pertsonal Bilatu pertsonal testuinguru gehiagotan

1
pertsonal > personal (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
755.- PERTSONALARI EMANDAKO ZERBITZUENGATIKO SARRERAK. 755.- INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Pertsonal-gastuak (64X) Hornikuntzak (628) Diruzaintza (57) Gastos de personal (64X) Suministros (628) a Tesorería (57)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Pertsonaleko gastuak enpresako langile errealekin bat datozela, eta ordaindutako zenbatekoak indarrean dagoen hitzarmenaren arabera ordaintzen direla. - Si los gastos de personal corresponden a empleados reales de la empresa, y si los importes pagados se realizan según lo pactado en el convenio vigente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DEL PERSONAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsonal-gastuak: Gastos de personal:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenten, kontsumoen, marjinen, pertsonal-gastuen, finantza-gastuen eta beste kostu egozgarrien proba bidezko azterketa analitikoa egitea (ratioak, desbideratzeak, itopuntuak eta abar), emaitza errealak enpresak ekitaldirako aurreikusitakoekin konparatzean detektatutakoak. Revisión analí­tica mediante pruebas (ratios, desviaciones, punto muerto, etc) sobre fluctuaciones significativas de ventas, compras, consumos, márgenes, coste de personal, gastos financieros y otros costes imputables, detectadas como consecuencia de las desviaciones obtenidas al comparar los resultados reales con los previstos en el ejercicio de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsonalaren arloa. írea de personal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pertsonal-gastuen zein proba dira esanguratsuenak? ¿Qué prueba de gastos de personal son las más significativas?:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak pertsonalaren arloa aztertzen duenean El auditor al revisar el área de personal debe

Materiala: Kontu-ikuskaritza