berme Bilatu berme testuinguru gehiagotan

1
berme > garantía (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bost urte baino gehiagoko hondar-iraupena duten sozietatearen zorren zenbatekoa, baita berme erreala dute zor guztiena ere, forma eta izaera adierazita. El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años, así­ como el de todas las deudas que tengan garantía real, con indicación de su forma y naturaleza.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Bermeak estaltzeko hornidurak d) Epe luzeko kredituen kaudimen-gabeziarako hornidurak c) Provisiones para cubrir garantías d) Provisiones para insolvencias de créditos a largo plazo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak jasotako esperientziaren arabera, estatistika-ereduetan oinarrituta, ekitaldi honetan bermearekin saldutako produktuen konponketetan edo aldaketetan 30.000 euroko gastua izango duela balioztatu du. La experiencia acumulada por la empresa, basándose en modelos estadí­sticos, le ha permitido estimar que los gastos derivados de las reparaciones o cambios de sus productos vendidos en garantía ascenderá a 30.000 euros en este ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saltzen dituen artikuluen kopurua eta orain arte egindako konponketen nahiz aldaketen maila ikusita, estatistika-ereduetan oinarrituta, honela balioztatu du saldu osteko bermetik eratorritako obligazioen zenbatekoa: Por la cantidad de artí­culos que vende y el nivel de reparaciones o cambios realizados hasta la fecha, basándose en modelos estadí­sticos, estima razonablemente que el importe de las obligaciones previsibles derivadas de la garantía posventa será el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Ekitaldi-itxieran saldu osteko bermeengatiko horniduren saldoak egiaztatzen al dira, eta egindako konponketen araberako bermeei dagozkien kostuak frogatzen al dira? 3 ¿Se realiza al cierre del ejercicio comprobaciones del saldo de las provisiones por garantías posventa, así­ como comprobaciones sobre los costes correspondientes a dichas garantías en función de las reparaciones realizadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Ekitaldi-itxieran, aztertzen al dira itxi gabeko kontratuak eta horiekin lotutako saldu osteko bermeak? 4 ¿Se analiza al cierre del ejercicio los contratos pendientes y las garantías posventa asociadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adibide batzuk: bermeak estaltzeko hornidura, auzi batean sor daitekeen galera estaltzeko hornidura eta abar. Podemos citar como ejemplos: la provisión para cubrir garantías, la provisión para cubrir una pérdida que puede surgir en un litigio, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hornidura hauek ez zuzkitzea: - Bezero garrantzitsu baten erreklamazio judizialak, galera handiak sor ditzaketenak (bermeak, kalitate-akatsak eta abar). No dotar las provisiones de: - Reclamaciones judiciales de un cliente importante que originen posibles pérdidas significativas (garantías, defectos de calidad, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera horien adibideetako batzuk hauek dira: erreklamazioak, auziak, kontingentziak edo zerga-ikuskapenak, lan-erreklamazioak, ingurumena, endosuak, produktuen gaineko bermeak eta abar. Como ejemplos de este tipo de situaciones tenemos: reclamaciones, litigios, contingencias o inspecciones fiscales, reclamaciones laborales, medio ambiente, endosos, garantías sobre productos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorren existentzia erakusten duen dokumentazioa aztertu behar da, eta enpresari emandako mailegu eta kredituen zerrenda egiaztatu; hor agertuko dira ezaugarri guztiak (mailegu-emailearen izena, emakida-data, hasierako zenbatekoa, epemugak, amortizazioak, saldoak, interes-tasak, ezarritako bermeak edo mugak eta abar). Debe examinarse la documentación que ampara la existencia de deudas, y comprobarse la relación de los préstamos y créditos concedidos a la empresa en la que figurarán las caracterí­sticas de la misma (nombre del prestamista, fecha de concesión, importe inicial, vencimientos, amortizaciones, saldos, tipos de interés

