erreten Bilatu erreten testuinguru gehiagotan

1
erreten > canal (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batetik, hozka markatzen dugunean, kontuan izan behar dugu janguneak 11 mm kentzen dizkiola ziriari eta erretenak beste 11 mm kentzen dizkiola eta, horrenbestez, ahoaren zabalera hainbeste txikiagotu behar dugula. Bestetik, ziria markatzen dugunean jangunearen aldean, hutsunerik ez gelditzeko behar adina (11 mm) handiagotu behar dugu. a) Al señalar la escopleadura, se habrá de disminuir su ancho en 11 mm. que el rebajo comerá a la espiga, y unos 11 mm. aproximadamente que le comerá la canal, b) Al marcar la espiga por la cara del rebajo, se le dará el aumento correspondiente (11 mm.) para que no quede hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Markoa erabili behar badugu bi orriko leihoa edo atea sartzeko eta ohi baino landuagoa egin nahi badugu, 15 bat mm-ko erretena egiten dugu langaluzeetan (ikusi 766. irudia), borxa bidezko itxitura izenekoa. Si el marco fuera para un batiente de dos hojas y de construcción más esmerada, se hace en los largueros una canal de unos 15 mm. de diámetro (figura 766), llamada cierre de borjas.

Materiala: Egurraren teknologia

Hotz handia egiten duen eskualdeetan, ezinbestekoa da erretena egitea leihoen edo balkoien behealdeko langararen ertzean, kondentsazio-ura biltzeko (ikusi 894.bis irudia). Para comarcas de mucho frí­o, será muy necesario efectuar en el canto de la traviesa inferior de las ventanas o balcones una canal para la recogida del agua de condensación tal como nos muestra el detalle de la figura 894 bis.

Materiala: Egurraren teknologia

bihotzetik, hainbat erradio edo erreten abiatzen dira. Nahiko handiak dira, zuhaitzen corazón del tronco salen unos radios o canales más o menos grandes, según los

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago giltzaren zabalera eta piezarena ezin direla izan berdinak, arkuaren barnean lotura agerian ez egoteko; moldura, jangune edo erretenen bat egin behar da. Adviértase que la llave no tiene el mismo ancho que la pieza, para evitar que se vea la unión en el interior del arco, sí­ se tiene que efectuar alguna moldura, rebajo, canal, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Moldura zabala da, eta erretenaren gisara lantzen da, irtengunearen azpiko aldean. Se da este nombre a la moldura ancha, que se labra en forma de canal en la parte inferior del saliente.

Materiala: Egurraren teknologia

hasieran, hortzen ahoak egurra urratu bakarrik egiten du eta, ondoren, erretenaren erdialdea pitzatzen eta ebakia egiten du. Al principio los filos de los dientes sólo rayan la madera; luego hienden el centro de la canal, formando el corte.

Materiala: Egurraren teknologia

d) Tresna hauek deskribatu behar ditu: kojineteak, biribilkatze-ardatzak, txirrikak, txirrika gidariak, balaztak, zinta-bilgailuak, tenplagailuak, tornuak, topeak, erretenak... d) Descripción de los aparatos siguientes: cojinetes, ejes de enrollamiento, poleas, poleas guías, frenos, recogedores de cintas, templadores, tornos, topes, canales, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, badira burdinazko bi angelu edo tope: pertsianaren beheko aldeko langaran finkatzen ditugu, eta helburua da pertsiana biribiltzen dugunean ez dadin osorik sar danborrean eta ez dadin irten erretenetik. Asimismo hay dos ángulos de hierro o topes que se fijan en la traviesa inferior de la persiana, para impedir que, al arrollarse, entre toda en el tambor, saliéndose de la canal.

Materiala: Egurraren teknologia

U erako burdinazko erretenak gontza du garaiera jakin batean, gidariak artikulatzeko: La canal de hierro U tiene, a determinada altura, una bisagra que permite la articulación.

Materiala: Egurraren teknologia

2
erreten > roza (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erretenak Rozas

Materiala: Igeltserotza

Erreten bertikala egiten. Erretena egiteko arestian aipatutako teknikak tartekatuta erabil ditzakegu, eta komenigarria izaten da goitik behera egitea. Realización de una roza en sentido vertical, para lo que se pueden alternar las técnicas arriba citadas, recomendándose que se hagan de arriba hacia abajo.

Materiala: Igeltserotza

b) Estalkian karel perimetralak egin behar dira, eta, karelean, shuntak eta erretenak edo ahoak ezarri, xafla iragazgaizgarria ainguratzeko. b) Realizados los petos perimetrales de la cubierta, shunts y rozas o cajeados en el peto para anclaje de la lámina impermeabilizante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con u

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara atrakatzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakontasunez, eta barneko El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con un

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara atrakatzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakontasunez, eta barneko El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

3
Etxe baten erreten-sistema
Etxe baten erreten-sistema
erreten > canalón (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estaldura: metalezko teiladun sistema instalatu behar da fabrikatzailearen jarraibideei jarraiki, lanak estali beharreko isurkiaren behealdetik hasita, hustubidearen erretena ezarri ondoren. Cubrición; instalación del sistema de teja metálica, siguiendo las instrucciones del fabricante, iniciando los trabajos desde la parte baja del faldón a cubrir previa instalación del canalón de desagüe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-ura estalkiaren maldari esker husten da , zertxek sortutakoa. Ura husteko buzoiak eta metalezko edo PVCzko zorrotenak dituzten erreten perimetraletara bideratzen da ura. La evacuación del agua de lluvia se consigue por medio de la pendiente de la cubierta, originada por las propias cerchas, que va a dar a canalones perimetrales con buzones de desagüe y bajadas metálicas o de PVC.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Erretenak/nabak Canalones/Limahoyas

Materiala: Eraikinaren estalkia

Horrelako estalkietan jardutea justifikatua dago haizearen eraginez estaldura desagertu edo mugitu denean, euri-ura barnealdera iragazi denean, erreten eta zorrotenak egoera txarrean daudenean eta abar. La actuación en este tipo de cubierta se justifica cuando por efecto del viento ha desaparecido o se ha movido la cubrición, filtraciones de agua de lluvia al interior, mal estado de canalones y bajantes, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura mota horretan, kontuan hartu behar diren puntu bereziak (estalkiaren diseinua tradizionala bada, betiere) honako hauek dira: nabak, bizkarrak, argizuloak, erretenak, zorrotenak, paramentu bertikalekiko elkarguneak eta abar. En este tipo de cubrición los puntos singulares a considerar, siempre y cuando el diseño de la cubierta sea tradicional, son las limahoyas, limatesas, claraboyas, canalones, bajantes, encuentros con paramentos verticales, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Erretenak, hustubide-buzoiak eta zorrotenak fabrikatzaileek diseinatutako elementu aurrefabrikatuak dira, instalatzeko gomendioekin. Los canalones, buzones de desagüe y bajantes son elementos prefabricados diseñados por fabricantes, con las recomendaciones de instalación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

4
erreten > bajante (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Euri-uren erretenaren gasen eta usain txarren itzulera ezabatzen du. Elimina el retorno de gases y malos olores de la bajante de agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gasaren itzulera eta usain txarrak ezerezten ditu euri-erretenetan. Elimina el retorno del gas y malos olores en las bajantes pluviales.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-uren erretenaren gasen eta usain txarren itzulera ezabatzen du. Elimina el retorno de gases y los malos olores de la bajante de agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gasaren itzulera eta usain txarrak ezerezten ditu euri-erretenetan. Elimina el retorno del gas y los malos olores en las bajantes pluviales.

Materiala: Eraikinaren estalkia