elkargune Bilatu elkargune testuinguru gehiagotan

1
Pieza baten ebakidura
Pieza baten ebakidura
elkargune > intersección (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horien eta paralelo horizontalen arteko elkarguneek adierazten dute non jarri behar dugun maila bakoitza eta nolakoa den zankabearen profila. Su intersección con las paralelas horizontales, nos dará la colocación de cada peldaño y el perfil de la zanca.

Materiala: Egurraren teknologia

c eta g elkarguneak tx zuzenarekin lotu behar dira. Se unen las intersecciones c y g con la recta t x.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, argi-lerroaren eta simetria-ardatzaren arteko elkargunea zentrotzat hartuz, beste arkua abiagunearekin lotu behar da (ikusi 565. irudia). Haciendo luego centro en la intersección de la lí­nea de luz con el eje de simetría, se une el otro arco con el arranque (fig. 565).

Materiala: Egurraren teknologia

MN eta oinplanoko gainerako distantziak kokatu behar dira perpendikular horietan; 4", 17", 5"... 10" puntuak ematen dizkigute elkarguneek eta, lotu egiten baditugu, zankabearen oinplanoaren txantiloi garatua dugu. En estas perpendiculares se sitúan las distancias M,N y las restantes de la planta; sus intersecciones nos dan los puntos 4", 17", 5", ... 10", uniendo los cuales tendremos la plantilla en planta desarrollada de la zanca.

Materiala: Egurraren teknologia

Zatiketa horien eta zankabearen 1, 14, 2, 15... 13, 26 lodieren arteko elkarguneetatik, lerro bertikal mugagabeak marratu behar dira. a Desde los puntos de intersección de estas divisiones con el grueso de la zanca 1, 14, 2, 15, ... 13, 26, se trazan lí­neas verticales indefinidas.

Materiala: Egurraren teknologia

C puntua zentrotzat hartuz eta konpasa cd bezainbat irekiz, g puntua zehaztu behar dugu, zuzenarekiko fd elkargunea erabiliz. Haciendo centro en C, y, con abertura de compás igual acd;se determina el punto g, mediante la intersección con la recta / d.

Materiala: Egurraren teknologia

Kaxa irekia oholtxoetan egiteko, hobe da bi ebaki egitea zerra zirkularraz. Hain zuzen ere, ebaki bat egin behar da ertz bakoitzean, ebakien elkarguneak txaparen zabalera emateko moduan. Para hacer en las tabletas la caja abierta, es preferible hacerla con dos cortes de sierra circular, uno por cada canto, de modo que la intersección de los cortes dé la anchura de la chapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Ebakidura karratuko barra prismatikoak erabili behar dira. Saiakuntzak egiterakoan, ahalegindu behar da indarren planoaren eta zeharkako ebakiduraren arteko elkarguneak hazkunde-eraztunen tangentearen norabidearekin bat egin dezan, geruzak pixkanaka-pixkanaka ez urratzeko eta, hartara, probak ez itxuragabetzeko. Se emplearán barras prismáticas de sección cuadrada; en el ensayo deberá procurarse que la intersección del plano de las fuerzas con la sección transversal coincida con la dirección de la tangente a los anillos anuales, a fin de evitar el desgarramiento gradual de las capas, y, con ello, el falseamiento de las pruebas.

Materiala: Egurraren teknologia

2
elkargune > encuentro (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erregela bat (6. irudia) jarriko dugu hormaren kontra, eta oinarekin finkatuko dugu; erregela berunean jarri, eta elkargunea markatuko dugu (4. eta 5. irudiak). Presentando una regla (Fig. 6) contra la pared, fijándola con el pie, aplomándola y marcando el encuentro (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Komenigarria izaten da ateen gainetik ezartzea xaflatze-lanean jartzen ditugun lauzen lehenengo ilaren eta azkeneko ilaren arteko elkargunea; izan ere, ate gainean, normalean, juntura gutxi egongo dira, eta junturetan arazoren bat badago, errazagoa gertatuko zaigu huts hori ate gainean disimulatzea edo konpontzea. Es aconsejable que el punto entre el lugar de arranque del enchapado y el encuentro del paño que cierra el enchapado se haga encima de las puertas, ya que normalmente habrá pocas juntas y, en el caso de que se dé algún problema entre las juntas, será mas fácil disimular o arreglar.