Materiala: Kontu-ikuskaritza

berme > garantía (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berme hori prebentzio-zerbitzua osatzen duten langileei ere dagokie, enpresak, hurrengo artikuluaren arabera, hori eratzea erabakitzen duenean. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artí­culo siguiente.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileek pertsonalaren ordezkaritzarako hauteskundeetan hautesleak edo hautagaiak izateko behar bezainbesteko antzinatasunik ez dutelako langileen ordezkaririk ez dagoen lantokietan, langileek prebentzio-ordezkariaren eskumenak beteko dituen langile bat hautatu ahal izango dute gehiengoz, zeinak ordezkari horien ahalmenak, bermeak eta isilpekotasun profesionaleko obligazioak izango baititu. En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala badagokio aurreko ataleko hitzarmen kolektiboetan zehazten diren lan-arriskuen prebentzioko langileen berariazko ordezkaritza-organoek, lege honen 36. eta 37. artikuluetan ezarritako gutxienezko edukia errespetatzen duen eskumen-, ahalmen- eta berme-erregimena dutenek, alegia, beren funtzioak betetzen jarraitu ahal izango dute prebentzio-ordezkarien ordez, langileen legezko ordezkaritza-organoak, 35. ar Los órganos especí­ficos de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos en los convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén dotados de un régimen de competencias, facultades y garantías que respete el contenido mí­nimo establecido en los artí­culos 36 y 37 de esta

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honen 36. eta 37. artikuluetan prebentzio-ordezkarien eskumen, ahalmen eta bermeei dagokienez xedatzen denak ez die kalterik egiten langileek lan-arriskuen prebentzioan dituzten informazio-, kontsulta- eta partaidetza-eskubideak erabiltzeko xedapen aldekoenei, zeinak indarrean sartzen diren datan indarrean dauden hitzarmen kolektiboetan zehazten baitira. Lo dispuesto en los artí­culos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias, facultades y garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en la prevención de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Bermeei eta prebentzio-ordezkarien isilpekotasun profesionalari dagokienez artikulu honetan xedatutakoa, Administrazio Publikoen zerbitzura dagoen pertsonalaren harreman administratiboen edo estatutarioaren kasuan, ekainaren 12ko 9/1987 Legearen Administrazio Publikoen Zerbitzura dagoen Pertsonalaren Ordezkaritza Organoei, Lan Kondizioen Z Lo dispuesto en el presente artí­culo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artí­culos 10, párrafo segundo y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

37. artikulua: Prebentzio-ordezkarien bermea eta isilpekotasun profesionala Artí­culo 37: Garantía y sigilo profesional de los Delegados de Prevención

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Bermeei dagokienez, Langileen Estatutuaren 68. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie prebentzio-ordezkariei, langileen ordezkari diren aldetik. Lo previsto en el artí­culo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Egokitzapen horrek ezin izango du ezein kasutan prebentzioko ordezkariei eta segurtasun- eta osasun-batzordeei lege honetan aitortzen zaizkien eskumen, ahalmen eta bermeetan eragin. En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Funtzio hori betetzen dutela, langile horiek Langileen Estatutuko Legearen testu bateratuaren 56. artikuluko 4. atalean eta 68. artikuluko a), b) eta c) letretan langileen ordezkarientzat ezarritako bermeak izango dituzte, bereziki. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artí­culo 68 y el apartado 4 del artí­culo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Legeak ezartzen dituen enpresa-betebeharren artean, langileari aitortzen zaizkion eskubideen bermeak inplizituki dakartzanez gain, aipagarria da lantoki berean diharduten enpresaburuei ezartzen zaien koordinazio-betebeharra, eta beste batzuekin beren lantokietan obrak edo zerbitzuak kontratatzen edo azpikontratatzen dituztenei kontratista edo azpikontratista horiek prebentzio-araudia betetzen dutela zaintzeko ezartzen zaiena ere. Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que implí­citamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, así­ como el de aquéllos que contraten o subcontraten con otros la realización en sus propios centros de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria