eraikuntza Bilatu eraikuntza testuinguru gehiagotan

1
Altzairuzko egitura
Altzairuzko egitura
eraikuntza > edificación (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikuntzako Ekintzei buruzko EA/88 EOA, EHI Egiturazko Hormigoiaren Instrukzioa, hala badagokio, eta Altzairu Ijeztuzko Egituretarako EOA, hala badagokio. Acciones en la Edificación, la EHE Instrucción de Hormigón Estructural, si corresponde y la NBE para Estructuras de Acero Laminado, si corresponde.

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzako, norberaren instalazioetako eta urbanizazioko obren kalitatea kontrolatzeko prozedura 238/1996 dekretuaren bidez araututa dago Euskal Autonomia Erkidegoan; dekretu hori aplikatzen zaie gauzatze materialeko aurrekontua 50 milioi pezetatik (300.506 eurotik) gorakoa duten aipaturiko obra guztiei. El procedimiento de Control de Calidad de obras de edificación, de instalaciones propias y de urbanización, en la Comunidad Autónoma del Paí­s Vasco, está regulado por el decreto 238/1996; éste es aplicable a todas las obras citadas cuyo presupuesto de ejecución material, IVA no incluido, supere los cincuenta millones de pesetas (300.506 ~).

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzako arau teknologikoak Normas Tecnológicas de la Edificación

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzako Oinarrizko Arauak (EOA) eta Eraikuntzako Arau Teknologikoak (EAT) Normas Básicas de la Edificación (NBE) y Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza-obretarako edo obra zibiletarako proiektuak idazteko legeak finkatzen duen titulazioa duen pertsona La persona que posee la titulación requerida por la ley para redactar Proyectos para obras de edificación ó civil

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzako oinarrizko arauak Normas Básicas de la Edificación

Materiala: Proiektuak

Araudi teknikoa bi atal handitan bana daiteke: Eraikuntzaren Oinarrizko Arauak (EOA) eta Eraikuntzako Arau Teknologikoak (EAT). Biak araudi orokorrak dira, baina ezberdintasun nabarmen bat dute: EOA nahitaez bete behar da, aldiz, EAT betetzea gomendagarria baino ez da. Alegia, proiektuaren egileak beste konponbide teknologiko bat hauta dezake, betiere, kalkulu-memoria baten bidez justifikatzen badu. La Normativa Técnica puede dividirse en dos grandes apartados, a saber, Normativa Básica de la Edificación (N.B.E.) y Normativa Tecnológica de la Edificación (N. T.E.), ambas son de ámbito general, aunque con una diferencia sustancial, la N.S.E. es de obligado cumplimiento, mientras que la N.T.E. es sólo recomendable, es decir, el autor del proyecto puede adoptar otra

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza-obra bat kokatu eta gauzatu ahal izateko, aldez aurretik lurraldea antolatu behar da, lurzorua sortu, haren erabilerak aurreikusi eta haren integrazioa planeatu. Hori egindakoan, hauek diseinatuko dira: komunikazioko elementuak, bizitegi-eremuak, industrialdeak, ekipamendu publiko eta pribatuak, saneamenduko azpiegiturak eta abar. Para poder ubicar y efectuar una obra de edificación, antes ha tenido que organizarse el territorio, generar el suelo, prever sus usos y también planear su integración; a partir de ello, se han ido diseñando los elementos de comunicación, las zonas residenciales, los polí­gonos industriales, los equipamientos públicos y privados, las infraestructuras de saneamiento, etc.

Materiala: Proiektuak

eraikuntza bat edo haren zati bat desagertaraztea desaparición total ó parcial de una edificación

Materiala: Proiektuak

AMAITUTA EDO AMAITZEKE DAGOEN ERAIKUNTZA BAT LEGALIZATZEKO, AHAL BADA, BEHARREZKOA DA DOKUMENTU HAU. ES EL DOCUMENTO NECESARIO PARA LEGALIZAR, SI ES POSIBLE, UNA EDIFICACIÓN TERMINADA O POR TERMINAR.

