konpresio Bilatu konpresio testuinguru gehiagotan

1
konpresio > compresión (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Segurtasun-topea edo -punta dauka; horrek inpaktuaren aurka behar adinako babesa ematen du: talkaren unean 100 J-ren baliokide den energiaren aurrean, eta konpresio estatikoaren aurrean, 10 KN-ko kargakoa denean. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hozteko instalazioetan txandaka erabiltzen da fluidoen konpresioa eta espantsioa, baita horien tenperatura-aldaketak ere egoera gaseosotik egoera likidora igaroarazteko, eta, alderantziz, beroa elkartrukatzearren. En las instalaciones frigorí­ficas se utiliza alternativamente la compresión y la expansión de un fluido, así­ como sus variaciones de temperatura, para hacerlo pasar del estado gaseoso al lí­quido y viceversa, con el fin de producir intercambios de calor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresioak Compresiones

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aire girotuko makinaren funtzionamendua gas batek konpresio- eta lurrunketa-prozesuan lagatzen eta xurgatzen duen tenperaturan oinarritzen da. El funcionamiento del aire acondicionado está basado en la cesión y absorción de temperatura que realiza un gas cuando se le somete a compresión y evaporación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

konpresio > compresión (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-koefizientea bider erredukzio-koefizientea eginez, erresistentzia onargarria kalkulatzen dugu, eta, behin piezaren S zeharkako ebakidura zein den jakinik, konpresioaren aurkako erresistentzia kalkulatzeko formula orokorra aplikatu besterik ez dugu egin behar: d Multiplicando el coeficiente de trabajo por el coeficiente de reducción, tenemos la resistencia admisible; y, conocida la sección transversal S de la pieza, sólo hay que aplicar la fórmula general de resistencia a la compresión:

Materiala: Egurraren teknologia

Zer ebakidura izan behar du laritzezko pieza batek zuntzen norabidearekiko karga paraleloari eusteko, konpresio sinplea 3.200 kg-koa dela ¿Qué sección necesita una pieza de madera de alerce, para que pueda soportar una carga paralela a la fibra, a compresión simple dé 3.200 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio prismatikoa. Compresión prismática.

Materiala: Egurraren teknologia

Gilbordura ere esaten diogu konpresio prismatikoari. Hain zuzen ere, konpresio prismatikoa da egurrezko piezaren alde txikia piezaren luzera osoaren 1/12 baino txikiagoa denean sortzen den konpresioa. Piezek konpresio- eta flexio-esfortzua egin behar dute halakoetan, aldi berean, eta arrisku handiagoa dago pieza hausteko zapaltzeko baino. Llamada también flexopresión o pandeo, es aquélla en la cual el lado mí­nimo es menor de 1/12 de la longitud total de la pieza, uniéndose a la vez un esfuerzo de compresión y otro de flexión, con riesgo de romperse antes que aplastarse.

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio-lana egiten dutenean, hiru modutan egon daitezke piezak: En el trabajo de compresión, los pies derechos pueden disponerse de tres modos:

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio kubikoa. Compresión cúbica.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua baliagarria izango bada eta ziur egongo bagara behar bezain zehatza dela, ezinbestekoa da kontuan hartzea, lehenik eta behin, zer norabidetan sortzen den piezak jasan behar duen karga (konpresioa, trakzioa, etab.); izan ere, oso ondorio txarrak izan ditzake akatsik egiteak piezek egiten duten esfortzu mota zehazten. Para que el. cálculo sea útil y ofrezca las necesarias garantías de exactitud, es indispensable darse cuenta primero del sentido de la carga (compresión, tracción, etc.) que deberá soportar la pieza, ya que todo error sobre la clase de esfuerzo que realiza una pieza, podría tener fatales resultados.

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio- eta trakzio-lanaren konposatua da flexio-lana (ikusi 1.100. irudia). El trabajo de flexión viene a ser un compuesto de compresión y tracción (fig. 1100).

