actividad Bilatu actividad testuinguru gehiagotan

1
jarduera > actividad (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ibilgetuaren elementuak ondasun materialak dira, enpresaren jabetzakoak. Enpresak berak ekoitzitakoak edo hirugarren batzuei erositakoak izaten dira, baina ez saltzeko, enpresaren jardueretan etengabe erabiltzeko baizik (ekoizpenean, zerbitzuetan, administrazioan, eta abarretan). Los elementos del inmovilizado son bienes tangibles, propiedad de la empresa, que han sido producidos por la propia empresa o adquiridos a terceros no para la venta, sino para utilizarlos de forma continuada en las actividades desarrolladas en la empresa (producción, servicios, administración, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratzeko kontuak dira enpresak hirugarren batzuengandik diru-kopuruak jasotzeko dituen eskubideak, enpresako jardueran ohikoak diren trafiko-eragiketen ondoriozkoak (esaterako, salgaiak saltzeagatik edo zerbitzuak emateagatik), edo negozioan ohikoak ez diren beste jarduera batzuen ondoriozkoak (errentamenduen diru-sarrerak, komisioenak, eta abar). Por cuentas a cobrar entendemos todos aquellos derechos que tenga la empresa a recibir ciertas sumas de dinero de terceros por operaciones de tráfico habituales en la actividad de la empresa (por ejemplo, venta de mercaderías y prestación de servicios), así­ como otras actividades no habituales en el negocio (

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EBATZITAKO JARDUERA ACTIVIDAD RESUELTA

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kudeaketa-txostenak enpresaren jarduera, negozioen garapena, enpresaren finantza-egoera eta enpresak aurre egin beharreko ziurgabetasun nagusiak erakusten du. El informe de gestión contiene una exposición sobre la actividad de la empresa, la evolución de los negocios, la situación financiera de la empresa y las principales incertidumbres a las que se enfrenta la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

g) Zer du jarduera nagusia, eta mundu osoan dituen denden banakatzea (eskema) ? g) ¿Cuál es su actividad principal, y desglose (esquema) del número de tiendas en todo el mundo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

9.- Taldearen jarduera eta deskribapena. 9- Actividad y descripción del grupo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Azken jarduerak Actividades finaleS

Materiala: Kontu-ikuskaritzaKontu-ikuskaritza

Ekitaldia itxi ostean izandako gertakari garrantzitsuen berri ere emango du, baita aurreikusitako garapenarena, I+G-ren gaineko jarduerena, eta, lege honek ezarritakoaren arabera, akzio propioen eskuratzearena ere. Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en materia de I+D y, en los términos establecidos en esta Ley, las adquisiciones de acciones propias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1 Enpresaren jarduera. 1 Actividad de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren jarduerei dagokien negozio-zifraren zenbateko garbiaren informazioa emango du enpresak (adierazgarria bada), kategoriaka eta geografia-merkatuka banatuta. La empresa informará de la distribución del importe neto de la cifra de negocios (si resultara significativa) correspondiente a las actividades de la empresa por categorías y por mercados geográficos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
jarduera > actividad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lorategiz hornitutako estalkiak aldaera bat dauka: lorategiz hornitutako oinezkoen estalkia, estalki horren azpian jarduera dagoenean, hala nola lurpeko aparkalekuak, zentro komertzialak edo oinezko edo ibilgailuentzako azpiko pasabideak. Como variante de este tipo de cerramiento, existe la cubierta peatonal ajardinada cuando hay actividad debajo de la misma, como puede ser el caso de aparcamientos subterráneos, centros comerciales o pasos inferiores de peatones o vehí­culos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lorategiz hornitutako estalkiak aldaera bat dauka: lorategiz hornitutako oinezkoen estalkia, estalki horren azpian jarduera dagoenean, hala nola lurpeko aparkalekuak, zentro komertzialak edo oinezko edo ibilgailuentzako azpiko pasabideak. Como variante de este tipo de cerramiento, existe la cubierta peatonal ajardinada, cuando hay actividad debajo de la misma, como puede ser el caso de aparcamientos subterráneos, centros comerciales y pasos inferiores de peatones o vehí­culos.

Materiala: Eraikinaren estalkia