material aislante Bilatu material aislante testuinguru gehiagotan

1
material isolatzaile > material aislante (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskularrurik edo beste material isolatzaileren bat eskura baduzu, jantzi, isola ezazu zeure burua lurretik alfonbra isolatzaile edo aulki baten bidez, eta, ahal izanez gero, erabil ezazu haga isolatzaile bat pertsona instalaziotik banantzen saiatzeko. Si tienes a mano guantes o cualquier otro material aislante póntelo, aí­slate del suelo mediante una alfombra aislante o una banqueta, y si es posible utiliza una pértiga aislante para intentar separar a la persona de la instalación.

Materiala: Automatismoak

-Egin itzazu eroaleen arteko konexioak kaxen barnean, sugarra hedatzen ez duten material isolatzaileko kaxak erabiliz. -Realiza las conexiones entre conductores en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama.

Materiala: Automatismoak

Diametro txikiko eta bira ugariko hari esmaltatu bat da, material isolatzailezko karrete batean harilkatua. Está formada por hilo esmaltado de pequeño diámetro y muchas espiras, bobinado sobre un pequeño carrete de material aislante.

Materiala: Automatismoak

Barrak, eskuarki, ez daude material isolatzailez estaliak; horregatik, arreta handiz jardun behar da mantentze- eta konpontze-eragiketetan. Debido a que, por lo general, las barras no están cubiertas de material aislante, se ha de prestar gran atención en las tareas de mantenimiento y reparación.

Materiala: Automatismoak

Barra malguak kobrezko xaflazko arima eroale batez osatuta daude, eta material isolatzailez estalita. Las barras flexibles están formadas por un alma conductora de láminas de cobre y recubiertas de material aislante.

Materiala: Automatismoak

material isolatzaile > material aislante (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kableak material isolatzaileen (PVC, silikona, etab.) bidez isolatzen dira instalazioetan, eta kable-sortak osa ditzakete. Los cables se encuentran aislados en las instalaciones con materiales aislantes tipo PVC, silicona, etc., y pueden formar mazos.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Hariak, barrutik, terminal lau batzuetara konektatzen dira. Terminal horiek bonbilla-zorroan daude, material isolatzailearen multzo batek isolatuta; multzo hori, halaber, anpoilaren euskarria da. Los filamentos van conectados interiormente a unos terminales planos, ubicados en el casquillo y aislado de este por un conglomerado de material aislante que a la vez sirve como soporte de la ampolla.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Harizpia anpoila horren barruan dago, helize-formako malguki baten moduan bilduta, sendotasun ona eta neurri txikia lortzeko. Hala, balio-bizitza luzea izango du, auto bateko osagaia denez bibrazioak jasan beharko dituen arren. Harizpia eta anpoila material isolatzaileen multzo baten bidez lotzen zaizkio bonbilla-zorroari; material-multzo hori hautsezko beiraz osatuta dago, Dentro de esta ampolla se ubica el filamento, enrollado en forma de muelle helicoidal, para conseguir una buena robustez y un reducido tamaño, que aseguran una larga vida a pesar de las vibraciones a las que está sometida como componente de un automóvil; el filamento y la ampolla están sujetos al casquillo por medio de un congl

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

material isolatzaile > material aislante (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Material isolatzailez egindako xaflak jartzen baditugu egurrezko habez osatutako lurraren gainean, zarata transmititzearen aurkakoa bihurtzen da hura (ikusi 992. irudiko ebakidura). En el grabado de la figura 992 vemos la sección de un suelo formado por vigas de madera, el cual, mediante la colocación de planchas de material aislante, resulta antisonoro.

Materiala: Egurraren teknologia

Material isolatzailea Material aislante

Materiala: Egurraren teknologia

material isolatzaile > material aislante (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Material isolatzaileak, banakako kalibrazioa, produktuen itsaspena. Materiales aislantes, calibración individual, adherencias producto.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Euskarri hori material isolatzaileko plaka batetik abiatuta dago eginda, eta bere bi aldeetariko batean kobrezko geruza fina darama itsatsita. Dicho soporte está realizado a partir de una plancha de material aislante que lleva adherida, en una o en sus dos caras, una fina pelí­cula de cobre.