Materiala: Igeltserotza

Horrela, errazago zabalduko dugu igeltsua sabaiarekiko elkargunean. Así­ se facilitará el encuentro contra el techo.

Materiala: Igeltserotza

Horrela, erdigunea zein den ezarrita dugula, zehatz-mehatz jakin ahal izango dugu diagonalen elkargunea (gelaren erdia) zerekin datorren bat: junturen elkargunearekin, gurutzagunerekin ala baldosaren baten erdialdearekin. De esa manera, ya obtenido el centro, se buscará si el punto de intersección de las diagonales -el centro de la habitación- coincide con el lugar de encuentro de las juntas, o encrucijada, o con el centro de una baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Lehenik, L1en eta L2ren elkargune-lerroan nibela aterako dugu; eta elkarrekiko perpendikularrak diren bi lerro aterako ditugu; bata, L2ko mailarteen baturaren neurria, eta, bestea, L1eko mailagainen baturarena; mailen neurria x4 edo x5 distantzian, berriz, zenbait lerro paralelo trazatuko ditugu, ezkerretik eskuinera eta goitik behera; lerro horiek eskaileraren hormigoiarekin bat egingo dute, eta elkargune horiexei egokituko zaizki Esta manera se puede hacer sacando un nivel en la lí­nea de encuentro de L1 y L2 y trazando unas lí­neas perpendiculares entre sí­ con la medida de la suma de las tabicas para L2 y de las pisas para L1 trazando a una distancia x4 o x5 una serie de lí­neas paralelas que, a su encuentro con el hormigón de la escalera den como resultado los peldaños<

Materiala: Igeltserotza

Ohiko moduan xaflatutako hormataleko lauzetan bezalaxe, zorrotz egiaztatu behar dugu junturen elkarguneak bat datozela; Al igual que los azulejos de un paño enchapado de forma habitual, los puntos de encuentro de juntas han de ser escrupulosamente revisados.

Materiala: Igeltserotza

Xafla-lana ondo eginda egoteko, juntura bertikalen eta horizontalen arteko elkarguneek edo gurutzaguneek elkarrekin bat etorri behar dute (36. irudia). Para que un enchapado sea correcto se ha de conseguir que los puntos de encuentro, o cruces, entre juntos verticales y horizontales concuerden (Fig. 36).

Materiala: Igeltserotza

Izan ere, elkarguneetan junturaren bat bertikala zein horizontala alde batera mugituta badago, xafla-lana inperfektua dela sumatzen da, La sensación de imperfección que se deja cuando en los puntos de encuentro quedan desplazadas unas juntas, sean verticales u horizontales, es evidente.

Materiala: Igeltserotza

Bi hormatalen arteko elkargunean ilara bereko bi junturen artean tartea geratu bada, nibela gaizki hartu dela edo erregelak gaizki jarri direla esan nahi du horrek. La diferencia de alturas entre las juntas de una misma hilada en el lugar de encuentro entre distintos paños puede ocurrir como consecuencia de un mal nivelado o colocado de reglas.

Materiala: Igeltserotza

Elkargune-adreiluak eta lotuneak errazago jarri ahal izateko, adreilua kolpez joko dugu edo soka lotuko dugu, paletaren punta adreiluan sartu ahal izateko morteroa bota edo kendu egin behar dugunean. Para que sea más fácil colocar los ladrillos de encuentro y enlaces, pudiendo meter la punta de la paleta para retirar o echar el mortero, golpear el ladrillo o atar la cuerda.

Materiala: Igeltserotza