Materiala: Egurraren teknologia

Egur berdeak konpresioaren aurka duen gehieneko erresistentzia egur lehorrarenaren %60koa da. La madera verde tiene una resistencia máxima a la compresión del 60 % de la madera seca.

Materiala: Egurraren teknologia

1.097. irudia. Konpresio sinplearen edo kubikoaren aurkako erresistentzia. Fig. 1.097 Resistencia a la compresión simple o cúbica.

Materiala: Egurraren teknologia

konpresio > compresión (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudikatutako posizioan, elikagailuak materiala bultzatuz (konpresioa) lan egingo du, eta material-zinta langunera elikatuko du (3.58 irudia). En la posición dibujada, el alimentador trabaja empujando (compresión) y la cinta de material es alimentada a la posición de trabajo (fig. 3.58).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Materiala zerrenda-itxurakoa denean, komenigarria izango da sinkronikoki agindutako bi aldizkako aitzinamendu-elikagailu erabiltzea: batek bultzatzen jardungo du (konpresioa), eta besteak arrastatzen (trakzioa). En caso de que el material sea en tiras se recomienda la utilización de dos alimentadores de avance intermitente mandados sincrónicamente, de los cuales uno de ellos trabaja empujando (compresión) y el otro arrastrando (tracción).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aldizkako aitzinamendu-elikagailua nola erabiltzen den, trakzioan edo konpresioan elikatzeko alegia, 3.56 irudiko eskemako C eta D konexioak erabili beharko ditugu. Según se utilice el alimentador de avance intermitente para una alimentación a tracción o compresión, se deben situar las conexiones C y D en el esquema, según la figura 3.56.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

a) Trakzioan: olio-fluxua balaztaren zurtoinetik ateratzean iratotzen da. b) Konpresioan: olio-fluxua balaztaren zurtoinera sartzean iratotzen da. c) Balazta oleohidraulikoaren kokapena bi zilindro pneumatikoren artean. a) Ejecución a tracción: el flujo de aceite es estrangulado al salir el vástago del freno. h) Ejecución a compresión: el flujo de aceite es estrangulado al entrar el vástago del freno. c) Disposición central del freno oleohí­dráulico entre dos cilindros neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindroaren indarra F (kp = 10 N) (konpresioan) Fuerza cilindro F (kp = 10 N) (compresión)

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Deformazioa lortzeko erreminta konformazio-matrizea izaten da normalean, eta metalaren isurpenarekiko erresistentzia gainditzen duten konpresio-esfortzuak aplikatzen dira. La deformación se obtiene utilizando una herramienta que, generalmente es una matriz de conformado, aplicando esfuerzos de compresión que exceden la resistencia a la fluencia del metal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijezketa-eragiketa dirudien arren (egia esan erremintak antzekoak dira kontzeptu orokor gisa) desberdintasuna honetan datza: eragiketa horretan, materialaren tolestea konpresioa baino neurri handiagoan erabiltzen da. Aunque tiene la apariencia de una operación de laminado (realmente las herramientas son similares -como concepto general-), la diferencia es que aquí­ interviene más el doblado que la compresión del material.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konpresio hori dela medio, kanpoko ertzetik hurbil dagoen txaparen eremuaren lodiera handitu egiten da barrurantz mugitzen den heinean. Debido a esta compresión, la zona de la chapa situada cerca del borde exterior va aumentando de grosor conforme se mueve hacia dentro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortaz, Pa berdin erabil daiteke presioa adierazteko zein materialek trakzioarekiko edo konpresioarekiko duten erresistentzia adierazteko. Por lo tanto, el Pa es válido indistintamente para indicaciones de presión o para indicaciones de resistencia a la tracción o compresión de materiales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aldizkako aitzinamendu-elikagailuak materialaren trakzioan zein konpresioan lan egin dezakeenez, material-bandaren beraren zurruntasuna errespeta dezakegu. Debido a que el alimentador de avance intermitente puede trabajar a tracción o a compresión del material, puede respetarse la rigidez propia de la banda de material.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak