proyecto Bilatu proyecto testuinguru gehiagotan

1
proiektu > proyecto (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskariak ikuskaritzako probak egin ditu bi proiektuetan, eta eskuratutako ebidentzia ikusi ostean, doikuntza hauek proposatu ditu: El auditor realiza las pruebas de auditoría en los dos proyectos, y a la vista de la evidencia obtenida propone los siguientes ajustes:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Alabaina, proiektu berri horrek garrantzi handia du, eta, porrot eginez gero enpresa abal-emaileak finantza-arazo larriak izan baititzake. No obstante, este nuevo proyecto resulta de una envergadura importante, y, de fracasar, podría suponer problemas financieros para la empresa avalista.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) atala ahalik eta azkarren amortizatu behar da. Amortizatzeko gehieneko epea 5 urtekoa da, proiektua amaitzen denetik hasita (horrek esan nahi du urtean hau zuzkitu behar dela; 100.000 : 5 urte = 20.000 €. 10.000 € amortizatu zituenez, 10.000 € gehitu behar dira). Apartado a) se debe amortizar a la mayor brevedad posible siendo el plazo máximo permitido para la amortización de 5 años desde que se concluye el proyecto (significa que debe dotar anualmente 100.000 : 5 años = = 20.000 €, y como amortizó 10.000 € hay que añadir 10.000 € más)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Ate-sarrailen sistemen beste proiektu bat ere landu du, baina porrot egin du. b) Un segundo proyecto de otro sistema de cerraduras de puertas que definitivamente ha fracasado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Ate-sarrailen sistema berri baten fabrikazio-proiektua. Bideragarria izan da, arrakasta teknikoan eta errentagarritasun ekonomiko-finantzarioan oinarritutako arrazoiak daudelako. a) Un proyecto de fabricación de un nuevo sistema de cerraduras de puertas que ha sido viable, pues existen motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-financiera.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Proiektuaren amaiera NEGATIBOA bada Si el fin del proyecto es NEGATIVO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- I+Gko jarduera bakoitzerako proiektu zehatz eta indibidualizatua izatea. - La existencia de un proyecto especí­fico e individualizado para cada actividad de I+D.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Proiektuaren errentagarritasun ekonomiko-komertziala arrazoizko moduan ziurtatzea. - Estar razonablemente asegurada la rentabilidad económico-comercial del proyecto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- I+G proiektuen finantziazioa arrazoizko moduan ziurtatzea, proiektuak aurrera eramateko. - Estar razonablemente asegurada la financiación de los distintos proyectos de I+D para completar la realización de los mismos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Proiektuak enpresak bere bitartekoekin egiten baditu, ekoizpen-gastuaren arabera baloratuko dira, eta hau hartuko du barne: langileriaren gastua eta proiektuarekin zuzenean lotutako materialena, amortizazio-gastuak, eta I+G proiektuari arrazoiz eragiten dieten zeharkako gastuen zatia. Si los proyectos son realizados con medios propios de la empresa, se valorarán por su coste de producción, incluyendo: costes de personal y coste de los materiales relacionados directamente con el proyecto, costes de su amortización y la parte de costes ind

Materiala: Kontu-ikuskaritza

proiektu > proyecto (174 testuinguru)
eu testuak es testuak
Proiektuko instalazioak arautzen dituzten araudiak azaldu, kalkulatu eta betetzen direla justifikatu behar da. Descripción, cálculo y justificación del cumplimiento de las normativas reguladoras de cada una de las instalaciones que integran el Proyecto.

Materiala: Proiektuak

Eranskin hau nahitaezkoa da proiektuaren aurrekontua 54 milioi pezetatik gorakoa bada. Anejo obligatorio si el Presupuesto del Proyecto supera los 54 millones de pesetas.

Materiala: Proiektuak

Zehaztapen horiek gauzatuko den proiektuaren kalitate-planaren baitan sartzen dira. Esas especificaciones forman parte del plan de calidad del proyecto que se va a ejecutar.

Materiala: Proiektuak

- Egin beharreko saiakuntzak, probak eta analisiak (aplikagarri den araudiaren eta proiektuko zehaztapenen arabera). - Ensayos, pruebas y análisis a realizar (según normativa aplicable y especificaciones de proyecto).

Materiala: Proiektuak

Jabea, proiektuaren egilea; proiektuaren helburua; lursailaren ezaugarri orokorrak eta bereziak, bertan dauden zerbitzuak eta egin beharrekoak. Propiedad, Autor del Proyecto; objeto del mismo; circunstancias de tipo general y particular de la parcela y servicios existentes y a realizar.