Materiala: Proiektuak

2
eraikuntza > obra de edificación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da lehendik dauden eraikuntzetan esku hartzen. No se interviene en ninguna obra de edificación existente.

Materiala: Proiektuak

3
Eraikitzen ari den eraikina.
Eraikitzen ari den eraikina.
eraikuntza > edificio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bada, horiek guztiak eraikuntza monumentalak direla esan dezakegu. Sí­, efectivamente todos ellos son edificios monumentales.

Materiala: Proiektuak

Hala ere, badaude beste ekipamendu batzuk, beren funtzionaltasuna gaindituz, eraikuntza monumental bilakatzen direnak. Pero, también hay otros equipamientos que, superando su propia funcionalidad, se convierten en edificios monumentales

Materiala: Proiektuak

eraikuntza > construcción (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
"Lobi" herrialdea, inguruko etniarik antzinakoena da, eta antzina-antzinako tradizio eta ohitura garbienei eusten die. Gauoa hiria dago han, "sukala" izeneko eraikuntzak buztinezko hormak eta teilatu laua dituztenak ezaugarri dituena. El paí­s "lobi", una de las etnias más antiguas de la zona que conservan sus más puras tradiciones y costumbres ancestrales, con la ciudad de Gauoa, caracterizado por unas construcciones denominadas "sukala", a base de muros de barro y cubierta plana.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Sevillan XX. mendean egin ziren bi erakusketa handiek hiriko paisaia izugarri aldatu zuten. 1929ko erakusketa iberoamerikarrean Maria Luisa parkeko pabilioiak eta ingurunea eraiki ziren. 1992ko erakusketa unibertsalean, berriz, Guadalquivir ibaiaren gaineko Alamillo eta Barqueta zubiak eta Cartuja uharteko eraikuntzak eraiki ziren; erakusketaren ondoren, horiek guztiak irakaskuntza-zentro, instituzioen egoitza eta ||Las dos grandes exposiciones celebradas en Sevilla en el siglo XX supusieron importantes transformaciones del paisaje urbano , en la iberoamericana de 1929 se levantan los pabellones y el entorno del parque de Maria Luisa , y en la universal de 1992 puentes sobre el Guadalquivir como el Alamillo y Barqueta con las construcciones de la Isla de la Cartuja que tras el fin del acontecimiento han sido reconvertidos en centros de enseñanza , sedes de

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Lur azpiko eraikuntza horretan, erosotasunak ez du inolako mugarik, eta argindarrik ere ez da falta. Desert Cave Hotela ere lur azpian dago, eta gimnasioa, sauna, jatetxe italiarra, eta opaloa lantzeko bodega-tailerra duen munduko lurpeko hotel bakarra da. En las construcciones no falta ningún elemento de confort y la luz eléctrica; tampoco el Desert Cave Hotel, el único hotel bajo tierra del mundo, que tiene gimnasio, sauna, restaurante italiano, bodega taller de talla de ópalos.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Eraikuntza guztien artean, honako hauek nabarmentzen dira: De entre todas las construcciones cabe destacar:

Materiala: Nazioarteko produktuak

Eraikuntzak: Construcciones:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Eraikuntza mota: Tipo de construcción:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Encarnación, hego-ekialdean eta Ciudad del Esteren arteko eskualdean erabilera turistiko ertaina dago, han daude "reducciones" edo jesuiten misioetako eraikuntzak; eraikuntza horiek indigenak kristautasunera bihurtzeko erabili ziren eta gaur egun Gizateriaren Ondare izendatuta daude. Adibide argiena San Ignacio Miní­ da. La región comprendida entre Encarnación, al sureste, y Ciudad del Este es la que presenta un uso turí­stico moderado, por las construcciones de las "reducciones" o misiones jesuí­ticas donde los indí­genas fueron convertidos al cristianismo, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad, con San Ignacio Miní­ como máximo ejemplo.

Materiala: Nazioarteko produktuak

San Jorge eliza, IV. mendekoa, Sofiako eraikuntzarik zaharrena da La Iglesia de San Jorge, del siglo IV, es la construcción más antigua de Sofía

Materiala: Nazioarteko produktuak

Parlamentuko jauregia: Ceausescuk agindutako eraikuntza horren ondorioz, 40.000 auzokidek tokiz aldatu behar izan zuten, eta antzinako hiri historikoko barruti handi bat eraitsi zuen, 26 eliza barne. el Palacio del Parlamento: esta construcción ordenada por Ceausescu obligó a más de 40.000 residentes a mudarse y demolió un gran distrito de la ciudad histórica antigua, incluyendo 26 iglesias.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Parlamentua, XIX. mendearen amaierako eraikin neogotikoa da, eraikuntza ederra,, batez ere iluntzean argiztatzen denean eta Danubio ibaian islatzen denean. El Parlamento, edificio neogótico de finales del XIX, es una hermosa construcción sobre todo al atardecer cuando se ilumina y se refleja en el Danubio.

Materiala: Nazioarteko produktuak

eraikuntza > edificación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Honako hauek dira nabarmengarri: Koliseoa (edo Flavioren anfiteatroa). K.o 80. urtean inauguratu zuten, nahiz eta K.a 72. urtean eraikitzen hasi. Eraikuntza horretan, gladiadoreen eta piztien arteko hamaikatxo borroka gertatu dira, eta 50.000 lagun hartzeko edukiera du. Destaca el Coliseo, también conocido como Anfiteatro de Flavio, inaugurado en el año 80 aunque el inicio de su construcción data del 72 a.C. Esta edificación, que ha visto innumerables combates de gladiadores y fieras, tiene una capacidad para 50.000 personas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

4
eraikuntza > construcción (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurri izendatua = Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa Medida nominal = Medida teórica de construcción en bruto

Materiala: Egurraren teknologia

Eraikuntzarako erabili behar baditugu, horizontalean bermatu behar baditugu eta flexioari aurre egin behar badiote, akats gutxi dituzten edo batere akatsik ez duten piezak aukeratu behar ditugu egurrezko piezen sortatik. a En una partida de maderas destinadas a la construcción, que han de ir apoyadas horizontalmente y sometidas a flexión, se escogerán piezas con pocos defectos, o sin ellos.

Materiala: Egurraren teknologia

eta, horregatik, segurtasun-karga kalkulatzen dute teknikariek; hau da, arriskurik sortzen ez duen gehieneko karga. Haustura edo zapalketa dakarren kargaren 1/5 edo 1/7 izaten da, baina, oro har, eraikuntza iraunkorretarako, segurtasun-karga zuhurraren 1/10 hartzen dugu kontuan. Los técnicos calculan la carga de seguridad, o sea, aquella a la que se puede llegar sin peligro, en 1/5 ó 1/7 de la carga que determina la rotura o aplastamiento; pero la norma general, y para construcciones permanentes, la fija en 1/10 de la carga de prudente seguridad.

Materiala: Egurraren teknologia

Garaiera = landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa + 40 mm Altura = medida teórica de construcción en bruto + 40 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Hartara, lodiera hauek dagozkie markoen landu gabeko eraikuntzaren neurri teoriko hauei: Así­, para las medidas teóricas de construcción en bruto de los marcos, corresponden los espesores siguientes :

Materiala: Egurraren teknologia

= Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa = Markoaren kanpoaldeko neurriak = Medida teórica de construcción en bruto = Medida exterior del marco

Materiala: Egurraren teknologia

Neurri izendatua Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa Medida nominal Medida teórica de construcción en bruto

Materiala: Egurraren teknologia

Markoaren kanpo-neurriak - Landu gabeko eraikuntzaren neurri teorikoa + 2 x 37,5 Medida exterior del marco - Medida teórica de construcción en bruto + 2 x 37,5

Materiala: Egurraren teknologia

18050 "Leiho-baoak etxebizitzen eraikuntzan. Baoen neurri teorikoak landu gabeko eraikuntzan" arauan oinarritzen da arau hori. Esta norma se basa en la DIN 18.050 "Huecos de ventana para construcción de viviendas; medidas teóricas de construcción en bruto".

Materiala: Egurraren teknologia

Egituraren eraikuntza. Construcción de la armazón.

Materiala: Egurraren teknologia

eraikuntza > construcción (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Edozein langilek, eraikuntzako obra batean diharduenean, laneko arropa egokia eta babes indibidualeko ekipamendua eraman behar ditu beti, lanaren izaeraren eta zereginen kondizioen arabera. Cualquier operario que trabaje en una obra de construcción, debe llevar en todo momento ropa de trabajo adecuada y los equipos de protección individual que sean necesarios según el trabajo y las condiciones en que lo estén desarrollando.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

· Eraikuntzaren munduari loturiko pertsonak, idazketa- eta tramitazio-prozesua ezagutzen dutenak. · Personas relacionadas con el mundo de la construcción, que conocen el proceso a nivel de redacción y tramitación.

Materiala: Proiektuak

· Partikularrak eraikuntzaren munduarekin duen kontaktu bakarra enkargua denez, teknikariaren zeregina da proiektuaren planteamendua eta hura osatzen duten xehetasunak hari ulertaraztea. · El encargo es el único contacto del particular con el mundo de la construcción por lo que es labor del/la técnico/a hacer comprender el planteamiento del proyecto y los detalles que lo complementan.

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzaren munduari loturiko pertsonak, idazketa- eta tramitazio-prozesua ezagutzen dutenak Personas relacionadas con el mundo de la construcción que conocen el proceso de tramitación y redacción

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzaren sektorean, jabea da kontratuan zehaztutako eraikuntza egiteko helburuarekin beste baten zerbitzuak kontratatu dituen pertsona fisiko edo juridikoa. Propiedad en el sector de la Construcción es la persona fí­sica ó jurí­dica que ha contratado los servicios de otro/as intervinientes con el fin de realizar la construcción definida en el contrato.

Materiala: Proiektuak

· Administrazioa zorrotza da obraren definizioari eta epeei dagokienez, baina zentzuduna da bere eraikuntzek izan dezaketen ezbehar-tasa hobetzeari dagokionean. · La Administración es exigente en cuanto a la definición de la obra y a los plazos, pero razonable en cuanto a la resolución de la posible siniestralidad de sus construcciones.

Materiala: Proiektuak

Kontratista bakoitzari dagokio eraikuntza-obretan egon behar duten prebentzio-baliabideak izendatzea. La obligación de la designación de personas que deban ejercer la presencia de Recursos Preventivos en las obras de construcción corresponde a cada contratista.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hori dela eta, ETOSAk bere Zigorren Barne Araudia prestatu du langileek segurtasun-neurriak betetzen ez dituzten kasuetarako, Langileen Estatutuaren 58. artikuluak (Legegintzako 1/1995 Errege Dekretua) ematen duen diziplinazko ahalmena eta Eraikuntzako Hitzarmen Kolektiboan eskaturikoa gauzatuz. Es por ello, que ETOSA, haciendo valer el poder disciplinario que otorga el artí­culo 58 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995) y lo exigido en el Convenio Colectivo de la Construcción, tipifica su Régimen Interno de Sanciones en caso de incumplimiento en la adopción de medidas de seguridad por parte de los trabajadores.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Berritze-obra bat egiteko, beti lehendik dagoen eraikuntza bat izaten dugu abiapuntu. Al ejecutar una obra de reforma, siempre se parte de una construcción existente.

Materiala: Proiektuak

Hala ere, eraikuntzaren sektoreari helduz, udalak eta erkidegoetako administrazioak interesatzen zaizkigu bereziki, horiek baitute eskumena arkitekturaren eta etxebizitzen arloan, eta beraiek ematen edo ukatzen dute obrak gauzatzeko lizentzia. Sin embargo, si queremos ceñirnos al sector de la construcción, nos interesarán de manera especial, por su intervención en este campo, los ayuntamientos y las administraciones autonómicas, que son las que tienen competencias en arquitectura y vivienda y las que autorizan o deniegan la licencia de ejecución de obras.

Materiala: Proiektuak

eraikuntza > construcción (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizakiak balearretako ingurune naturalean eragiten duen presio handiaren inguruko arazo eta konponbideen zati bat besterik ez dira hauek: ekotasa eztabaidatua; "harrotzea", eremu berdeak sortzea kostaldetik oso gertuko eta zaharkitutako eremu urbanizatuak liberatzeko; eraikuntza-lizentziak emateko edo jabetzak atzerritarren esku kontzentratzeko mugak. La controvertida ecotasa, el "esponjamiento" ideado para liberar espacios urbanizados obsoletos muy próximos al litoral para crear zonas verdes, los lí­mites a la concesión de licencias de construcción, o la concentración de propiedades en manos de extranjeros , son solo parte de los problemas y soluciones que se han planteado en el archipiélago balear ante la intensa presión del hombre frente a los

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Pertsonak eta salgaiak urez garraia ditzaketen eraikuntza konplexuak dira itsasontziak. Los barcos son construcciones complejas capaces de transportar por vía acuática personas y mercancías.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza Desarrollo y construcción de prototipos electrónicos

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Erdi Aroko herri batetik herri moderno baterako bilakaeraren adibide zaindua dugu: eta XV. eta XIX. mendeen artean Portugaleko arkitektura nola bilakatu zen erakusteko erakinak ditu, eraikuntzako teknika eta material tradizionalak erabiliz eraikiak. Constituye un ejemplo excepcionalmente bien conservado de la evolución de una localidad medieval hacia una ciudad moderna, con la rica tipología edificada para mostrar el desarrollo de la arquitectura portuguesa entre los siglos XV y XIX con el uso continuo de técnicas y materiales de construcción tradicionales.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Eraikuntza-materialak. Materiales de construcción.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eremu bateko turismo-garapenak biderkatze-efektua sortzen du, turismoarekin batera garatzen direlako eraikuntza-industria (eta erlazionatutako guztiak: iturgintza, lauza beiraztatuak, ehungintza, altzariak, dekorazio-osagarriak, etab.), publizitatea, merkataritza, jatetxeak, ostalaritza, bidaia-agentziak, garraioak eta banatzaileak. Con el desarrollo del turismo en una zona se produce un efecto multiplicador, ya que donde éste se desarrolla, crecen también una serie de industrias tales como la construcción y todas las que ella arrastra (fontanería, azulejería, textil, mobiliario, complementos decorativos, etc.) la publicidad, el comercio, restauración, hostelería, agencias de viajes, transportes y todos sus proveedores.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Eremu hauetan, ezin da inola ere eraikuntza berririk egin, eta lehendik dauden eraikinak zaharberritu, egokitu eta berregituratu beharko dira. En ningún caso esta zona incluirá viviendas de nueva construcción y exigirá la rehabilitación, acondicionamiento y reestructuración de las ya existentes.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Enampor eskualdeko herririk bitxiena dela diote, eta, seguru aski, etxeen eraikuntzagatik izango da, "impluvium" etxeengatik, alegia. Se dice que Enampor es uno de los pueblos más curiosos de la región, y esto es debido probablemente a las construcciones de sus hogares, las llamadas "casas de impluvium".

Materiala: Nazioarteko produktuak

Beiragintza, elikadura-industriak eta eraikuntza, berriz, garatzen ari dira. Kimika-industria ere hazten ari da. La fabricación de vidrio, las industrias alimenticias y las de la construcción son actividades en desarrollo y también emergen las quí­micas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

lehen sektorea (nekazaritza, ehiza, arrantza eta abeltzaintza), bigarren sektorea (industria, meatzaritza eta eraikuntza) eta hirugarren sektorea (gainerako sektoreak, zerbitzuak barne; tartean, turismoa) biztanle gehienek hirugarren sektorean egiten baitute lan, eta jarduera hori hirietan egiten baita batez ere. El primario (agricultura, caza, pesca y ganadería), el secundario (Industria, minería y construcción) y el terciario (resto de sectores incluido el de los servicios en el que se encuentra el turismo), la mayoría de la población trabaja en el terciario que se desarrolla mayoritariamente en las ciudades.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea