seguro Bilatu seguro testuinguru gehiagotan

1
aseguru > seguro (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
625.- ASEGURU-PRIMAK. 625.- PRIMAS DE SEGURO.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aseguru-primengatik ordaintzen diren kantitateak barne hartzen dira. Comprende las cantidades que se satisfacen en concepto de primas de seguro.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

19.- Aseguruaren primak ordaindu dizkio aseguruetxeari: 721,21 euro. 19.- Pagamos por primas de seguro a una compañía aseguradora por 721,21 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aseguruaren primak. Primas de seguro.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak 1.202,02 euro ordaindu dizkio Gizarte Segurantzari bankuko kontu korrontearen bidez langileentzako aseguru gisa. La empresa paga en concepto de Seguro por los trabajadores a la Seguridad Social 1.202,02 € a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ibilgailuen urteko aseguru-polizaren periodokatzea erregistratu gabe dago (hasierako data 20X1-11-01 eta epe-muga 20X2-10-31); izan ere, aseguruen primetara (625) kontabilizatu du 12.000 euroko zenbatekoa. Está pendiente de registrar la periodificación de la póliza anual de seguros de los vehí­culos (fecha inicio 1-11-20X1con vencimiento el 31-10-20X2, ya que se ha contabilizado a primas de seguros (625) por el total del importe que asciende a 12.000 euros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aseguru-prima Prima de seguro

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Sozietate bereziak izan ezik (aseguruetako mutuak, inbertsio-fondoak, pentsio-fondoak, nekazarien kutxak eta kreditu kooperatibak, arlo fiskalean babestutako kooperatibak eta abar). Con excepción de las sociedades especiales (mutuas de seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones, cajas rurales y cooperativas de crédito, cooperativas fiscalmente protegidas, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Periodokatzen diren alokairu-kontratuak, aseguru-polizak, aurretiaz ordaindutako interesak eta abar frogatu. Comprobar los contratos de alquiler, pólizas de seguros, intereses pagados por anticipado, etc, que pueden ser objeto de periodificación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aseguruen primak (625) Primas de seguros (625)

Materiala: Kontu-ikuskaritza