Materiala: Proiektuak

Horren erakusgarri da proiektu guztiek nahitaez bete behar diren zehaztapen argiak jasotzen dituztela; zehaztapen horiek ez dira gauzatze-fasean bakarrik bete behar, obraren unitate guztietan baizik. Una buena muestra de ello es que todos los proyectos contienen claras especificaciones que deben cumplirse de forma obligatoria no sólo en la fase de ejecución, sino en cada una de las unidades de obra.

Materiala: Proiektuak

Adierazten duten errealitateari loturiko planoen multzoa da; planoek errealitate hori ezin hobeto definitzen dute, eta proiektugilea ez diren beste pertsona batzuek proiektua gauzatzea ahalbidetzen dute. Es el conjunto de planos que están en relación con la realidad que representan, definiendo a esta realidad perfectamente y permitiendo su ejecución por personas ajenas al autor del proyecto.

Materiala: Proiektuak

Oinarrizko proiektuak plano hauek bildu behar ditu, gutxienez: En el proyecto básico se deben encontrar, al menos, los siguientes planos:

Materiala: Proiektuak

proiektua lursailarekin erlazionatzen dute, eta hirigintzako parametroak betetzen direla justifikatzen dute (horiek beste kapitulu batzuetan ikusiko ditugu). relacionan el proyecto con el terreno, y justifican la cumplimentación de los parámetros urbaní­sticos (que serán objeto de otros capí­tulos).

Materiala: Proiektuak

OINARRIZKO PROIEKTUA GARATZEN DU, MATERIALEN, ERAIKUNTZA-SISTEMEN ETA INSTALAZIOEN XEHETASUNAK ETA ZEHAZTAPENAK FINKATUZ. DESARROLLA EL PROYECTO BíSICO DETERMINANDO DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

Materiala: Proiektuak

2
proiektu > proyecto (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure esker ona adierazten diogu Hubert de Givenchy jaunari, proiektua abian jarri zuelako eta eskuzabaltasunez eta borondate onez lagundu duelako. Cristobal Balenciagaren ikasle eta adiskide izanik, Hubert de Givenchyk maisuaren lanaren hainbat alderdiri buruzko lekukotasuna eman digu. Expresamos iodo nuestro reconocimiento a monsieur Hubert de Givenchy, que inició el proyecto y lo ha acompañado con generosidad y buena voluntad. Discípulo y amigo de Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy nos ha proporcionado su testimonio sobre numerosos aspectos del trabajo del maestro.

Materiala: Ehungintza liburuak

Eskerrak eman nahi dizkiogu Cite Internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais-i maileguan utzitako traje, osagarri eta dokumentuei esker egin ahal izan delako erakusketa hau, eta Calais hiriari, bercziki bertako alkate Natacha Bouchart-i, hasieratik beretik bultzatu eta lagundu duelako proiektuan. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu Anne Claire Laronde eta Shazia Boucher-i, Cite Internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais-eho zuzendari eta kontserbatzaile laguntzailea hurrenez hurren, proiektuaren sorkuntzan eta osaeran izandako arduragatik, eta Cite Internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais-eko lantalde osoari emandako laguntzagatik. Queremos agradecer, igualmente, a la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais, que contribuye a este proyecto con el excepcional préstamo de 18 trajes, accesorios v documentos procedentes de sus colecciones y a la ciudad de Calais, particularmente a su alcaldesa, Natacha Bouchart, que ha impulsado y apoyado esta iniciativa conjunta desde el principio. Expresamos nuestra gratitud, especialmente, a Anne Claire Laron- directora, y a Shazia Boueber. conservadora adjunta de la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais, por su dedicación en la concepción original y creación del proyecto y a lodo el equipo de la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais por su intensa colaboración.

Materiala: Ehungintza liburuak

Azpimarratu nahiko genuke Archives Balenciaga, Paris-eko laguntza berezia, proiektu honi jarraipena egin diotelako eta traje, osagarri, argazki, marrazki eta dokumentu ugari utzi dizkigulako maileguan. Nos gustaría subrayar la excepcional ayuda de Archives Balenciaga, París, que han seguido este proyecto con interés y que han facilitado el préstamo significativo de trajes, accesorios, fotografías, dibujos y documentos.

Materiala: Ehungintza liburuak