costo Bilatu costo testuinguru gehiagotan

1
kostu > costo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
15.- 18.030,36 euroko kostua izan zuen makineria amortizatu behar dugu. Hondarbalioa 901,52 euro dela jotzen da. 15.- Vamos a proceder a amortizar una maquinaria que nos costo 18.030,36 €, a la cual le calculamos un valor residual de 901,52 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.- 27.045,54 euroko kostua izan zuen eta 2.103,54 euroko hondarbalioa zenbatesten diogu makina amortizatu dugu 5 urtean zeharkako amortizazio konstantearen metodoarekin. 1.- Amortizamos una máquina cuyo costo fue de 27.045,54 € y a la que le atribuimos un valor residual de 2.103,54 €, por el método de amortización constante e indirecta en 5 años.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Metodo horren eragozpen nagusia da azken balantzean ondasuna ez dela kostu errealarekin azaltzen, uneko balio errealarekin baizik. El gran inconveniente de este método es, que en el Balance Final el bien no aparecerá por su costo real, sino por su valor su valor actual real.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu horretan, une horretara arte aplikatutako amortizazioak jasotzen dira, eta ibilgetuen kontuan, berriz, (amortizatu beharrekoa) kostuaren balioa azaltzen da. Esta cuenta recogerá las amortizaciones aplicadas hasta el momento, y en la cuenta de inmovilizado (objeto de la amortización) aparecerá el valor de costo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.507,59 euroko kostua izan zuen eta hondarbalio nulua duen makina bat bost urtean amortizatu nahi da. Se quiere amortizar una máquina en 5 años, cuyo costo fue de 4.507,59 € y del que se espera un valor residual nulo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- 5.409,11 euroko kostua eta 360,61 euroko hondarbalioa dituen makina batekin jakineko produktu baten 42.000 ale egingo direla aurreikusten da. 6.- Con una máquina cuyo costo de 5.409,11 € y a la que se le calcula un valor residual de 360,61 € se tiene previsto fabricar 42.000 unidades de un determinado producto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langileen kostuak kontrolatzea (sistema eta lan-denborak): benetako lana eta lan-orduen benetako kostua ikertu, produktibitate-indizea, absentismo-indizea, baimenak, lizentziak, laguntzak, bidaietako gastuak, aparteko orduak eta abar. Control de los costes de personal (sistema y tiempos de trabajo): Investigar el trabajo real y el costo real de las horas de trabajo, í­ndice de productividad, í­ndice de absentismo, permisos, licencias, ayudas, gastos de viajes, horas extras, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza