incidencia Bilatu incidencia testuinguru gehiagotan

1
gorabehera > incidencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nolanahi ere, kontaktu informal horiek haurraren beharren eta gertatutako gorabeheren araberakoak dira, eta agur sinple batetik komunikazio sakonxeago baterainokoak; adibidez, seme-alabaren ezohiko jokabideren bati, istripu txiki bati edo tirabira huts bati buruzkoa. De todas maneras, estos contactos informales dependerán de las necesidades del pequeño y de las incidencias ocurridas, y podrán ir de un simple saludo a una comunicación un poco más profunda referente, por ejemplo, a alguna anormalidad en el comportamiento de su hijo, un pequeño accidente o una simple disputa, todas ellas incidencias que no tienen trascendencia.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Zentro batzuek taula batzuen bidez ematen dute eguneroko informazioa. Taula horietan agertzen da haurra zenbat aldiz libratu den eta gorozkiak nolakoak ziren, otorduetako jokabidea eta gorabeherak, lo-kuluxkaren iraupena... Algunos centros proporcionan la información diaria a través de unas tablas en las que figuran el número de deposiciones y sus caracterí­sticas, el comportamiento e incidencias durante las comidas, la duración de la siesta, etc.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Gorabeherak eta oharrak: Incidencias y observaciones:

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

gertakari > incidencia (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aplikazioaren garapenean zehar egondako gertakariak. De las posibles incidencias a lo largo del desarrollo de este punto.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Horrela, gertakari guztiak gertatutako eremuan gordeko dira. De esta manera, cualquier incidencia quedará contenida en el área donde ha tenido lugar.

Materiala: SCADA sistemak

Hori horrela, kontrol-sistemaren funtzioak alda zitzakeen eta hainbat gertakari eragin zituen. Horien ondorioz ur-hondakinen isuriak gertatu ziren ibai eta parkeetan eta estolderiaren kudeaketaz arduratzen zen enpresari sortutako kaltea nabarmena izan zen. De esta manera podía alterar las funciones del sistema de control, provocando numerosas incidencias que dieron como resultado vertidos de aguas residuales en rí­os y parques, y el perjuicio evidente a la empresa responsable de la gestión del alcantarillado.

Materiala: SCADA sistemak

zenbait datu-base pasahitzen bidez babestea, helburu orokorreko komunikazio-loturak eta lotura babestuak, erabiltzaile-zerrenden araberako atribuzio-mailak, gertakarien aurrean jarduteko estrategiak eta abar. Protección con contraseñas de ciertas bases de datos, enlaces de comunicación de propósito general y enlaces protegidos, niveles de atribuciones según listas de usuarios, estrategias de actuación en caso de incidencias, etc.

Materiala: SCADA sistemak

Operadoreari jakinarazten zaizkio antzematen diren gertakariak, antzematen diren unean bertan. El operador es notificado en el momento en que se detecta una incidencia.

Materiala: SCADA sistemak

Kontrol-elementuetan ezarritako diagnosi-sistemek etengabe jakinarazten dute ekipoetan izan daitekeen edozein gertakari. Los sistemas de diagnóstico implementados en los elementos de control informan continuamente de cualquier incidencia en los equipos.

Materiala: SCADA sistemak

Gainera, alarma-panelek eska dezakete langileek ikuskatzeren bat egin dezatela, gertakariak jasota gera daitezen. Además, los paneles de alarma pueden exigir alguna acción de reconocimiento por parte del operario, de forma que queden registradas las incidencias.

Materiala: SCADA sistemak

Gertakariak komunikatzeko gaitasuna duen urrutiko edozein sistema amortizatzen zen epe labur samarrean, instalazioaren neurriaren arabera. Cualquier sistema remoto con capacidad para comunicar incidencias se amortiza en un plazo relativamente corto, en función de la envergadura de la instalación.

Materiala: SCADA sistemak

Gertakariak automatikoki komunikatzeko aukerak (adibidez, aurrez finkatutako telefono zenbaki batera edo ugaritara deituta) oso interesgarri egiten ditu mantentze-lanetarako. La posibilidad de comunicar incidencias de forma automática, por ejemplo, llamando a uno o varios números de teléfono prefijados, los hace extremadamente interesantes en tareas de mantenimiento.

Materiala: SCADA sistemak

Gertakarien liburuak beti obran egon behar du, eta lanean ari diren bitartean segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen esku egon behar du; bestela, koordinatzailerik izendatzen ez denean, eskumena duen zuzendaritzaren esku egongo da. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

intzidentzia > incidencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Intzidentzia edo matxura baten ondorio ez diren eta matxura gertatu aurretik hura saihestea helburu duten beste mantentze-lan guztiak barne hartzen ditu mantentze-lan planifikatuak, oro har. Se considera, que dentro del aspecto genérico, de Mantenimientos Planificados entran todos aquellos Mantenimientos que no proviniendo de la presencia de una incidencia o avería, tratan fundamentalmente de evitar la misma, antes de que se produzca.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

2. ariketa.- Bete A enpresako Y instalakuntzan izandako intzidentziaren matxura-agiria. Ejercicio 2.- Llenar el parte de averías de una incidencia en la Instalación Y de la Empresa A

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Hala, zero hutsegiterekin zero intzidentziarekin, zero akatsekin ekoizteko erronkari eusten zaio. Con ello se acepta el reto de producir con cero fallos cero incidencias cero defectos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea