portaera Bilatu portaera testuinguru gehiagotan

1
portaera > comportamiento (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erronka hor dago datozen urteetarako, eta portaera zentzudunak eta arriskatuak eskatzen ditu aldi berean; pertsonak errespetatzen dituztenak, betiere. El reto está lanzado para los próximos años y requiere comportamientos sensatos y arriesgados a la vez, aunque siempre absolutamente respetuosos con las personas.

Materiala: Ezintasuna

Osasun fisikoa eta psikikoa eta haiei lotutako bizi-kalitatea ez datoz geneetan grabatuta; haatik, neurri handi batean, pertsona bakoitzaren uneko eta iraganeko portaeren araberakoak izaten dira. La salud fí­sica y psí­quica, así­ como la calidad de vida vinculadas a ellas, no está principalmente inscrita en los genes, sino que depende en gran medida de los comportamientos actuales y pasados de cada persona.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Osasun fisikoa eta psikikoa eta osasunari lotutako bizi-kalitatea ez dira, normalean, geneetan edo halo misteriotsu batean idatzita etortzen, baizik eta pertsona bakoitzaren eta pertsona hori parte den gizarte osoaren iraganeko eta oraingo portaeren araberakoak izan ohi dira, neurri handi batean. Es preciso señalar que la salud fí­sica y psí­quica, así­ como la calidad de vida vinculada a ella, no está en su mayoría inscrita en los genes o en algún halo enigmático, sino que depende en gran medida de los comportamientos pasados y actuales de cada persona, y del conjunto de la sociedad en la que participa.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horregatik, ezin dugu ahaztu beste eragile batzuen garrantzia, hala nola familiarena, lagunena, komunikabideena, legeena eta beste egoera sozial batzuena, asko baldintzatzen baitituzte giza jarrera eta portaerak. No se puede olvidar la transcendencia de otros agentes, tales como la familia, las amistades, los medios de comunicación, la legislación y otras circunstancias sociales, que tanto condicionan las actitudes y comportamientos humanos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aldi honetan haurrak maitatua eta bere interesetan estimulatua sentitu behar du; horregatik, arreta jarri behar diogu, eta atsegin eta maite dugula adierazi, musu, laztan eta portaera alaiekin. En este perí­odo, el niño ha de sentirse querido y estimulado en sus intereses, por lo que se le debe prestar atención y mostrarle con besos, caricias y un comportamiento alegre, que se le aprecia y se le quiere.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Helburu horiek lortzeko, beharrezkoa da jarduera batzuk planifikatzea eta egitea, haurren ahalbideen arabera, arrisku-egoerei aurre egiten lagunduko dien portaerak eskuratzen laguntzeko. Para conseguir estos objetivos, es necesario planificar y realizar una serie de actividades para facilitar la adquisición de comportamientos que les permitan afrontar diferentes situaciones de riesgo según sus posibilidades.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Horiek ikasita, soilik, lortu ahal izango da haurra autonomoa izatea, haurrak eguneroko arriskuei aurre egiten jakitea eta bere osasunaren aldeko portaerak hartzea. A través de estos aprendizajes se podrá lograr que un niño sea autónomo, pueda enfrentarse a los riesgos cotidianos y pueda adoptar comportamientos que favorezcan su salud.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ordutik oso portaera normala izan du, eta bere adinerako berezko diren ohitura gehienak eskuratu ditu. Esfinterrak kontrolatzen 28 hilabeterekin hasi zen, orduan kendu baikenizkion pixoihalak, eta berehala ikasi zuen bere beharrei eusten; ohitura hartuta zuela laster egiaztatu ahal izan genuen. Desde entonces su comportamiento ha sido normal y ha adquirido la mayoría de hábitos propios de su edad, por lo que se refiere al control de esfí­nteres, a los 28 meses le quitamos los pañales y aprendió rápidamente a controlar sus necesidades, de hecho en poco tiempo pudimos constatar que el hábito estaba adquirido.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Mariak datorren hastean 3 urte beteko ditu, eta orain bi aste ahizpatxo bat izan du. Mariaren portaera aldatu egin da, urduriago dago eta atzera egin du bere aurrerapenetan, zehazki, esfinterrak kontrolatzean; izan ere, ez du komunera joateko eskatzen eta pixa gainean egiten hasi da, berriz ere. María la semana que viene va a cumplir 3 años y hace dos semanas que ha tenido una hermanita, su comportamiento ha variado, se encuentra más nerviosa y ha retrocedido en sus progresos, concretamente en lo que se refiere al control de esfí­nteres, no pide para ir lavabo y vuelve a hacerse el pipí­ encima.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hizkuntza-garapen normala galarazten, oztopatzen edo eragozten duten urritasunak izaten dituzte haur batzuek. Haurren komunikazio-gaitasunetan asaldurak eragiten dituzte, eta, kasu askotan, portaerari eta garapen sozioafektiboari ere eragiten die zailtasun horiek. Hay niños que presentan deficiencias de diferente í­ndole que impiden, entorpecen u obstaculizan un desarrollo lingüí­stico normal y que provocan alteraciones en las capacidades comunicativas de los pequeños, en muchos casos estas dificultades afectan también al comportamiento y desarrollo socioafectivo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

portaera > comportamiento (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Solaskideen portaerak jarrerak edo ezagutzak aldatzea. Modificar comportamientos actitudes o conocimientos de los interlocutores

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak esku hartuko du, eta antropometria, jantziak eta gorputz-hizkuntza landuko ditu, hala nola keinuak portaera kontaktu bisuala edo ukimenaren bidezkoa El asesor intervendrá trabajando sobre la antropometría, el vestuario y el lenguaje corporal como los gestos el comportamiento o el contacto visual o táctil.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

2
portaera > comportamiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
PORTAERA COMPORTAMIENTO

Materiala: Eraikinaren estalkia

Material iragazgaizgarria edo iragazgaizte-xaflak asfalto-betun eraldatuek (85/70 oxiasfaltoak edo eraldatuak) osatzen zituzten eta osatzen dituzte batez ere; gaur egun, ordea, polimero "plastomeroek" (APP), edo "elastomeroek" (SBS) osatzen dituzte, polimero-xaflak deiturikoak sortuz, tenperatura-aldaketekiko portaera erresistenteagoa dutenak; bakoitzaren portaera IV.2 eta IV.2.1 koadroetan azaltzen da. El material impermeabilizante o láminas de impermeabilización estaban y están básicamente constituidas por betunes asfálticos modificados, como son los oxias-fálticos 85/70 o modificados, hoy en día, con polí­meros "plastómeros" (APP), o "elastómeros" (SBS), dando lugar a las denominadas láminas poliméricas, con comportamiento térmico más resistente a los cambios de temperatura y que en los cuadros IV.2 y IV.2.1 queda reflejado el comportamiento de cada uno de ellos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Plastomero-portaera Comportamiento plastómero

Materiala: Eraikinaren estalkia

PORTAERARI BURUZKO AZTERKETA ANíLISIS DE COMPORTAMIENTO

Materiala: Eraikinaren estalkia