merkatu Bilatu merkatu testuinguru gehiagotan

1
merkatu > mercado (206 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uharte handiko ekonomian, garrantzia hartzen ari da pixkanaka turismoa; 1996. urtean, 83.000 bisitari izan zituen, eta 2.000. urtean, berriz, 160.000, gehienak merkatu europarrekoak. El turismo cobra progresivamente mayor protagonismo en la economía de la gran isla , pues ha pasado de 83.000 a 160.000 llegadas internacionales al año en el periodo 1996-2000, procedentes básicamente del mercado europeo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Uharte Gorriaren (Madagaskarren ezizena) erakargarri nagusiak hauek dira: kontinentean ez bezalako eboluzioa izan duen fauna eta flora endemikoa, 3.000 kilometro hondartza birjin, zoritxarrez sarbiderik eta inolako zerbitzu turistikorik gabe, Isalo Parke Nazionala, Lokano badia, eta Tanako (Madagaskarko hiriburu Antananarivo-ren txikigarria) merkatuak eta herri-arkitektura. Los mayores atractivos de la Isla roja, sobrenombre de Madagascar, son una fauna y flora endémica que ha evolucionado al margen del resto del continente, 3000 kilómetros de playas ví­rgenes, desgraciadamente sin accesos y sin ningún tipo de servicio turí­stico, el PN de Isalo , la Bahía de Lokano y los mercados y arquitectura popular de Tana , diminutivo de Antananarivo , la capital de Madagascar.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Charter hegaldiak mugatu eta Grand Baie, Port Louis eta Curepipe-ko hotel-establezimenduak bikain espezializatu ditu gobernuak, merkatu esklusiboagoa lortzeko gobernuak; estrategia arrakastatsua izan da lortutako bidaiari kopuruaren arabera. La limitación de vuelos charter para conseguir la aceptación de un mercado más exclusivo y la especialización de los excelentes establecimientos hoteleros de Grand Baie, Port Louis y Curepipe, son parte de una estrategia turí­stica acertada a tenor de la cifra de viajeros alcanzada.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Uren kalitatea, Flic eta Montchoisyko hondartzak eta hotelen dotoretasuna alde batera utzita, turismo-baliabide nagusiak hauek dira: Trou-aux-Cerfs sumendia, museo-etxetzarrak, Curepipeko espezia eta fruta-arbola sailak, Port Louiseko merkatua eta Pamplemousses lorategia eta mundu guztiko urpekariak erakartzen dituzten itsas hondoak. Al margen de la calidad de sus aguas y playas como las de Flic y Montchoisy , y lo refinado de sus hoteles, los mayores recursos turí­sticos son el Volcán Trou-aux-Cerfs , las mansiones museo, las plantaciones de especias y frutales de Curepipe, el mercado y el Jardí­n de Pamplemousses en Port Louis , y los fondos marinos meta de aficionados al submar

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriburua eta herrialderako sarbidea Lilongwe da, eta ez du interes berezirik, hango merkatua ez bada. Livingstonia eta beste hirigune batzuk erakargarriagoak dira. Urtean, 80.000 pertsona besterik ez da iristen Malawira aisialdiak erakarrita. Lilongue es su capital y puerta de entrada al paí­s, de escaso interés , solo sus mercados merecen la atención del viajero, apenas 80.000 personas llegan anualmente a Malawi motivados por el ocio, otros nucleos urbanos como Livingstonia reunen mayores atractivos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriburuan Afrikan barnealdean dauden hiriburu bakanenetako bat da, bisitariek ezin dituzte eraikin historikoak ikusi instituzioen egoitza direlako edo erabilera erlijiosoa dutelako; horixe gertatzen da Jamia meskitaren kasuan. Horregatik, hauek dira Nairobiren erakargarri nagusiak: merkatuak, Norfolk eta Giraffe Manor hotelak, Kenyako lehen parke nazionala eta Karen Blixen-en Museoa (Afrikako Oroitzapenak filmaren oinarri< En su capital, una de las pocas de ífrica que se sitúan en el interior, los edificios históricos quedan cerrados al público por ser la sedes de instituciones o por tener uso religioso como la Mezquita Jamía ., por esta razón , son los mercados, hoteles como el Norfolk o Giraffe Manor ; el primer parque nacional de Kenia, y el Museo de Karen Blixen (escritora de la novela autobiográfica "Out of ífrica", que sirvió como guión p

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Integrismo islamiarraren gorakadak eta 90eko hamarkadako sarraskiek nazioarteko merkatua urrundu dute; agentzia turistikoek ez dute ia herrialde horretarako eskaintzarik egiten. Salbuespena dira 4 x 4 autoetan Niger-etik gertuko basamortuetara (Tenere) eta Hoggar eta Tassili eskualde menditsuetara egiten diren espedizioak; kirol- eta abentura-turismoa da, alderdi kulturala ere baduena, labar-pinturak baitaude inguru haietan. ||El auge del integrismo islámico y las matanzas en la década de los 90, ha retraí­do el mercado internacional hacia esta nación, cuya oferta turí­stica no es apenas lanzada al mercado por las agencias de viaje europeas, a excepción de las expediciones en 4 x 4 por los desiertos próximos a la frontera con Ní­ger, (Teneré) y las zonas montañosas de Hoggar y Tassili donde impera un turismo deportivo y de aventura, sin excluir los valores culturales de las pinturas rupestres repartidas en el área.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Aljer hiriburuak eta Kabiliak badituzte nazioarteko merkatuan toki bat lortzeko moduko balio kulturalak, bereziki eguzki- eta hondartza-eskaintza garatzeko aukera duten kostaldeko herriekin lotuz gero. Otras destinos como Argel, la capital y la Kabylia cuentan con valores culturales que podrían conseguir un hueco en el mercado internacional, especialmente si quedan vinculados a los núcleos costeros donde existe potencial para un mayor desarrollo del turismo de sol y playa.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Merkatu turistikoan sartu zen kontinenteko lehenengo herrialdeetako bat izan zen. Horretan, Frantziarekiko lotura eta Europatik hurbil egotea lagungarri izan zituen, aire-garraioak gaur egungo indarrik ez zuen garai haietan. Fue uno de los primeros paí­ses que incorporó al mercado turí­stico en el continente, favorecido por su vinculación con Francia y la proximidad a Europa, en un periodo, donde el transporte aéreo , aún no desempeñaba el papel que juega en nuestros días.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Taldean, aztertu kontinenteko destino jakin bati buruz merkatuan dauden liburuxketako eskaintzak, eta gelan hitz egin prezioan, destinoetan, ostatuetan, kalitatean eta abarretan ikusitako desberdintasunei buruz. En grupo, analizad la oferta de folletos existente en el mercado sobre un mismo destino del continente, y comentad en el aula las diferencias observadas en precio, destinos, alojamientos, calidades...

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

2
merkatu > mercado (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Merkatuko balioa 12-31n Valor mercado a 31-12

