solairu Bilatu solairu testuinguru gehiagotan

1
solairu > planta (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarea igogailuaren instalatzaileak kenduko du plataformara igotzen den lehenengo aldian; hau da, solairu bakoitzean behin betiko ateak jarri direnean. La retirada del mallazo la realizará el instalador del ascensor en su primer viaje con la plataforma, es decir, cuando ya estén colocadas las puertas definitivas en cada planta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, igogailuen instalatzaileen lan egiteko modua aldatu egingo da. Alabaina, aldaketa horri esker, langileak igogailu-zulotik erori eta hil ez daitezen solairu bakoitzean jartzen diren babes-ekipamenduak kentzea saihestuko da (ia obra guztietan geratzen da hori). Esto implicará un cambio en la forma de trabajo de los instaladores de ascensores, pero evita que se retiren las protecciones que se colocan en cada planta para evitar las caí­das mortales a través del hueco del ascensor, como se produce en casi la totalidad de las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatu bertikala forjatuaren behealdean jartzea erabakitzen bada, tiranteei eusteko, urkilen ordez sareak lotzeko erabilitako altzairuzko biribilak erabili ahalko dira; edo bestela, goiko solairuko biribilaren alanbrea beheko solairukoarekin lotzeko beste sistema bat erabiliko da. Azken kasu horretan, alanbreen artean metro bateko tartea utziko da gehienez, eta gainerako materialetarako azaldutako instalazio-prozedura berbera jarraituko da. Cuando se decida montar el mallazo vertical en la parte inferior del forjado, como elemento de sujeción de los tirantes, se podrá emplear, en vez de horquillas, los redondos de acero que se han empleado para el atado de las redes o un sistema alternativo, que permita sujetar el alambre del redondo de la planta superior al de la planta inferior separados estos no más de 1 metro, de

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

solairuko gainerako materiala desenkofratzean, arreta jarri beharko da sare elektrosoldatua ez hondatzeko; material hori zamalanetarako plataformen bidez atera behar da. Cuando se proceda a desencofrar el resto de material de la planta, se realizará de manera que no dañemos el mallazo y se sacará a través de las plataformas de carga y descarga.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea zati zuzenetan moztu (tolestu gabe) eta solairuaren barrualdetik jarriko da; tiranteetan bermatu eta alanbrearekin finkatu behar da. Horrela, hormatal bateko babesa kentzen dugunean hurrengoa ez da babesik gabe geratuko (448. irudia). El mallazo se cortará en tramos rectos (sin doblar) y se colocará desde la parte interior de la planta, apoyándolo en los tirantes y atándolo a los mismos con alambre, de manera que cuando se quiera retirar la protección de un paño no desprotegeremos el siguiente (fig. 448).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua solairuan biltzea: Acopio de mallazo en planta:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hurrengo pausoa V segurtasun-sistemaren sareak lurrean (edota beheko solairuan) muntatzea eta txardangoaren eta zutabeen artean instalatzea izango da. Horretarako, itxiera lasterreko kate-maila bidez lotuko zaizkio zintari, 50 cm-ko tartearekin, UNE EN 1263-2 arauak xedatutakoarekin bat etorriz. Aipatu behar da sareek txintxorren aurkako hegala edota babesa dutela, zokalo gisa, El siguiente paso es montar las redes de seguridad del sistema V en el suelo (o planta inferior) e instalarlas entre las horcas y los pilares, sujetándolas con eslabones de cierre rápido a dicha cinta con una separación de 50 cm., siguiendo las pautas estipuladas en la norma UNE EN 1263-2. Indicar que las redes llevan incorporado un faldón o peto anticascotes a modo de rodapié para evitar la

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

- Banaketaren edo solairuen planoak, barruko bolumenak horizontalki azaltzen dituztenak. - Planos de distribución o plantas, que explican los volúmenes interiores en su resolución horizontal.

Materiala: Proiektuak

Zaharberritze-, berritze- edo hedatze-obra bada, solairu, altxaera eta sekzio bereizgarrienen uneko egoera azaltzen duten eskalako plano kotatuak erantsiko dira. SSi es obra de rehabilitación, reforma o ampliación, se incluirán planos de estado actual de las plantas, alzados y sección más caracterí­stica, a escala y acotados.

Materiala: Proiektuak

Pentsa ezazue zuek bizi zareten eraikinaren oinarrizko proiektua nolakoa izango litzatekeen; definitu haren "kanpoko azala" eta barrualdeak, solairu guztiak, banaketak, erabilerak eta konexioak, deskribapenean idatzizko mintzaira erabiliz. Piénsese en el proyecto básico del edificio en el que reside, defí­nase su "piel exterior" y sus interiores, con sus plantas, distribuciones, usos y conexiones, utilizando el lenguaje escrito en la descripción.

Materiala: Proiektuak