Materiala: Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza

Eroaleen arteko konexioak kaxen barnean egingo ditugu, eta, horretarako, kaxa egokiak erabili beharko ditugu, alegia, sugarra hedatzen ez duten material isolatzaileko kaxak. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

material isolatzaile > material aislante (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neguan, aireztatze-ganberaren aire-zirkulazioaren eraginez, material isolatzailea lehortu egiten da, eta, ondorioz, azaleko kondentsaziorik ez da sortzen, isolatzaileak bere goreneko ahalmenari eusten diola; Hala, isolatzailearen bizitza % 20 hobetzen da, eraikinaren barne-erosotasunaren mesedetan (2.3.2 irudia). En invierno, la circulación de aire en la cámara de ventilación provoca que el material aislante esté seco y en consecuencia no se originen condensaciones superficiales, manteniéndose la capacidad aislante al máximo, mejorando la vida del aislante en un 20% y en consecuencia el confort interior del edificio (Figura 2.3.2).

Materiala: Eraikinaren estalkia

Isolamenduak iragazgaizte-xaflarekiko duen posizioan oinarritzen da Alderantzizko Estalkiaren kontzeptua, hots, tradizionalki material isolatzailea material iragazgaizgarriaren azpian kokatzen da, baina "alderantzizko" sisteman kontrakoa egiten da, iragazgaiztea isolamenduaren azpian uzten baita, 4.1 irudian ikusten denez, betiere estalki lau bat proiektatzen ari bagara. El concepto de Cubierta Invertida se basa en el posicionamiento del aislamiento respecto a la lámina de impermeabilización, es decir, tradicionalmente el material aislante se sitúa debajo del material impermeabilizante, lo cual en el sistema "invertida" se hace al contrario, dejando la impermeabilización debajo del aislamiento, según se expresa en la Figura 4.1, siemp

Materiala: Eraikinaren estalkia

Material isolatzailerik ez dagoelako, edo, kokapen-eremuaren arabera, isolatzailearen lodiera egokia ez delako, gertatzen da. Consecuencia de la ausencia de material aislante o espesor inadecuado del mismo para la zona de ubicación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkian esku hartzerakoan, material isolatzailea jarri behar da, eremuari buruzko azterlan higrotermikoa egin ondoren, CT-79 EOA betez, material iragazgaizgarri batek babestua. Euri-urarekiko estankotasuna bermatzen du horrek, baita barneko azaleko tenperatura ihintz-tenperatura baino txikiagoa izatea ere. La intervención en la Cubierta es la instalación en la misma de un material aislante, previo Estudio Higrotérmico de la zona, cumpliendo la NBE CT-79, protegido por un material impermeabilizante, que nos garanticen estanquidad al agua de lluvia y temperatura interior superficial inferior a la temperatura de rocí­o.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zuntz-zementuzko xaflak hautsi edo pitzatzen direlako eta estalkian material isolatzailerik ez dagoelako gertatzen da. Consecuencia de la rotura o fisuración de las planchas de fibrocemento y la ausencia de material aislante en la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Geruza iragazgaizgarrian anomaliak sortzen direlako, hustubideak edo dilatazio-junturak egoera txarrean daudelako eta material isolatzailerik ez dagoelako (edo dagoena gaizki dimentsionatu delako) gertatzen da. Consecuencia de anomalías en la capa impermeable, desagües en mal estado o juntas de dilatación, así­ como falta de material aislante o mal dimensionado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Geruza iragazgaizgarrian, hustubideetan eta dilatazio-junturetan anomaliak sortzen direlako, eta material isolatzailearen lodiera desegokia delako edo isolatzaileak lodierarik ez duelako gertatzen da. Consecuencia de anomalías en la capa impermeable, desagües o junta de dilatación y espesor inadecuado o inexistente del material aislante.

Materiala: Eraikinaren estalkia