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galera itzulgarria bada, kontuan izango dugu inbertsioak erosketa-balioaren arabera agertzen direla; uneren batean (gutxienez, ekitaldi-itxieran) merkatuko balioa txikiagoa bada, azken horrek izango du lehentasuna. Si es pérdida reversible, hay que tener en cuenta que las inversiones figuran por su valor de adquisición; si en un momento dado (al menos, al cierre del ejercicio) el valor de mercado es inferior a aquél, debe prevalecer este último.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatu fidagarririk ez dagoenean, legez zehaztutako balorazio-ereduak eta -teknikak aplikatuko dira arrazoizko balioa lortzeko. Cuando no exista mercado fiable, el valor razonable se obtendrá mediante aplicación de modelos y técnicas de valoración que reglamentariamente se determinen.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EBko edozein estatutan araututako merkatuan negoziatzeko onartutako baloreak dituzten sozietateek ezingo dute Balantzerik eta G eta I-en egoera laburturik egin, eta efektibo-fluxuen egoera aurkeztu beharko dute beti. Las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado por cualquier estado de la UE, no podrán formular Balance ni PyG abreviados, luego siempre deberán presentar estado de flujos de efectivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatuko arriskua Riesgo de mercado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatuko prezioa Precio de mercado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatua Mercado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkatuko interes-tasen aldaketak direla-eta finantza-pasiboen fluktuazio-aukera. Posibilidad de fluctuación de los pasivos financieros motivado por la variación de los tipos de interés de mercado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Tresnaren edo merkatuaren ezaugarriak direla-eta merkatuko prezioetan aldaketak izateko aukera. Posibilidad de que se produzcan variaciones en los precios de mercado debido a las caracterí­sticas del instrumento o de mercado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-tresna batekin lotutako etorkizuneko efektibo-fluxuek fluktuatzeko aukera, merkatuko interes-tasen aldaketak direla-eta. Posibilidad de que los flujos futuros de efectivo asociados con un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de interés de mercado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3
merkatu > mercado (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Russeting delakoa oso ohikoa da gune hezeetan eta bertako merkatua ohituta dago. Gune lehorretan, berriz, ez da gauza bera gertatzen eta halako fruituen balioa nabarmen jaisten da. El Russeting es muy típico en zonas húmedas por lo que el mercado de esas zonas esta ya acostumbrada, pero no ocurre lo mismo en zonas secas, donde este fruto se deprecia considerablemente.

Materiala: Nekazaritza

Merkatuan hainbat marka aurki ditzakegu. Podemos encontrar distintas marcas en el mercado

Materiala: Nekazaritza

Merkatuan dauden txertaka klonal desberdin guztiak frutazainari interesatzen zaizkion portaera jakin batzuk eskaintzeko helburuz hautatu dira. Los diferentes patrones clonales que hay en el mercado se han seleccionado con el objetivo de ofrecer determinados comportamientos que interesan al fruticultor.

Materiala: Nekazaritza

indar ertainekoa, zurinarekiko pitin bat sentibera; Errege Sagarren Erregina barietatearen –zeinak, era berean, Elista izeneko beste aldaera bat duen– eta barietate berrien mutazio bat da; gaur egun estimatuenak dira merkatuan Vigor medio algo sensible al Oidio, es una mutación de la variedad Reina de Reinetas, que a su vez tiene otra variante que se llama Elista, y de las nuevas variedades son las más apreciadas hoy en día en el mercado

Materiala: Nekazaritza

Merkatuan badira txisel izeneko lanabes ugari. Existen en el mercado numerosos aperos que reciben el nombre de chisel.

Materiala: Nekazaritza

Hirugarren moldean profesional kopuru txiki batek baino ez dihardu, merkatua txikia baita oraindik, gorantz badator ere. El tercer estilo es practicado por un pequeño número de profesionales pues aún el mercado es reducido, aunque crece.

Materiala: Nekazaritza

Merkatua: Mercado:

Materiala: Nekazaritza

helburu dugun merkatuaren lehentasunetara ondo egokitzea. que se ajuste a las preferencias del mercado al que nos dirigimos.

Materiala: Nekazaritza

Tokiko barietate batzuek badute ondo finkatutako merkatu bat eta kultur gastronomiko bat (usadioak) Algunas de ellas con un mercado y una cultura gastronómica (usos) establecidos

Materiala: Nekazaritza

Beti da ona probak egiteko zati txiki bat edukitzea, baina komeni da zatirik handiena hartuko duten barietateak ahalik eta seguruenak izatea, bai klima-lurzorua egokitzapenaren ikuspegitik, bai merkatuaren ikuspegitik. Dedicar siempre una pequeña parte a pruebas pero poco y asegurar la mayoría con variedades lo más seguras posibles, tanto desde el punto de vista de adaptación clima-suelo, como de mercado

Materiala: Nekazaritza