deterioro Bilatu deterioro testuinguru gehiagotan

1
narriadura > deterioro (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Narriadura edo kaudimengabezia Deterioro o insolvencia

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+ Amortizazioak eta narriadurak + Sarrera eta gastu finantzarioak + Amortizaciones y deterioros + Ingresos y gastos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ez da amortizatuko, baina narriadura kasuan balio-zuzenketek eragindako balio-galerak itzulezinak izango dira. No se amortiza, pero las pérdidas de valor derivadas de correcciones de valor en caso de deterioro tendrán carácter irreversible.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Narriadura. Deterioro.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Narriadura leheneratzea Reversión del deterioro

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zenbatekoa ez da amortizatuko, baina, narriadura izanez gero, dagozkion balio-zuzenketak egin beharko zaizkio. Su importe no será objeto de amortización, pero deberán practicarse las correcciones de valor pertinentes en caso de deterioro.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza-funtsaren narriaduraren ondoriozko galerak (balio-zuzenketak) itzulezinak izango dira, eta erabil ezin daitekeen erreserba bat sortu beharra ezartzen da, merkataritza-funtsaren zenbatekokoa. Las pérdidas por deterioro del fondo de comercio (correcciones de valor) tendrán carácter irreversible y se establece la creación de una reserva indisponible por el importe del fondo de comercio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Narriaduragatik metatutako galera Pérdida acumulada por deterioro

Materiala: Kontu-ikuskaritza