karel Bilatu karel testuinguru gehiagotan

1
karel > antepecho (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta zuzena edo okerra izan daiteke; b) idulkia leihoaren beheko aldeko gainazala da, karelaren garaiera mugatzen du eta leihoari eusten dio; c) leiho-zangoak leihoburuari eusten dioten muntagak dira, eta baoaren zabalera mugatzen dute. Puede ser rectilineo o curvilí­neo, b) La peana: superficie inferior que limita la altura del antepecho, y donde asienta la ventana, c) Las jambas: montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Ez erortzeko karel modukoa da, eta eskubandak eta beste pieza batzuek osatzen dute; oro har, bertikalak izaten dira pieza horiek. Es una especie de antepecho para evitar caí­das, formado por el pasamano y otras piezas generalmente verticales.

Materiala: Egurraren teknologia

Karel babesgarriak dira barandak, eta eskaileren alde batean edo bietan egoten dira, eskaileren antolamenduaren arabera. Las barandillas son antepechos que sirven de protección, y están situados a uno o dos lados de la escalera, según sea la disposición de la misma.

Materiala: Egurraren teknologia

Bestalde, litekeena da, bai goiko aldean, bai beheko aldean, atal batek bestea ezkutatzea; halaber, litekeena da biak ezkutuan gelditzea, karelean. Pueden quedar escondidas una delante de la otra, tanto en la parte superior como en la inferior; como también pueden desaparecer a la vista, quedando escondidas en el antepecho.

Materiala: Egurraren teknologia

2
karel > peto (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikinaren azken forjatua oinarritzat hartuta sortu da, altuera aldakorreko karel perimetralarekin, eraikinaren kokapen-eremuan indarrean dagoen araudiaren arabera. Está originada teniendo como base el último forjado del edificio, con peto peri-metral de altura variable, en función de la normativa vigente en la zona de ubicación de la construcción.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Batez besteko lodiera, galdaratxotik estalkitik karelerainoko tartearen araberakoa izango da. El espesor medio estará en función de la distancia de la caldereta al peto de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con u

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementu-morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., estén rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaliko karelaren, shunten, kasetoien eta abarren ahoak gutxienez 5 cm-ko sakonera duela egiaztatzea. Iragazgaizte-xafla amaitutako estalkiaren kotaren gainetik gutxienez 15 cm altxatzeko behar adinako altuera ere eduki behar du ahoak, eta hori ere egiaztatu behar da. Comprobar que el cajeado del peto de cubierta, shunts, casetones, etc., tenga una profundidad mí­nima de 5 cm y altura suficiente para poder elevar la lámina de impermeabilización, como mí­nimo 15 cm por encima de la cota de cubierta terminada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren azken forjatua oinarritzat hartuta sortzen da, altuera aldakorreko karel perimetralarekin, eta eraikinean bizi direnek erabil dezakete arropa-esekitokiak ezartzeko edo bestelako erabileretarako, estalkiaren estankotasuna kolokan jartzen ez badute betiere. Está originada teniendo como base el último forjado del edificio, con peto peri-metral de altura variable, con la posibilidad de utilización de la misma por parte de los habitantes del inmueble, para la instalación de tendederos de ropa u otros usos que no perjudiquen la estanquidad de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementuzko morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., están rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren azken forjatua oinarritzat hartuta sortzen dira, altuera aldakorreko karel perimetralarekin. Igarotzeko moduko estalki lauaren aldean, bestelako babes astuna eramaten dute, hau da, zoladura zeramikoaren edo hidraulikoaren ordez, lauza edo baldosak jartzen dira (40 x 40koak edo 50 x 50ekoak), sare metalikoaz armatuak altuera erregulagarria duten takoen edo "ploten" gainean. Está originada teniendo como base el último forjado del edificio con peto peri-metral de altura variable, diferenciándose de la Cubierta plana transitable por el cambio de la protección pesada, es decir, se sustituye el solado cerámico o hidráulico por losas o baldosas de 40 x 40 o de 50 x 50 -éstas armadas con mallazo met

Materiala: Eraikinaren estalkia

Esekitokiak kontrolik gabe eta Komunitatearen baimenik gabe instalatzea ere giza agresioen adierazgarri da, eta, horien ondorioz, karelak, teilatuak, zoladurak eta abar hondatu eta suntsitu egiten dira, eta auzokoentzako kostua, jakina, handitu egiten da. La instalación de Tendederos de una forma incontrolada y sin un permiso de la Comunidad es otro tipo de agresión humana, que provoca deterioros y destrucciones en petos, tejados, solados, etc., que representan un coste innecesario a los comuneros.

Materiala: Eraikinaren estalkia