konposizio Bilatu konposizio testuinguru gehiagotan

1
konposizio > composición (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egun, beren konposizioan oloa duten xaboiak daude. Oloak propietate oso onak ditu larruazalerako, zikinkeria kentzen baitu, larruazalaren ingurune naturala zainduz. En la actualidad existen jabones que incorporan avena a su composición, con propiedades muy adecuadas para la piel ya que elimina la suciedad conservando el ambiente natural de la piel.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Konposizioa: Composición:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

elikagaiak partikula txikiagoetan eraldatzen dira (elikagaiak mastekatzearen eta digestio-hodiaren mugimendu peristaltikoen ondorioz), baina haien konposizioa aldatu gabe. se denomina así­ a la transformación de los alimentos en partí­culas más pequeñas (consecuencia de la trituración y movimientos peristálticos del tuvo digestivo) pero que mantienen su composición.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

elikagaiak molekula sinpleetan eraldatzen dira (substantzien konposizioa aldatu egiten da, beraz). Horrela, molekula sinple horiek zelulek erabil ditzakete, metabolismo zelularra egiteko. se denomina a la transformación de los alimentos en moléculas sencillas (la composición de las sustancias ha cambiado) que ahora pueden ser utilizadas por las células para el metabolismo celular.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

HESTERA JARIATZEN DIREN URINEN KONPOSIZIOA COMPOSICIÓN DE LOS JUGOS QUE VIERTEN AL INTESTINO

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Akutua denean, giltzurrunen jarduera bat-batean eteten da, eta horrek gernua eratzeko orduan eta barne-ingurunearen konposizioan arazoak eragiten ditu. La aguda consiste en el cese brusco de la actividad del riñón que provoca trastornos en la formación de orina y en la composición del medio interno.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Poliuria deitzen zaio gernu kopurua handitzeari. Gernu hori izan daiteke urtsua, ur-kopuru handia kanporatzen bada, edo konposizio normalekoa, baina gatz asko kanporatu behar denez, gernu asko ekoiztu behar da. Se produce cuando aumenta la cantidad de orina y puede ser acuosa porque se elimina gran cantidad de agua o de composición normal, pero al tener que eliminar muchas sales hace falta producir mucha orina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Edozein nahaste-prozesuren helburu orokorra hau da: nahaste horretatik hartzen ditugun zatien konposizioa nahaste osoaren konposizioaren antzekoa dela ziurtatzea; hau da, nahaste homogeneoa lortzea. El objetivo genérico de cualquier proceso de mezclado es asegurar que la composición de las porciones tomadas de una mezcla sea similar a la de la totalidad de ésta; es decir, la obtención de una mezcla homogénea.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizatzeko teknika hau erabiltzen da beren neurria edo konposizioa dela eta beste prozesu mota batzuk egin ezin zaizkien laneko aretoak eta plastikozko materialak esterilizatzeko. Esta técnica de esterilización se utiliza en salas de trabajo y materiales plásticos que por sus dimensiones o su composición no pueden ser sometidos a otros tipos de procesos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Aplikagailuaren puntak ez du gainazalik ukitu behar (are gutxiago gure begiko gainazala); horrez gain, inoiz ez da 30 egun baino gehiagoan eduki behar ontzia irekita, edozein dela ere konposizioa: bakterioen kutsadura gerta liteke, eta bakterio horiek gure begia kutsatu. Además de evitar que la punta del aplicador entre en contacto con cualquier superficie (mucho menos si es la de nuestro propio ojo), nunca se debe tener abierto más de 30 días, cualquiera que sea la composición, ya que puede contaminarse con bacterias, y éstas contaminan, a su vez, nuestro ojo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

konposizio > composición (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki horren konposizioa 3.4.1 irudian jaso da, eta jarraian azalduko dugu. La composición de esta cubierta queda reflejada en la Figura 3.4.1, que se comenta a continuación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jarraian, itxitura mota horien guztien konposizioa eta portaera termikoa eta hidrikoa aztertuko dugu, une oro indarreko araudia bete behar dutela aintzat hartuta. A continuación analizaremos y comentaremos su composición y el comportamiento térmico e hí­drico de cada uno de los cerramientos anteriores, cumpliendo en todo momento con la Normativa vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

KONPOSIZIOA COmPOSICIÓN

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aurreko konposizioari CT-79 EOA indarreko araua aplikatuta, honako emaitza hauek lortzen ditugu. Aplicando a la anterior composición la normativa vigente NBE CT-79, se obtienen los siguientes resultados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

"Estalkiaren" konposizioan esku hartzen duten material eta produktuak onartzen dira, proiektua eta QB-90 EOA eta CT-79 EOA arauak bete behar dituztela aintzat hartuta. La recepción de los materiales y productos que intervienen en la composición de la "cubierta", cumpliendo el Proyecto, así­ como la Normativa vigente NBE QB-90 y la NBE CT-79.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Profila "inklinatua" (estalki inklinatua) edo "laua" (estalki laua) izan daiteke, eta konposizioak desberdinak izan daitezke materialei zein obran jartzeari dagokienez El perfil puede ser "inclinado" (Cubierta Inclinada) o "plano" (Cubierta Plana), con composiciones distintas tanto en materiales como de puesta en obra.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin estalkiaren profila zehaztuta, estalkiaren konposizioa sortzeari ekingo diogu, geruzaz geruza, horietako bakoitza osatzen duten materialen ezaugarriak adierazita. Estalkiaren atalekin zerikusia duten legeak eta betebehar teknikoak bete behar direla hartuko du kontuan proiektugileak horretarako. Una vez definido el perfil de la cubierta, el siguiente paso es proceder a crear la composición de la misma, en sus diferentes capas, expresando las caracterí­sticas de cada uno de los materiales que la configuran, teniendo en cuenta el Proyectista el cumplimiento legal y técnico de los distintos componentes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Konposizioari hasiera emateko, euskarria prestatu behar da. Normalean, habexka eta gangatila zeramikoen forjatua izaten da euskarria, hormigoi armatuzko konpresio-geruza bat eta sare elektrosoldatu bat erantsita, NBE QB-90 araua betez. La composición se inicia sobre un soporte existente, originado normalmente por un forjado de viguetas y bovedillas cerámicas con capa de compresión de hormigoncillo armado con mallazo electrosoldado, cumpliendo con la normativa NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

3. GERUZA. Iragazgaiztea itxitura-orri garrantzizkoena da estalkiaren konposizioan. Estalkia hermetiko bihurtzeko produktu berezi batek, sektorean "xafla iragazgarria" esaten diotenak, sorrarazten du iragazgaiztea, itxituraren estankotasuna bermatzen duena euri-urei, elurrari, txingorrari eta abarri bidea itxiz. CAPA nº 3. La impermeabilización es la hoja del cerramiento de mayor importancia en la composición de la cubierta y está originada por un producto hermetizante, conocido en el sector como "lámina impermeabilizante", que garantice la estanquidad del cerramiento al paso del agua de lluvia, nieve, granizo, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Konposizio horri "estalki hotza" esaten zaio. Zenbait klima-eremutan (CT-79 arauak aintzat hartutako Y edo Z eremuetan, kasu), ordea, horrelako estalkiak jartzea ez da komeni, eta bertan hobe da "estalki beroa" jartzea, 2.2 irudian ikus daitekeena. Jarraian emango dugu estalki mota horren konposizioaren berri. A esta composición se la denomina "Cubierta fría", lo cual para zonas climáticas como la Y o Z que contempla la CT-79 no es recomendable, debiéndose adoptar la solución de "Cubierta caliente" que se refleja en la Figura 2.2 y cuya configuración se comenta a continuación.

Materiala: Eraikinaren estalkia