1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak